Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Използване на електронно здравеопазване за контрол на здравето при хора с шизофрения

  В този раздел:

  The Journal of Nervous and Mental Disease

  Perspectives on the Use of eHealth in the management of health in people with schizophrenia
  Treisman et al.
  J Nerv Ment Dis. 2016; 204: 620–629.
  „Експертната група обсъди ползите и ограниченията на възникващото електронно здравеопазване с възможност за интегриране на лечението и разширяване на достъпността до услугите, проследяване състоянието на пациентите в реално време, подобряване на придържането към терапията и осигуряване на възможност на пациентите, да поемат по-активна роля при контрола на заболяването си.”

  Използване на електронно здравеопазване за контрол на здравето при хора с шизофрения

  Понастоящем фармакологичните и психологическите терапии са основните възможности за лечение на хора с шизофрения.1 В допълнение мобилните устройства, интернет приложенията и други цифрови технологии, наричани електронно здравеопазване, също имат потенциал да подобрят оказването на медицинска помощ и контрола на заболяването.1 Това е значима възможност, тъй като и пациентите, и медицинските специалисти все по-често използват цифрови технологии в ежедневието си. В проучване, проведено през 2016 г, Treisman et al. се включват група експерти – психиатри, иноватори в областта на медицинските технологии, защитници на правата на психично болните, обгрижващо лице от семейството и трета страна платец с цел обсъждане на прилагането на електронно здравеопазване.1 Сред обсъжданите теми са ползите и ограниченията на възникващото електронно здравеопазване с възможност за интегриране на лечението и разширяване на достъпността до услугите, проследяване на симптомите в реално време, подобряване на придържането към медикаментозното лечение и осигуряване на възможност на хората с шизофрения да поемат по-активна роля при контрола на заболяването си. Основните изводи от тази дискусия на експертната група са представени по-долу.

  Как електронното здравеопазване може да трансформира оказването на медицинска помощ при шизофрения?

  Използването на електронно здравеопазване може потенциално да трансформира оказването на медицинска помощ при шизофрения чрез:1

  Осигуряване на възможност за ранно разпознаване на симптомите и ранна интервенция
  Често срещан проблем при шизофрения е непознаване на симптомите, опасения от стигма и ограничен достъп до информация за заболяването.2 Електронното здравеопазване може да помогне за повишаване на познанията за болестта и да даде възможност на хората да разпознаят началните симптоми. Примери за такива технологии са: мобилни приложения за информираност за болестта като „My Journey”3,4 и ресурсите за психично здраве на организацията с нестопанска цел „Psyberguide”5; онлайн и интернет инструменти като „Headspace”, услуга за психично здраве, предлагана в Австралия6, и теле-психично здраве.

  Разпространяване на информация след диагностициране
  Достъпът до услуги на електронното здравеопазване би бил полезен за хората, страдащи от шизофрения, на етапа след поставяне на диагнозата. Хората с шизофрения често не отговарят на условията в регулаторните системите за оказване на подкрепа и живеят в неоптимални условия, което означава, че е напълно възможно да не получават адекватно лечение, което е причина за възникване на рецидиви и необходимост от хоспитализация.7,8 В тези случаи персонализирани насоки в интернет биха могли да предоставят информация на пациентите и техните обгрижващи лица относно възможностите за лечение и да ги свържат с експерти по психично здраве и лечебни заведения.1

  Интегриране на лечението и разширяване на достъпността до услуги
  Осигуряването на непрекъснатост на лечението при шизофрения е друга голяма трудност, при която електронното здравеопазване може да е от полза. Информационните технологии в здравеопазването (HIT), например електронните здравни карти (EHR), могат да допринесат за подобрение на качеството и разходната ефективност на здравните услуги.9 Освен това теле-психичното здраве и телепсихиатрията, например видеоконференции в реално време, могат да спомогнат за разширяване на терапията извън клиничната практика и за улесняване на достъпа до лечение.10

  Подкрепа за придържане към медикаментозното лечение, ангажираност, самоконтрол и рехабилитация
  Проучванията показват, че 50% от хората с шизофрения не приемат предписаните лекарства.11 Електронните системи за назначаване на терапия и базите данни за мониторинг на лекарствата могат да позволят на лекарите да следят придържането към терапията.12 При силно нежелаещите да приемат лечение хора „интелигентни хапчета” с интегрирана технология за откриване могат да регистрират активността на лечението.1 Самоконтролът може да представлява трудност при хора с когнитивно увреждане. Мобилните технологии обаче могат да помогнат за откриване на чувствата, мислите или симптомите на пациента.13 Тези данни могат да бъдат използвани впоследствие от лекарите за определяне на важни решения за лечение. По отношение на рехабилитацията, компютърно подпомаганата терапия за възстановяване на когнитивните функции (CACR) е нова технология, базирана на игри, която се използва за подобрение на неврокогницията и негативните симптоми.14

  Какви са трудностите при прилагането на електронно здравеопазване за контрол на шизофрения?

  Електронното здравеопазване изглежда има потенциал да подобри контрола на шизофренията. Необходими са обаче допълнителни проучвания, за да се преодолеят трудностите при въвеждането:1

  Тип на трудносттаОписание на трудносттаПодкрепящи проучванияПотенциални решения/бъдещи съображения
  Трудности за хората, живеещи с шизофренияНедоверие в технологиятаFreeman, 200815; Sendt et al., 201516Необходими са прозрачни политики
  Когнитивни затрудненияYoung and Geyer, 201517Софтуер за самоконтрол за смартфон устройства (Ben Zeev et al., 2013b)18
  Негативни симптомиDepp et al., 201019; Foussias et al., 201520Силен интерес към използването на технология за наблюдение на симптомите и за свързване на хората с шизофрения с организациите, предоставящи услуги (Ben-Zeev et al., 2013a) 21
  Цифрово разделение и разходи за технологииSmith, 201222Спад на цените на мобилните телефони и плановете за пренос на данни (Kurti and Dallery, 2014)23
  Трудности за лекарите/ изследователитеНиска доказателствена база за технологиите за електронно здравеопазванеDonker et al., 201324; Giota and Kleftaras, 20144Необходими са допълнителни проучвания
  Липса на регулаторен надзор на приложенията (освен ако не са определени като медицински изделия)Center for Devices and Radiological Health, 2015Осигуряване на регулаторен надзор на приложенията (насоки на FDA)
  Нагласи и инерцияClarke and Yarborough, 20149Изготвяне на дизайн за формативни изследвания на оптимални методи за дестилация на данни (Ben-Zeev et al, 2013b)18

  Иновативни изследователски проекти за оценка на приложимостта на технологични инструменти в мястото на оказване на медицинска помощ (Lillie et al.. 2011)25
  Трудности за систематаИнфраструктурата на здравните информационни технологии (HIT) остава неразвита в областта на психичното здравеHorvitz-Lennon et al., 200926Използване на сигурна електронна поща и система, позволяваща на хората с шизофрения да преглеждат и изтеглят електронна клинична информация (Paget et al, 2014)27
  Потенциал за нарушаване на
  сигурността и поверителността
  Daker-White and Rogers, 201328; Kumar and Lee, 201229Надзор на мерките за безопасност на безжичните мрежи като криптиране и удостоверяване на потребителя (Giota and Kleftaras. 20144; Kumar and Lee. 2012)29

  Източници: Адаптирано по Treisman et al. J Nerv Ment Dis. 204, 620–629 (2016) 1

  Източници

  1. Treisman et al. J Nerv Ment Dis. 2016;204: 620–629
  2. Gulliver et al. BMC Psychiatry. 2010; 10:113
  3. Amani 2011: www.ehi.co.uk/img/Document_Library0365/My_Journey_Youth_Mental_Health_App_-_Sarah_Armani.pdf
  4. Giota and Kleftaras. E-Health Telecommunication Systems and Networks. 2014; 3:19–23
  5. http://psyberguide.org/
  6. https://headspace.org.au/
  7. Feldman et al. Popul Health Manag. 2014; 17:190–196
  8. Kasckow et al. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2014; 8:21–27A
  9. Clarke and Yarborough. Gen Hosp Psychiatry. 2014; 35:339–344
  10. Hilty et al. Telemed J E Health. 2013; 19:444–454
  11. Velligan and Kamil. Ther Deliv. 2014; 5:611–613
  12. Morris et al., 2012: www.healthit.gov/sites/default/files/pdmp_support_final.pdf
  13. Palmier-Claus et al. BMC Psychiatry. 2012; 12:172
  14. Reddy et al. Curr Treat Options Psych. 2014; 121–133
  15. Freeman et al. Schizophr Bull. 2008; 34:605–610
  16. Sendt et al. Psychiatry Res. 2015; 225:14–30
  17. Young and Geyer. J Psychopharmacol. 2015; 29:178–196
  18. Ben-Zeeb et al. Psychiatr Rehabil J. 2013; 36:289–296
  19. Depp et al. NervMentDis. 2010; 198:715–721
  20. Foussias et al. J Psychopharmacol. 2015; 29:116–126
  21. Ben-Zeev et al. Adm Policy Ment Health. 2013; 40:340–343
  22. Smith, 2012: http://www.pewinternet.org/2012/03/01/nearly-half-ofamerican-adults-are-smartphone-owners
  23. Kurty and Dallery. Rev Mex Anal Conducta. 2014; 40:106–126
  24. Donker et al. J Med Internet Res. 2013; 15:e247
  25. Lillie et al. Per Med. 2011; 8:161–173
  26. Horvitz-Lennon, et al. Health Aff (Milwood). 2009; 28:701–712
  27. Paget et al. National Committee for Quality Assurance. 2014: www.ncqa.org/HEDISQualityMeasurement/Research/BuildingaStrategytoLeverageHealthInformationTechnology.aspx
  28. Daker-White and Rogers. BMC Psychiatry. 2013; 13:279
  29. Kumar and Lee. Sensors (Basel). 2012; 12:55–91

  Интервю с проф. Llorca

  Проф. Llorca разяснява иновативните подходи при лечението на шизофрения.

   Интервю с проф. Pallanti

   Проф. Pallanti представя новите тенденции и цели в лечението на шизофренията.

   Гледайте цялото видео тук

    Интервю с проф. Stahl

    Проф. Stahl обяснява ролята на допаминовите D3 рецептори за появата когнитивни и негативни симптоми на шизофрения.

    Гледайте цялото видео тук

     Login to Unlock

     ШИЗОФРЕНИЯ – ВСИЧКО ГЕНЕТИЧНО ОБУСЛ…ШИЗОФРЕНИЯ – ВСИЧКО ГЕНЕТИЧНО ОБУСЛ…

     Един от митовете за шизофренията е, че тя до голяма степен се счита за генетично заболяване, като затова през годините са финансирани няколко генетични проучванЕдин от митовете за шизофренията е, че тя до голяма степен се счита за генетично заболяване, като затова през годините са финансирани няколко генетични проучван

     повече…
     Login to Unlock

     КАК ДЕЙСТВА REAGILA?КАК ДЕЙСТВА НАШИЯТ ПРОДУКТ?

     (COD: 300020/R06. Представено в AIFA 16/04/2020) Cariprazine има висок афинитет към допаминовите D3 и D2 рецептори, както и към серотониновите 5 HT2B и 5 HT1A, Научете повече за механизма на действие

     повече…
     Showing 0 result(s).
     Please log in to see 0 more result(s).