Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Скáли за оценка на шизофрения

 • Скáлите за оценка помагат за проследяване на тежестта на симптомите при шизофрения. До 80-те години на миналия век изследователите са се фокусирали върху позитивните симптоми, но по-късно са насочили вниманието си към позитивните и негативните симптоми.1
 • Разработени са няколко психометрични скáли, като най-широко използваните при шизофрения са представени по-долу в хронологичен ред.2
 • Скáлите за оценка се използват за дефиниране на поредица от елементи, които определят количествено или степенуват проявите на една променлива, например агресивност.3
 • Те се класифицират въз основа на потребителя, формата на елементите, тяхното съдържание и тяхната функция.3 Скáлите за оценка трябва да се разглеждат само като конкретни средства за регистриране на информация за даден пациент.3

В този раздел:

Първоначално скáлата BPRS е имала 16 елемента, но по-късно са разработени две версии, едната с 18 елемента и BPRS-Разширена (BPRS-E), с 24 елемента. Скáлата използва седемточкова скáла за оценка на елементите.1

Често използваните фактори включват позитивни симптоми (разстройство на мисленето, враждебност – подозрителност), негативни симптоми (апатия, анергия, изравнен афект, емоционално отчуждение, забавеност на движенията), ажитация (чувство на въодушевление, дезорганизация, активиране) и симптоми, свързани с настроението (депресия – тревожност, нарушения на настроението, афект).1


SANS използва 25 елемента и 6-точкова скáла за измерване на негативни симптоми. Елементите са ясно дефинирани и са организирани в пет домейна: изравняване на афекта, алогия, липса на воля/апатия, анхедония/социална изолация и увреждане на вниманието.1

Тази скáла заедно със скáлата SAPS са критикувани заради тяхната насоченост единствено към негативни или позитивни симптоми.1


SAPS измерва тежестта на позитивните симптоми с помощта на 6-точкова скáла с 34 елемента, с подобна структура и формат както SANS. Използваните елементи се отнасят за халюцинации, налудности, странно поведение и позитивно разстройство на формалното мислене и са добре дефинирани.1
Скáлите SANS и SAPS заедно са подложени на критика заради двуизмерната зависимост.1

PANSS се състои от 30 елемента, групирани в три подкатегории (позитивни симптоми, негативни симптоми и обща психопатология) със скор в диапазона от 30 до 210 точки.

Подскáла за негативни симптоми: оценява изравнен афект, емоционално отчуждение, трудности в общуването, пасивност или апатично себезатваряне, затруднения в абстрактното мислене, липса на спонтанност и поток на речта и стереотипно мислене.

Подскáла за позитивни симптоми: оценява налудности, концептуална дезорганизация, халюцинационно поведение, възбуда, идеи за величие, подозрителност, враждебност.

Подскáла за обща психопатология: оценява тревожност, чувство за вина, напрежение, маниерничене и заставане в неестествени пози, депресия, забавеност на движенията, липса на сътрудничество, мисли с необичайно съдържание, дезориентация, отслабено внимание, липса на преценка и разбиране, нарушение на волята, липса на контрол на импулсите и активна социална изолация.1

Тази скáла се нарича „златен стандарт”, но основните недостатъци са следните:1

Липса на чувствителност и специфичност при прогнозиране на общата когнитивна функция.

Невъзможност за разграничаване на „депресия, негативни симптоми и екстрапирамидни странични ефекти”.

Сложността ѝ често води до неправилни изчисления.

Факторните анализи на скáлата PANSS са идентифицирали пет фактора (фактори на Marder), които са приведени в съответствие с основните критерии DSM-5 за позитивни симптоми, негативни симптоми, дезорганизирано мислене и свързаните с тях симптоми враждебност /възбуда и депресия/тревожност.8


Тази скáла е инструмент за оценка на негативните симптоми при шизофрения. Чрез NSA-16 се изследват наличието, тежестта и обхвата на негативните симптоми, свързани с шизофрения. NSA-16 е полуструктурирано интервю от 16 елемента, при което се използват петте фактора: комуникация, емоция/афект, социално участие, мотивация, забавеност. Елементите се оценяват с 6-точкова ликертова скáла, при която по-високият скор съответства на по-тежки увреждания. В скáлата са представени подробни критерии за съответствие на точките, заедно с общ скор, сума от скоровете по 16-точковата скáла и обща оценка на негативните симптоми, въз основа на скáлата за Клиничните общи впечатления за негативните симптоми на пациента.1

Основното ограничение на NSA-16 е нейната висока зависимост от функционирането или поведението, дори и при емпирични симптоми като понижено социално влечение, чиято тежест се измерва по типа и честотата на социалните взаимоотношения. Тази скáла осигурява фокусирана оценка на негативните симптоми, но тя трябва да се използва заедно със скáла за оценка на позитивните симптоми.1


Скáлата PSP е инструмент, разработен за оценка на социалното и личностното функциониране и има две важни характеристики: измерва четири области на функциониране, а точките отчитат само функционирането на индивида, независимо от симптоматиката. Четирите области на функциониране, които PSP отчита, са:11

Социално полезни дейности, включително работа и учене

Лични и социални взаимоотношения

Самообгрижване

Възмущаващо и агресивно поведение

Лекарят оценява тежестта във всяка област (отсъства, леко, изразено, подчертано, тежко или много тежко), въз основа на което се изчислява скор. Крайният резултат е един показател за функционирането в диапазона от 0 до 100%.11

При проучвания, сравняващи скáлата PSP с други скáли, е установено, че тя е адекватна мярка за социално функциониране при шизофрения.11


Тази скáла се използва за оценка на общата тежест на шизофренията и степента на промяна по отношение на позитивните, негативните, депресивните, когнитивните и общите симптоми, като се използва 7-точкова скáла.1

Тежест на заболяването: оценка на състоянието на заболяването през седмицата, предхождаща оценката

Степен на промяна: промяна спрямо предходната оценка. Всяка категория съдържа пет различни оценки

Недостатъците на скáлата CGI-SCH са липса на добра междуекспертна надеждност и чувствителност към промените.1


BNSS, както и CAINS по-долу, са скáли, които изследват и негативни симптоми, различни аспекти на анхедония и социални интереси, като използват 13 елемента за оценка на негативните симптоми.1 Тази скáла се счита за надеждна и има кратък и достъпен формат. Тя обаче е критикувана за това, че е рестриктивна, тъй като не интегрира други аспекти на социалното и когнитивното функциониране на пациентите, а се основава основно на негативните симптоми.1


CAINS е ефективен и валидиран инструмент, който използва 13 елемента за оценка на негативните симптоми при шизофрения. Изследва психометричните домейни, включително негативни симптоми, различни аспекти на анхедония и интерес към социалните взаимоотношения с други хора.1

CAINS е разработена емпирично и оценява основната диагноза на пациентите въз основа на негативни симптоми, без интегриране на други аспекти на социалното и когнитивното функциониране на пациента. Тази скáла е критикувана за това, че е твърде рестриктивна и няма връзка с депресия, ажитация или позитивни симптоми.1


Самостоятелно прилаганата скáла MAP-SR се състои от 15 елемента, които оценяват мотивацията и удоволствието на пациента. Елементите са групирани в четири подскáли:2

Удоволствие от социално общуване

Удоволствие от развлекателни дейности или работа

Чувства и мотивация за близки, грижовни взаимоотношения

Мотивация и усилия за участие в дейности

Тази скáла използва 5-точкова ликертова система за оценка, при която по-високият скор съответства на по-леки увреждания.2

Chronological ScalesChronological Scales

Еволюция на психометричните скáли: Тази диаграма илюстрира как са се развивали във времето психометричните скáли за шизофрения


European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience

Psychometric evaluation of the negative syndrome of schizophrenia
Garcia-Portilla MP et al.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2015; 265(7):559-66
„В този документ се разглеждат наличните инструменти за оценка на негативния синдром при шизофрения, като се описват техните силни и слаби страни. Настоящите инструменти са класифицирани в две категории според тяхната валидност на съдържанието и подход за оценка като инструменти от първо или второ поколение.”

Източници

 1. Kumari et al. J Addict Res Ther. 2017, 8:3
 2. Garcia-Portilla MP. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2015;265(7):559-66
 3. Editorial, Psychological Medicine. 1976, 6, 347—349
 4. Overall and Gorham. Psychological Reports. 1962;10:799-812
 5. Andreasen, University of Iowa, 1984
 6. Andreasen, University of Iowa, 1984
 7. Stanley et al. Schizophrenia Bulletin. 1987; 13(2):261–276
 8. Hopkins et al. Schizophrenia Bulletin. 2018; 44(3): 593–602
 9. Axelrod et al. Journal of Psychiatric Research. 1993; 27(3):253-258
 10. Morosini et al. Acta Psychiatr Scand. 2000; 101(4):323-329
 11. Menezes et al. J Bras Psiquiatr. 2012; 61(3):176-80
 12. Haro et al. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2003;(416):16-23
 13. Kirkpatrick et al. Schizophrenia Bulletin. 2011; 37(2):300–305
 14. Kring et al. Am J Psychiatry. 2013;170:165–172
 15. Llerena et al. Compr Psychiatry. 2013; 54(5): 568–574
Login to Unlock

ПРОБЛЕМЪТ ПСЕВДОСПЕЦИФИЧНОСТПРОБЛЕМЪТ С ПСЕВДОСПЕЦИФИЧНОСТ

(COD: 300020/R11. Представено в AIFA 16/04/2020) Въпреки че cariprazine е първият и единствен антипсихотик, за който е доказана ефикасност спрямо друг антипсихоВъпреки че cariprazine е първият и единствен антипсихотик, за който е доказана ефикасност спрямо друг антипсихотик при голямо проучване със специален дизайн за

повече…
Login to Unlock

REAGILA ПРИ ОСТРА ШИЗОФРЕНИЯНАШИЯТ ПРОДУКТ ПРИ ОСТРА ШИЗОФРЕНИЯ

(COD: 300020/R07. Представено в AIFA 16/04/2020) След като се постави диагнозата шизофрения, лекарите, пациентите и семействата трябва да вземат важни решения вСлед като се постави диагнозата шизофрения, лекарите, пациентите и семействата трябва да вземат важни решения във връзка с лечението. Въпреки че интуитивно може

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).