Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

СЕРИЯ ПАЦИЕНТИ: ПАЦИЕНТИ С ПОДОСТРА ШИЗОФРЕНИЯ

В този раздел:

Характеристики

Пациентите с подостра шизофрения са пациенти, които са преминали от острата към подостра фаза поради ремисия на симптомите (диапазонът на общия скор по PANSS е 50-75; умерена тежест).1 Делюзиите, халюцинациите, дезорганизираното мислене и/или разстройството на формалното мислене, които са били по-изразени в острата фаза, може все още да присъстват в по-лека форма.2 Негативните симптоми обаче могат да станат по-превалиращи, заедно с когнитивните увреждания и ограниченото социално функциониране, което означава, че при пациентите продължава да има нарушение на функционирането.2 Тези пациенти обикновено са хоспитализирани, но могат да бъдат и амбулаторни.2 Пациентите с подостра шизофрения обикновено имат по-добра представа за състоянието си поради ремисия на симптомите; по-доброто разбиране след острата фаза обаче може да повиши суицидния риск.2

PANSS = Скáла за позитивни и негативни симптоми


Клиничен контрол

Основните цели на лечението при пациенти с подостра шизофрения са поддържане на ремисия на симптомите, понижаване на вероятността за рецидив, доколкото е възможно, подпомагане на адаптацията на пациентите в общността и насърчаване на възстановяването като цяло.2

Проучванията показват, че при шизофрения често настъпват рецидиви и колкото повече рецидиви имат пациентите, толкова по-неблагоприятна е прогнозата при тях: всеки рецидив води до влошаване на симптомите, нарушение на когнитивната функция, понижено социално функциониране и по-лошо качество на живот.3 Следователно превенцията на рецидивите е от голямо значение за контрола на заболяването3, като пациентите в подостра фаза се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да водят нормален живот и да функционират адекватно в общността.2 Полезно е хоспитализираните пациенти да си запишат час при амбулаторен психиатър преди изписването от болницата.2 Адаптирането към живота в общността трябва да бъде постепенно, тъй като прекалено амбициозните очаквания могат да предизвикат стрес и тревожност у пациентите, които повишават риска от рецидив.2

Пациентите с подостра шизофрения трябва да продължат да приемат лечение с атипични антипсихотични средства за лечение на оставащите позитивни симптоми, тъй като ранното понижаващо титриране или прекратяването на лечението може да доведат до обостряне на симптомите, повторна поява или дори рецидив.2 Освен това нежеланите ефекти на антипсихотичните лекарства трябва да бъдат проследявани по-внимателно и фармакотерапията да бъде съответно коригирана, тъй като в противен случай пациентите може да не се придържат към лекарствата си, което повишава риска от рецидив.2

Лекарите трябва да продължат да работят със семействата на пациентите и да ги обучават как да се справят с шизофренията, особено когато пациентът скоро ще напусне или вече е напуснал стационара.2 Поради високия риск от рецидив в подострата фаза пациентите и техните семейства трябва да бъдат обучени как да разпознават и да контролират ранните признаци на рецидив.2

Трябва да се преразгледа дали да продължи приложението на допълнителни лекарства, които може да са били използвани в острата фаза, например бензодиазепини при ажитация, тъй като пациентът става все по-стабилен.2 Съпътстващите състояния обаче, например депресия или обсесивно-компулсивно разстройство, трябва да се лекуват със съпътстващи лекарства.2


Мястото на cariprazine при лечението на пациенти с подостра шизофрения

Тъй като при пациентите с подостра шизофрения се наблюдава подобрение на позитивните симптоми, е важно да се следи за негативни симптоми.2 Ако се появят негативни симптоми или се влошат, за пациентите може да има полза от преминаване към cariprazine, ако приемат друго лекарство, тъй като cariprazine е единственото антипсихотично средство, което превъзходжа друго (risperidone) по отношение на лечението на негативни симптоми.4

При cariprazine се наблюдава значимо по-голямо подобрение при 5 от 7 елемента на PANSS за негативни симптоми.5

Адаптирано по: Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizophrenia: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur Psychiatry, 58, 1-9 (2019).5

PANSS = Скáла за позитивни и негативни симптоми


При пациентите с подостра шизофрения, приемащи cariprazine, се наблюдава рецидив много по-късно отколкото при пациентите в групата на плацебо – съответно 326 дни спрямо 92 дни.6


Адаптирано по: Reagila Кратка характеристика на продукта6Дългосрочното лечение с cariprazine е значимо по-ефективно от плацебо за превенция на рецидив: рецидив е наблюдаван при 21,6% от пациентите, приемали cariprazine, и при 49% от пациентите, приемали плацебо.6

Адаптирано по: Correll, C.U. et al. Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizophrenia: indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 15, 2537-2550 (2019).7


Лечението с cariprazine е значимо по-ефективно от плацебо за дългосрочна превенция на рецидив при пациенти с подостра шизофрения.8

Адаптирано по: Correll, C.U. et al. Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizophrenia: A post-hoc analysis of a randomised, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial. J Clin Psychiatry, 80, e1-e7 (2019).8


Cariprazine се свързва със значимо по-продължителна трайна ремисия и повишена вероятност за поддържане на ремисия в продължение на най-малко 6 последователни месеца в сравнение с плацебо.8

Адаптирано по: Correll, C.U. et al. Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizophrenia: A post-hoc analysis of a randomised, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial. J Clin Psychiatry, 80, e1-e7 (2019).8

В проучване е доказано, че при пациентите, които приемат cariprazine (3-9 mg дневно) времето до рецидив е значимо по-дълго и честотата на рецидиви е по-ниска в сравнение с плацебо (24,8% спрямо 47,5%).3 25-ият персентил за времето до рецидив е 92 дни в групата на плацебо, в сравнение с 224 дни в групата на cariprazine.3 Тези резултати показват, че cariprazine може да забави или предотврати възникването на рецидив при шизофрения.3


Ако при амбулаторни пациенти с подостра шизофрения има непридържане към лечението и се пропуска прием на антипсихотичното лекарство, cariprazine е отличен избор поради дългия си полуживот.3


Освен това е установено, че cariprazine превъзхожда risperidone по отношение на подобрението на ежедневното функциониране на пациентите.5


Дозировка

В острата фаза се извършва бързо повишаващо титриране на cariprazine (ежедневно или през ден, на стъпки от 1,5 mg). След като пациентите се стабилизират и достигнат подостро състояние, продължава да се прилага същата доза.3

КОД: 300021/R57. Представено в AIFA на xx/xx/xxxx


Източници

1 Leucht, S. et al. What does the PANSS mean? Schizophr. Res. 79, 231–238 (2005).
2 Lehman, A. F. et al. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia Second Edition. American Psychiatric Association (The Authors, 2004). doi:10.1016/j.schres.2016.06.030.
3 Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).
4 Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
5 Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizophrenia: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).
6 Reagila Summary of Product Characteristics. doi:10.1163/187103210×528192.
7 Correll, C. U. et al. Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizophrenia: Indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 15, 2537–2550 (2019).
8 Correll, C. U. et al. Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizophrenia: A post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial. J. Clin. Psychiatry 80, 1–7 (2019).

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).