Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт
wooden-background

Правила за поверителност

  В тази секция

  Кратки Правила за поверителност

  Целта на тези кратки Правила за поверителност („Правила“) е да Ви предоставят основна информация за това какъв вид данни и как обработваме Вашите данни за вас, когато посещавате уебсайта schizoprenia-life.bg („Уебсайт“). Субектите на данни под 16-годишна възраст (наричани по-долу „Непълнолетни лица“) нямат право да използват нашите Услуги и молим непълнолетните лица да не предоставят лични данни на никоя от Компаниите.

  Този Уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези свързани уебсайтове не са под наш контрол и се регулират от техните собствени правила за поверителност. Ние не носим отговорност за правилата за поверителност на такива свързани уебсайтове.


  Съвместни администратори на Вашите лични данни и техните служители по защита на данните

  Gedeon Richter Plc. (seat: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; Gedeon Richter Plc. (седалище: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; „Richter“) и Гедеон Рихтер България ЕООД са съвместни оператори на уебсайта schizoprenia-life.bg („Уебсайт“).
  Richter е назначила служител по защита на данните, с когото можете да се свържете на адрес: [email protected]
  Гедеон Рихтер България ЕООД е назначила служител по защита на данните, с когото можете да се свържете на адрес: compliance @richter.bg


  Цели и правно основание за обработка на Вашите лични данни

  Ако посещавате Уебсайта, тогава можем съвместно да обработваме Вашите лични данни, за да предоставим информация и да повишим информираността за продуктите в съответствие с приложимите фармацевтични разпоредби за целите, посочени по-долу:

  Работа на Уебсайта: обработката на вашите данни е необходима за изпълнението на Общите условия за използване на Уебсайта въз основа на законния ни интерес, ако сте квалифициран представител на юридическо лице или въз основа на изпълнението на договор, ако сте индивидуален посетител.the processing of your data is necessary for the performance of the Website’s Terms of Use based on our legitimate interest, if you qualify as a representative of a legal entity or based on the performance of a contract if you are an individual visitor.

  Маркетинг анализ: въз основа на Вашето съгласие ние събираме Вашите данни за извършване на аналитичен анализ относно използването на нашия Уебсайт

  Уведомление за нежелани реакции: във връзка с уведомленията за нежелани реакции правното основание за обработка на данни е нашето законово изискване да спазваме законодателството на ЕС и националните закони за фармакологична бдителност. Ще Ви информираме в отделно известие за поверителност относно фармакологичната бдителност, след като ни изпратите доклад.


  Кой може да има достъп до личните Ви данни?

  Само упълномощените лица и отдели в нашата организация ще имат достъп до Вашите лични данни, които имат съществена необходимост да знаят тези данни за изпълнение на техните дейности. Можем да ангажираме трети страни доставчици като лица, обработващи данни, които да ни предоставят услуги, и да споделяме Вашите лични данни с такива трети страни, както и с юридически и други съветници, консултанти, които ни помагат. Можем да прехвърляме Вашите лични данни извън ЕС/ЕИП, като прилагаме съответните предпазни мерки, като стандартните договорни клаузи на ЕС или Рамката за защита на поверителността ЕС-САЩ (Privacy Shield).


  Вашите права

  Имате право на достъп, коригиране или изтриване на Вашите данни, както и при определени случаи да възразите срещу използването на Вашите данни в допълнение към други права, както е подробно описано в пълните Правила.

  Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни поради каквато и да е причина, свързана с Вашата ситуация, и в този случай може да не можем да обработим личните Ви данни и да предоставим нашите услуги.


  Същност на нашите отношения като съвместни администратори и допълнителна информация

  За повече информация направете справка с Пълните Правила за поверителност на Уебсайта schizoprenia-life.bg.


  Пълни Правила за поверителност на Уебсайта schizoprenia-life.bg

  Целта на тези пълни Правила за поверителност („Правила“) е да Ви предоставят подробна информация за това какъв вид данни и как обработваме Вашите данни за вас, когато посещавате уебсайта schizoprenia-life.bg („Уебсайт“). Субектите на данни под 16-годишна възраст (наричани по-долу „Непълнолетни лица“) нямат право да използват нашите Услуги и молим непълнолетните лица да не предоставят лични данни на никоя от Компаниите. Моля, прочетете настоящите Правила заедно с нашите Общи условия за използване. Можем да ревизираме Правилата по всяко време, като актуализираме тази публикация и при необходимост ще получим Вашето съгласие за промените. Можете да определите кога Правилата са били последно преработени, като се обърнете към легендата „Последно актуализирано“ в горната част на тези правила.


  Този Уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези свързани уебсайтове не са под наш контрол и се регулират от техните собствени правила за поверителност. Ние не носим отговорност за правилата за поверителност на такива свързани уебсайтове.

  Съвместни администратори Gedeon Richter Plc. (седалище: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; Регистрационен номер на компанията: Cg. 01-10-040944; оттук нататък „Richter“) и Гедеон Рихтер България ЕООД; оттук нататък „Гедеон Рихтер България ЕООД“ – Richter и Гедеон Рихтер България ЕООД поотделно са „Компания“, а заедно са „Компаниите“, „ние“, „нашият“ или „нас“) са съвместни оператори на уебсайта schizoprenia-life.bg (оттук нататък „Уебсайтът“) и ние сме отдадени на това да предпазваме поверителността на лицата.
  СЪЩНОСТ НА ОТНОШЕНИЯТА НА СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТОРИ МЕЖДУ КОМПАНИИТЕ Ние сме сключили Договор за съвместни администратори във връзка с работата на този Уебсайт. Постигнали сме съгласие, че Компаниите носят солидарна отговорност за спазването на изискванията за прозрачност и информация относно обработването на личните данни на посетителя на Уебсайта, включително информацията за удостоверяване DocCheck.
  What is the Purpose of Processing the Data? Ще използваме Вашите данни за целите на
  • Ще използваме Вашите данни за целите на

  • Работа на уебсайта: обработката на Вашите данни е необходима за изпълнението на Общите условия за използване на Уебсайта и за редовното функциониране на този Уебсайт.
  Какви лични данни обработваме за Вас? За целите, описани по-горе, обработваме категориите данни, посочени по-долу:

  • Лични данни на посетителя на уебсайта: видът и версията на Вашия браузър, използваната от Вас операционна система, уебсайтът, от който ни посещавате (URL адрес на препращащия), уебстраницата(ите), която(които) посещавате на нашия Уебсайт, дата и час за достъп до нашия Уебсайт и адрес на интернет протокол (IP).

  • Данни на здравния специалист: само за удостоверени потребители – резултат от удостоверяването DocCheck, обръщение, пол, титла, собствено име, фамилия, улица, държава, адрес, на който живее здравният специалист, езиците, на които може да говори здравният специалист, професия, дисциплина (само за лекари), дейност, имейл адрес, уникален ключ, свързан със здравния специалист и статус на потвърждение. Гедеон Рихтер България ЕООД и Gedeon Richter нямат достъп до такива данни, които се обработват от DocCheck.

  • Аналитични данни: данни за вход, прегледани страници и изтеглени документи.

  • Данни за уведомяване за нежелани реакции: ние не обработваме никакви лични данни, свързани с каквито и да било известия за нежелани реакции на уебсайта schizoprenia-life.bg. Ние обработваме свързаните данни само чрез нашия специализиран уебсайт за докладване на нежелани реакции на адрес
  Доклад за предполагаеми странични действия на лекарства.


  Предоставянето наВашите лични данни като здравен специалист въз основа на Вашето съгласие е доброволно.
  Правно основание за обработка на Вашите лични данни За да обработим вашите лични данни, можем да разчитаме на правните основания по-долу:

  • Вашето съгласие, предоставено ни съгласно Регламент на ЕС 679/2016 („GDPR“) Член 6, параграф 1, буква а) (Съгласие). Вие като субект на данни имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.

  • Обработката на Вашите лични данни е необходима за изпълнение на договор с Вас съгласно член 6, параграф 1, буква б) на GDPR (Основни условия на договора).

  • Обработката на Вашите лични данни е възможна въз основа на легитимния ни интерес съгласно GDPR член 6, параграф 1, буква е) (Легитимен интерес).

  • Ние можем да обработваме Вашите лични данни въз основа на нашите правни задължения съгласно член 6, параграф 1, буква д) от GDPR (Законово задължение).

  Ние можем да обработваме Вашите лични данни за целите и правните основания, посочени по-долу:

  Цел на обработката на данни

  Категории обработвани лични данни

  Правно основание

  Работа на уебсайта

  •  Лични данни на посетителя на уебсайта

  •  Данни на здравния специалист (само за удостоверени потребители)

  Договорно основание

  Легитимен интерес

  Маркетингов анализ

  •  Данни на здравния специалист (само за удостоверени потребители)

  •  Аналитични данни

  Съгласие

  Уведомление за нежелани реакции

  •  Данни за уведомление за нежелани реакции

  Законово задължение

  Нашият легитимен интерес Проведохме тест за балансиране, за да установим категорично нашите преобладаващи легитимни интереси. Разгледахме това до каква степен Вашите интереси, права и свободи могат да бъдат засегнати от нашите дейности по обработка на данни, както и от организационната структура и функционирането на Компаниите и предоставените от нас гаранции за поверителност. На базата на това стигнахме до заключението, че съответните ни дейности по обработване на данни (както са посочени по-долу) не ограничават непропорционално Вашите интереси, лични права и свободи.

  Дейност за обработка Тест за балансиране
  Работа на уебсайта Всеки от нас е оценил легитимния си интерес и е установил, че ако посетите нашия Уебсайт, тогава имаме легитимен интерес да обработваме Вашите лични данни до степента, която е строго необходима за предоставянето и работата на Уебсайта. Ние събираме Вашите лични данни като неидентифициран посетител на уебсайт за аналитични цели въз основа на Вашето свободно дадено съгласие (по отношение на аналитичните бисквитки) с цел да подобрим нашите услуги и нашите уебсайтове.
  Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни? Имайки предвид, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел достъп до Уебсайта и след това ще бъдат достъпни в анонимен вид само за целите, посочени по-горе, ние ще съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяване на всички законови изисквания. За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от увреждане от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни, независимо дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания. В този смисъл имайте предвид, че ние ще анонимизираме Вашите лични данни, така че те вече да не могат да бъдат свързани с Вас, като в този случай можем да използваме такава информация без допълнително уведомление за Вас.

  Ние ще обработваме и съхраняваме лични данни във връзка с Вашето посещение на нашия Уебсайт в продължение на 6 месеца след Вашето посещение.
  Кой може да има достъп до вашите данни? Ние няма да разкриваме никакви Ваши лични данни на трети страни, на външни органи или организации, освен както е посочено по-долу, или освен ако не сте съгласни с прехвърлянето на данни или прехвърлянето на данни е необходимо или разрешено от закона.

  Можем да ангажираме трети страни доставчици като лица, обработващи данни, които да ни предоставят услуги, и да споделяме Вашите лични данни с такива трети страни, както и с юридически и други съветници, консултанти, които ни помагат. Независимо от това в такъв случай ние винаги ще гарантираме поверителност на Вашите лични данни, например като сключим споразумение за поверителност и неразгласяване. Можем да прехвърляме Вашите лични данни извън ЕС/ЕИП. В този случай ние разчитаме на подходящи предпазни мерки, като стандартните договорни клаузи на ЕС или Рамката за защита на поверителността ЕС-САЩ (Privacy Shield).

  Към момента на настоящата Поверителност Компаниите са ангажирали посочните по-долу обработващи данни лица по отношение на работата на този Уебсайт и предоставянето на неговите услуги:

  Amarone Ltd. – H-1142 Budapest, 112. Erzsébet királyné str., – Website operations

  PharmiWeb 2002 Limited – One Station Square, Bracknell, RG12 1QB, United Kingdom, – Website development and design

  Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA – Google Analytics (used only if consented to analytics cookies).

  DocCheck – DocCheck Community GmBH, Industry Services, Vogelsanger Str. 66, D-50823 Köln.
  Вашите права Имате право да упражнявате правата си, посочени по-долу:
  (i) Право на достъп: Имате право да питате дали разполагаме с лични данни за Вас и, ако това е така, да поискате информация за това с какви лични данни разполагаме. Ще трябва също така да отговорим на въпроси относно, измежду други, защо използваме Вашите лични данни, подробности за това какви данни имаме и на кого сме предоставили достъп до данните. Това обаче не е абсолютно право и интересите на други лица могат да ограничат правата Ви на достъп.

  (ii) Право на корекция: От нас се изисква да поправим неточни лични данни или да попълним непълни лични данни при поискване.

  (iii) Право на изтриване (право да бъдеш забравен): При някои обстоятелства се изисква да изтрием лични данни при поискване от страна на субекта на данните.

  (iv) Право на ограничаване на обработката: При някои обстоятелства се изисква да ограничим използването на лични данни при поискване от страна на заинтересованото лице. В такива случаи можем да използваме данните само за определени ограничени цели, определени от закона.

  (v) Право на преносимост на данните: Може да имате право да получавате Вашите лични данни, до които имаме достъп, в структуриран, често използван и машинно четим формат и такива лица могат след това да имат право да предават тези данни на друго юридическо лице без пречка от наша страна.

  (vi) Право на възразяване: Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни поради каквато и да е причина, свързана с Вашата ситуация, и в този случай може да не можем да обработим личните Ви данни. Ако имате право на възражение и упражняването на това право е оправдано, Вашите лични данни, за които става въпрос, няма да бъдат обработвани допълнително за целите на възражението. Упражняването на това право не води до никакви разходи.

  (vii) Право на оплакване: Ако считате, че Вашите права на поверителност и защита на данните са били нарушени, можете да се свържете със съответния орган за защита на данните, който контролира дейността на съответната Компания:

  • в случай, че това е Richter, Унгарската национална агенция за защита на данните и свобода на информацията (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; седалище: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; уебсайт: www.naih.hu; телефонен номер: +36-1-391-1400; имейл адрес: [email protected]; факс: +36 1 391 1410;

  • в случай че това е Гедеон Рихтер България ЕООД, Българският орган за защита на данните (Комисия за защита на личните данни) – седалище: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; телефон: +359 2 91 53 518; факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: [email protected]; или можете да се свържете с компетентния регулаторен орган за защита на данните, разположен в съответната държава-членка на Европейския съюз, където е обичайното Ви местожителство, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
  Служители по защита на данните За повече информация относно тези Правила за поверителност и бисквитки и относно запитвания и искания за защита на личните данни и искания от Субектите на данните, свържете се с нас на адрес [email protected].

  Richter е назначила служител по защита на данните, с когото можете да се свържете на адрес: [email protected].

  Гедеон Рихтер България ЕООД е назначила служител по защита на данните, с когото можете да се свържете на адрес: [email protected].
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).