Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

REAGILA стартиране на терапия

 • Бързо титриране – дневно повишаване на дозата с 1,5 mg се препоръчва при пациенти с остри симптоми или пациенти, приемали високи дози предходни антипсихотици 7-10.
 • Постепенното кръстосано титриране е безопасно и ефективно при пациенти със стабилни негативни симптоми. 4,5.
 • Възможно е при преминаване към частичен агонист да се приложи няколкоседмичен период на припокриване с пълна доза преди намаляването на дозата на другия антипсихотик10-12.

В този раздел:

Промяна на антипсихотичното лечение?

Крайната цел при лечението на шизофрения е възстановяването, което включва ремисия на симптомите в допълнение към адекватно самообгрижване, подобрено социално и личностно функциониране, поддържане на ефектите от лечението и превенция на рецидиви1. За да се постигне успех на лечението, е необходимо да се овладеят острите симптоми и да се постигне отговор с минимални странични ефекти, така че пациентите да се придържат към терапията2. Решението за преминаване към друг антипсихотик обикновено включва недобър отговор към терапията или проблеми, свързани с поносимостта. Например остатъчни симптоми, ажитация, персистиращи негативни симптоми и когнитивната дисфункция, липса на психосоциално или функционално подобрение или настъпващ рецидив могат да бъдат основателна причина за преминаване към друго лекарствено средство.


REAGILA титриране

„Лекарите могат да преценят промяна на антипсихотичната терапия – преминаване от друг антипсихотик към cariprazine. Пациентите с персистиращи и преобладаващи негативни симптоми са особено подходящи4,6.
Въпреки че могат да се използват различни стратегии за кръстосано титриране, при проучването на cariprazine за негативни симптоми е доказано, че постепенното кръстосано титриране е безопасно и ефективно4. Приеманото към момента антипсихотично лечение на пациента остава непроменено по време на 4-седмичен въвеждащ период. След това в първата част на двойно-сляпото лечение се извършва едновременно повишаващо титриране на cariprazine и понижаващо на предходния антипсихотик. При това кръстосано титриране приложението на cariprazine започва с 1,5 mg дневно в продължение на 6 дни, последвано от повишаване до 3 mg дневно от 7 до 13 и след това до 4,5 mg дневно на ден 14. Лечението с предходното антипсихотично средство се прекратява на ден 14. Максималната продължителност на процеса на понижаващо титриране може да бъде удължена до 4 седмици, ако се очаква риск от влошаване на психотичното заболяване и възникване на психоза. В тази връзка е препоръчително да се извършва бавно кръстосано титриране и при необходимост е възможно припокриване на двата антипсихотика за период 1-4 седмици.4.


REAGILA кръстосано титриране

При пациенти с остри симптоми или пациенти, приемали високи дози от предходни антипсихотици, е препоръчително по-бързо титриране с повишаване на дозата с 1,5 mg дневно7-10. Необходимо е да се има предвид рецепторния профил и плазмен полуживот на предходното антипсихотично средство, с което се прави кръстосано титриране, поради очакван риск от ефекти на свръхчувствителност на допаминовите рецептори или синдром на отнемане на антихолинергични средства3,10.


При стабилизирани пациенти със стабилни симптоми може да се използва схема на бавно титриране, а при пациентите с остри симптоми може да има полза от по-бързо титриране4,7-10

Източници: Адаптирано по Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide. Cambridge University Press. (2017)10


REAGILA кръстосано титриране

При кръстосано титриране е необходимо да се има предвид рецепторният профил на другото антипсихотичното средство. В зависимост от обстоятелствата може да се прилагат различни подходи3, вземайки под внимание и препоръките и насоките, основаващи се на клиничните данни15. Например, когато се преминава от лечение с asenapine, olanzapine, clozapine, quetiapine към cariprazine, трябва да се има предвид по-бавно намаляване на дозата – 3-4 седмици, за да се избегнат симптомите на отнемане.


REAGILA eкспертен консенсус

За aripiprazole, който също е парциален агонист като cariprazine, експертни групи по психиатрия от Турция (2018)11 и Италия (2015)12 препоръчват период на припокриване с предходния антипсихотик с продължителност около 2 седмици, последван от намаляване на дозата на предходния антипсихотик (5% – 20% на всеки 15 дни в зависимост от предходния антипсихотик). Тази стратегия за припокриване с пълна доза е в съответствие със стратегията, препоръчана през 2007 г. от мултидисциплинарна експертна група от Великобритания13.


При преминаване между антипсихотици често се препоръчва стратегия за припокриване с пълна доза11-13

A full-dose overlap strategy is often recommended when switching between antipsychoticsA full-dose overlap strategy is often recommended when switching between antipsychotics

Източници: Адаптирано по Veznedaroglu, B., Dilbaz, N., Uzun, O. & Isik, E. TARC: Turkish aripiprazole consensus report- Aripiprazole use and switching from other antipsychotics to aripiprazole- consensus recommendations by a Turkish multidisciplinary panel. Ther. Adv. Psychopharmacol. 8, 271–285 (2018)11


Кръстосано титриране предизвикателства

Понякога преминаването към cariprazine може да бъде усложнено от рецепторния профил и времето на полуелиминиране на другия антипсихотик. Тези фактори са от съществено значение, тъй като преминаването от определени лекарствени средства може да доведе до обостряне на психозата или странични ефекти. Трябва да се използват различни стратегии за кръстосано титриране, за да се сведат до минимум нежеланите реакции, породени от прекратяването на предходното лечение, и да се осигури на достатъчно време на пациентите да се адаптират към новото лечение3.
Например, ако пациентът преминава от лекарство със силни антихистаминергични или антихолинергични свойства (например clozapine, olanzapine или quetiapine), съществува вероятност сенсибилизирани рецептори да стимулират хистаминергична или холинергична активност10. В такива случаи чрез по-бавно титриране може да се намали рискът от „ребаунд” симптоми (например ажитация, безсъние, тревожност, вътрешно безпокойство, ЕПС, акатизия)3,10. Аналогично, преминаването от силно антидопаминергично лекарство като risperidone, haloperidol или paliperidone към парциален D2 агонист може да доведе до обостряне на психозата или ажитация, поради хиперсенсибилизация на D2 рецепторите14. В такива случаи трябва също да се обмисли и по-бавно титриране. Освен това прекратяването на приема на средство с централна мускаринова блокада може да причини ажитация, обърканост, психоза, безсъние, тревожност и ЕПС/акатизия, а премахването на блокадата на серотониновите рецептори може да доведе до тревожност, ЕПС/акатизия и е възможно да възникнат психоза и понижение на апетита14.


Кръстосано титриране персонализирана стратегия

Като се имат предвид всички релевантни фактори при преминаване от един антипсихотик към друг, всяка стратегия на припокриване и понижаване на дозата трябва да бъде персонализирана и адаптирана към отделния пациент и използваните антипсихотии3. Трябва да се имат предвид повлияването на пациента и клиничната анамнеза, включително състоянието на заболяването, тежестта на симптомите, рецепторния профил на предходния антипсихотик и продължителността на лечението с него3.
При клинично проучване при стабилизирани пациенти е доказано, че стратегията за постепенно кръстосано титриране е безопасна и ефективна4. По препоръки от експертните консенсусни групи обаче при преминаване към частичен агонист като cariprazine може да се прилага и няколкоседмичен период на припокриване с пълна доза преди намаляване на дозата на предходния антипсихотик11-13.


COD: 300020/R16. Представено в AIFA 16/04/2020

Източници

 1. Haller, C. S., Padmanabhan, J. L., Lizano, P., Torous, J. & Keshavan, M. Recent advances in understanding schizophrenia. F1000Prime Rep. 6, 1–11 (2014).
 2. Kahn, R. S. et al. Schizophrenia. Nat. Rev. Dis. Prim. 1, 1–23 (2015).
 3. National Health Institute Humber. Guidelines for Antipsychotic Medication Switches. (2000).
 4. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 5. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizophrenia: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).
 6. Earley, W. et al. Efficacy of cariprazine on negative symptoms in patients with acute schizophrenia: A post hoc analysis of pooled data. Schizophr. Res. 204, 282–288 (2019).
 7. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 8. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 9. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 10. Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide. (Cambridge University Press, 2017).
 11. Veznedaroglu, B., Dilbaz, N., Uzun, O. & Isik, E. TARC: Turkish aripiprazole consensus report- Aripiprazole use and switching from other antipsychotics to aripiprazole- consensus recommendations by a Turkish multidisciplinary panel. Ther. Adv. Psychopharmacol. 8, 271–285 (2018).
 12. Fagiolini, A., Brugnoli, R., Di Sciascio, G., De Filippis, S. & Maina, G. Switching antipsychotic medication to aripiprazole: Position paper by a panel of Italian psychiatrists. Expert Opin. Pharmacother. 16, 727–737 (2015).
 13. Sullivan, G. et al. Practical prescribing with aripiprazole in schizophrenia: Consensus recommendations of a UK multidisciplinary panel. Curr. Med. Res. Opin. 23, 1733–1744 (2007).
 14. Correll, C. U. From receptor pharmacology to improved outcomes: Individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur. Psychiatry 25, S12-21 (2010).
 15. Reagila SmPC.

European Psychiatry

Correll CU. From receptor pharmacology to improved outcomes: individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur Psychiatry 2010;25(Suppl 2):S12-21.
Correll CU.
Eur Psychiatry 2010; 25(Suppl 2):S12-21.
„Допаминов „ребаунд” феномен може да настъпи, когато нивото на допаминова блокада не се поддържа относително постоянно по време на процеса на преминаване. Това може да се случи, когато новия антипсихотик се прилага в недостатъчна доза или не се резорбира напълно; при твърде рязко преминаване от антипсихотик с кратък полуживот към такъв с много по-дълъг полуживот; при превключване твърде бързо от допаминов антагонист към антипсихотик с подчертано по-нисък афинитет към допамин или към парциален допаминов агонист. Десеснсибилзицаия се наблюдава и при прекалено бърза промяна от антипсихотици със силна хистаминергична и/или холинергична блокада към такива с по-нисък афинитет към тези рецептори.”
Login to Unlock

НАЧАЛНИ ДОЗИ НА REAGILAНАЧАЛНИ ДОЗИ НА НАШИЯ ПРОДУКТ

(COD: 300020/R15. Представено в AIFA 16/04/2020) REAGILA е показан за лечение на шизофрения при възрастни пациенти. Това обхваща всички видове симптоми на шизофНаучете повече за началните дози от първия епизод до рецидив

повече…
Login to Unlock

REAGILA И ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИ…CARIPRAZINE И ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙ…

(COD: 300020/R18. Представено в AIFA 16/04/2020) Cariprazine се метаболизира до 2 фармакологично активни метаболита: desmethyl cariprazine (DCAR) и didesmethyl Cariprazine се метаболизира до 2 фармакологично активни метаболита: desmethyl cariprazine (DCAR) и didesmethyl cariprazine (DDCAR). Този метаболизъм се медиира

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).