Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

REAGILA при пациенти с остра екзацербация на шизофрения

 • Cariprazine (REAGILA® [ЕС], Vraylar® [САЩ]) е лекарство, разрешено за употреба от EMA и FDA, което е ефективно за лечение на остри симптоми при шизофрения1,2.
 • Cariprazine е ефективен по отношение на враждебност при пациенти с остри симптоми на шизофрения3.

В този раздел:

Защо да започнете с cariprazine?

След като се постави диагнозата шизофрения, лекарите, пациентите и семействата трябва да вземат важни решения във връзка с лечението. Въпреки че интуитивно може да се каже, че симптомите ще се подобрят, само ако пациентите приемат предписаните им лекарства, при шизофрения процентът на пациентите, които не се придържат към терапията, е висок (20% до 56%)4,5. При предписване на лечението трябва да се има предвид ефикасността, профила на безопасност и удобната схема на приложение, за да се подобри комплайънса на пациента6 и възможността за възстановяване.
Предимствата за започване на лечение с cariprazine включват неговите широкоспектърна ефикасност в краткосрочен и дългосрочен план7, добър профил на безопасност по отношение на метаболитните параметри9, телесното тегло9 и седация10 и удобно приложение веднъж дневно, със или без храна1. Това прави cariprazine добра възможност за лечение на шизофрения.


Краткосрочна ефикасност

Ефикасността на cariprazine при остра шизофрения е доказана в 3 клинични проучвания при възрастни пациенти11-13. Всяко проучване се състои от период на изчистване (до 1 седмица), 6-седмичен период на двойно-сляпо лечение и 2-седмично проследяване за оценка на безопасността; при проучванията се прилагат фиксирани и фиксирани/променливи дози cariprazine от 1,5 mg дневно до 9 mg дневно1. Основната крайна точка на всяко проучване е промяна от изходното ниво на седмица 6 на общия скор по Скáлата за позитивни и негативни симптоми (PANSS); вторичната крайна точка на всяко проучване е промяна от изходното ниво на седмица 6 по (CGI-S)11-13.
При тези краткосрочни проучвания е доказана ефикасност на cariprazine спрямо плацебо при възрастни пациенти с остра шизофрения11-13. Ефикасността на cariprazine е сравнима с тази на други антипсихотици.


Проучване 111 (идентификатор в ClinicalTrials.gov: NCT00694707)

Проучване 1 е мултинационално, многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо- и активно-контролирано, паралелно-групово проучване във фаза 2b с прилагане на фиксирани дози, проведено от юни 2008 г. до август 2009 г. Пациентите са рандомизирани (1:1:1:1:1) да приемат веднъж дневно плацебо (n = 151), cariprazine 1,5 mg (n = 145), cariprazine 3,0 mg дневно (n = 147), cariprazine 4,5 mg ( n = 148) или risperidone 4,0 mg (включен за потвърждаване на чувствителността на анализа, n = 141).
Разликата в промяната от изходното ниво на седмица 6 на общия скор по PANSS (основна крайна точка за оценка на ефикасността) и скора по CGI-S (вторична крайна точка за оценка на ефикасността) е статистически значима в полза на всички дози cariprazine (1,5, 3 и 4,5 mg дневно) спрямо плацебо. Също така има статистически значима разлика между risperidone и плацебо и при двата параметъра за оценка на ефикасността. Разликата спрямо плацебо, наблюдавана рано в хода на лечението при всяка доза cariprazine (седмица 1 при cariprazine 3 и 4,5 mg, седмица 2 при cariprazine 1,5 mg), се запазва до края на проучването. Въпреки че още на втора седмица се наблюдава статистически значимо подобрение спрямо плацебо при най-ниската изследвана доза cariprazine (1,5 mg дневно), по-големи ефекти от лечението са наблюдавани при по-високи дози (3,0 mg дневно и 4,5 g дневно) още на първата седмица.

Проучване 1: Промяна на общия скор по PANSS по седмици.

Study 1: Change in PANSS Total Score by WeekStudy 1: Change in PANSS Total Score by Week

Източници: Адаптирано по Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).11


Проучване 213 (идентификатор в ClinicalTrials.gov: NCT01104766)

Проучване 2 е многоцентрово, мултинационално, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо- и активно-контролирано, паралелно-групово проучване във фаза 3 с прилагане на фиксирани дози, проведено от април 2010 г. до декември 2011 г. Пациентите са рандомизирани (1:1:1:1) да приемат веднъж дневно лечение с плацебо (n = 151), cariprazine 3 mg (n = 155), cariprazine 6 mg (n = 157) или aripiprazole 10 mg (включен за потвърждаване на чувствителността на анализа, n = 152).
Разликата в промяната от изходното ниво на седмица 6 на общия скор по PANSS (основна крайна точка за оценка на ефикасността) и скора по CGI-S (вторична крайна точка за оценка на ефикасността) е статистически значима в полза на всички дози cariprazine спрямо плацебо. Също така има статистически значима разлика между aripiprazole и плацебо и при двата параметъра за оценка на ефикасността. Статистически значима разлика спрямо плацебо е постигната на Седмица 1 и Седмица 3 съответно в групите на cariprazine 6mg и 3 mg дневно, като тази разлика се запазва до края на проучването в групите и при двете дози.

Проучване 2: Промяна на общия скор по PANSS по Седмици.

Study 2: Change in PANSS Total Score by WeekStudy 2: Change in PANSS Total Score by Week

Източници: Адаптирано по Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).13


Проучване 312 (идентификатор в ClinicalTrials.gov: NCT01104779)

Проучване 3 е многоцентрово, мултинационално, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, паралелно-групово проучване във фаза 3 с прилагане на фиксирани/променливи дози, проведено от април 2010 г. до декември 2011 г. Пациентите са рандомизирани (1:1:1) да приемат веднъж дневно лечение с cariprazine 3-6 mg (n = 151), cariprazine 6-9 mg (n = 148) или плацебо (n = 147). Дозите на cariprazine се титрират постепенно през първите 2 седмици от проучването до 3 mg (група на 3-6 mg дневно) или 6 mg дневно (група на 6-9 mg дневно); в случай на незадоволителен отговор дозата на cariprazine може постепенно да се повиши до максимум 6 mg (група на 3-6 mg дневно) или 9 mg (група на 6-9 mg дневно), като се започва в края на седмица 2. Дозировката е фиксирана от края на седмица 3 до седмица 6.
Разликата в промяната от изходното ниво на седмица 6 на общия скор по PANSS (основна крайна точка за оценка на ефикасността) и скора по CGI-S (вторична крайна точка за оценка на ефикасността) е статистически значима в полза на на cariprazine във всяка група спрямо плацебо. Статистически значима разлика спрямо плацебо е установена в началото на седмица 1 в групата на cariprazine 6-9 mg дневно и на седмица 2 в групата на 3-6 mg дневно; статистически значимите разлики се запазват до края на проучването.

Проучване 3: Промяна на общия скор по PANSS по Седмици.

Study 3: Change in PANSS Total Score by WeekStudy 3: Change in PANSS Total Score by Week

Източници: Адаптирано по Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).12


Контрол на враждебността

Агресивното поведение при шизофрения може да се дължи на различни фактори, включително злоупотреба с вещества, липса на комплайънс към терапията, малтретиране в детска възраст, разстройства на поведението 14. Повечето пациенти с шизофрения не са агресивни, но при тях съществува повишен риск от възникване на враждебно поведение15,16. Враждебността, която се характеризира с раздразнителност, гняв, не е равносилна на самото буйстващо поведение, но има потенциал да ескалира до буйство17. Враждебното и агресивно поведение е свързано с високо бреме на заболяването при шизофрения поради повишения брой хоспитализации, стигма и други18. Атипичните антипсихотици са ценна възможност за лечение на пациенти с шизофрения, придружена с враждебност19.


Влияние на cariprazine върху враждебността

Извършен е post hoc анализ на данните от 3-те проучвания на cariprazine при пациенти с остра шизофрения, за да се оцени ефекта на cariprazine (n = 1 024) спрямо плацебо (n = 442) по отношение на показателя враждебност; за целите на анализа групите на различните дози са обединени (1,5-9 mg дневно)3. Враждебността се измерва като средна промяна от изходното ниво на седмица 6 по показателя на PANSS за враждебност (P7), който оценява вербалните и невербални изрази на гняв и негодувание, включително сарказъм, пасивно-агресивно поведение20. Резултатите са в диапазона от 1 (без враждебност) до 7 (изключителна враждебност)20.
Средната промяна от изходното ниво е оценена при общата популация пациенти и при подгрупи пациенти, категоризирани по повишаващи се нива на враждебност: минимална тежест (скор по елемента ≥ 2: съмнителна патология/горна граница на нормата); лека тежест (скор по елемента ≥ 3: косвена или сдържана комуникация на гняв, включително сарказъм, неуважение, враждебни изражения, понякога раздразнителност); или умерена тежест (скор по елемента ≥ 4: открито враждебно отношение, честа раздразнителност, директен израз на гняв или негодувание). За да се изследва специфичният ефект на cariprazine за понижение на враждебността са проведени отделни анализи с цел корекция на възможните замъгляващи ефекти, дължащи се на промяна на позитивните симптоми или на седация3.
При общата обединена популация разликата в промяната от изходното ниво на седмица 6 при анализа на данните по елемента на PANSS за оценка на враждебността е статистически значима в полза на cariprazine във всяка времева точка на анализа от седмица 1 до седмица 6. Допълнителните анализи с корекция за позитивните симптоми и седацията също доказват, че ефектът на cariprazine по отношение на враждебността е частично независим от подобрението на скора по Подскáлата на PANSS за позитивни симптоми и е независим от наличието или отсъствието на седация3.

Елемент на PANSS за оценка на враждебността: Промяна по седмици при общата обединена популация3

PANSS Hostility Item: Change by Week in the Overall Pooled Population<sup>14</sup>PANSS Hostility Item: Change by Week in the Overall Pooled Population14

Източници: Адаптирано по Citrome, L., Durgam, S., Lu, K., Ferguson, P. & Laszlovszky, I. The effect of Cariprazine on hostility associated with schizophrenia: Post hoc analyses from 3 randomized controlled trials. J. Clin. Psychiatry 77, 109–115 (2016).3


В анализите по подгрупи на враждебност на изходно ниво са наблюдавани статистически значими разлики в средната промяна от изходното ниво на седмица 6 в полза на cariprazine спрямо плацебо във всяка от анализираните кохорти по враждебност на изходно ниво. На седмица 6 по-високите нива на враждебност на изходно ниво се свързват с по-голяма промяна на скора по елемента за оценка на враждебността, като най-голям ефект се наблюдава при пациентите, лекувани с cariprazine с враждебност на изходно ниво ≥ 43.

Елемент на PANSS за оценка на враждебността: Промяна спрямо изходното ниво в подгрупите по тежест3

PANSS Hostility Item: Change From Baseline in Severity SubgroupsPANSS Hostility Item: Change From Baseline in Severity Subgroups

Източници: Адаптирано по Citrome, L., Durgam, S., Lu, K., Ferguson, P. & Laszlovszky, I. The effect of Cariprazine on hostility associated with schizophrenia: Post hoc analyses from 3 randomized controlled trials. J. Clin. Psychiatry 77, 109–115 (2016).3


Този post hoc анализ показва, че cariprazine може да има специфични ефекти за понижение на враждебността, които са независими от общия антипсихотичен ефект и седацията и са по-изразени при пациенти с по-високи изходни нива на враждебност3. Cariprazine може да бъде добра възможност за лечение на пациенти с остра шизофрения и враждебно поведение.


COD: 300020/R07. Представено в AIFA 16/04/2020

Източници

 1. Reagila SmPC.
 2. FDA. Vraylar Label. (2017).
 3. Citrome, L., Durgam, S., Lu, K., Ferguson, P. & Laszlovszky, I. The effect of Cariprazine on hostility associated with schizophrenia: Post hoc analyses from 3 randomized controlled trials. J. Clin.
 4. Lacro, J. P., Dunn, L. B., Dolder, C. R., Leckband, S. G. & Jeste, D. V. Prevalence of and risk factors for medication nonadherence in patients with schizophrenia: A comprehensive review of recent literature. J. Clin. Psychiatry 63, 892–909 (2002).
 5. Novick, D. et al. Predictors and clinical consequences of non-adherence with antipsychotic medication in the outpatient treatment of schizophrenia. Psychiatry Res. 176, 109–113 (2010).
 6. Martin, L. R., Williams, S. L., Haskard, K. B. & DiMatteo, M. R. The challenge of patient adherence. Ther Clin Risk Manag. 1, 189–199 (2005).
 7. Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).
 8. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 9. Leucht, S. et al. Sixty years of placebo-controlled antipsychotic drug trials in acute schizophrenia: Systematic review, Bayesian meta-analysis, and meta-regression of efficacy predictors. Am. J. Psychiatry 174, 927–942 (2017).
 10. Citrome, L. Activating and sedating adverse effects of second-generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia and major depressive disorder: Absolute risk increase and number needed to harm. J. Clin. Psychopharmacol. 37, 138–147 (2017).
 11. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 12. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 13. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 14. Volavka, J. & Citrome, L. Pathways to aggression in schizophrenia affect results of treatment. Schizophr. Bull. 37, 921–929 (2011).
 15. Volavka, J. et al. Efficacy of antipsychotic drugs against hostility in the European First-Episode Schizophrenia Trial (EUFEST). J. Clin. Psychiatry 72, 955–961 (2011).
 16. Walsh, E., Buchanan, A. & Fahy, T. Violence and schizophrenia: Examining the evidence. Br. J. Psychiatry 180, 490–495 (2002).
 17. Witt, K., van Dorn, R. & Fazel, S. Risk Factors for Violence in Psychosis: Systematic Review and Meta-Regression Analysis of 110 Studies. PLoS One 8, e55942 (2013).
 18. Ahmed, A. O., Hunter, K. M., van Houten, E. G., Monroe, J. M. & Bhat, I. A. Cognition and other targets for the treatment of aggression in people with schizophrenia. Ann Psychiatry Ment Heal. 2, 1004 (2014).
 19. Krakowski, M. I., Czobor, P., Citrome, L., Bark, N. & Cooper, T. B. Atypical antipsychotic agents in the treatment of violent patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. Arch. Gen. Psychiatry 63, 622–629 (2006).
 20. Kay, S. R. Positive and negative syndromes in schizophrenia: Assessment and research. (Psychology Press, 1991).

CNS Drugs

Cariprazine: A review in schizophrenia.
Garnock-Jones KP.
CNS Drugs 2017; 31(6):513-525.
“При 6-седмичните проучвания във фаза IIb и III cariprazine е статистически значимо по-ефикасен отколкото плацебо по отношение на подобрението на симптомите на шизофрения, включително подобрение на общия скор по Скáлата за позитивни и негативни симптоми (PANSS).”
Login to Unlock

ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ REAGILAДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ НАШИЯ ПРОДУКТ

(COD: 300020/R08. Представено в AIFA 16/04/2020) Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения.Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения. Когато пациентите получат остра екзацербация на

повече…
Login to Unlock

REAGILA КОНТРОЛ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМП…НАШИЯТ ПРОДУКТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ НЕГАТИВН…

(COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020) Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофНегативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофизиология при шизофрения, или като вторични симпт

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).