Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Условия за ползване

  В този раздел:

  (Последна актуализация: 17 юни 2021 г.)

  Настоящите Условия за ползване (наричани по нататък „Условия за ползване”) определят правно обвързващите условия за ползване на услугите и информацията, предоставени чрез този уебсайт, чийто интернет адрес е: www.schizophrenia-life.bg. (наричан по-долу „Уебсайтът”). При използване на Уебсайта Вие се съгласявате да спазвате Условията за ползване, които влизат в сила веднага при първото Ви посещение. Не използвайте нашия уебсайт, в случай че не сте съгласни с долупосочените условия. Уебсайтът се поддържа и управлява съвместно от Gedeon Richter Plc. (седалище: 1103 Будапеща, Gyömrői út 19-21.; Регистрационен номер на дружеството: 01-10-040944, наричано по нататък „Рихтер”) и Гедеон Рихтер България ЕООД. (седалище: София, България), наричано по нататък „ Рихтер България ” – Рихтер и Рихтер България поотделно се наричат „Дружеството”, а заедно „Дружествата”, „Ние” или „Нас”. Дружествата са фармацевтични компании, а целта на този Уебсайт е предоставяне на информация и повишаване на осведомеността.
  Запазваме си правото да правим изменения и допълнения на настоящите Условия за ползване по всяко време, като актуализираме този Уебсайт. Можете да видите датата на последната ревизия на Условията за ползване до надписа „Последна актуализация”, намиращ се в началото на Условията за ползване. Препоръчваме да разпечатате копие от настоящите Условия за бъдещи справки. В случай на несъответствие между настоящите Условия за ползване и конкретни клаузи, публикувани на друго място в Уебсайта, Условията за ползване имат преимуществена сила. Вие също така носите отговорност за това, всички лица, получаващи достъп до нашия уебсайт чрез Вашата интернет връзка, да бъдат запознати с настоящите Условия за ползване и с останалите приложими условия и да ги спазват. Можем периодично да актуализираме или променяме нашия Уебсайт, за да отразим промени в нашите продукти, нуждите на нашите потребители, нашите бизнес приоритети или по други причини. Стремим се своевременно да Ви уведомяваме за всички по-съществени промени.

  1. ОГРАНИЧЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

  Съдържанието на този Уебсайт, както и всички материали, публикувани на него, са интелектуална собственост на Дружествата или на лицензодатели на Дружествата, като ние Ви предоставяме само ограничено, неексклузивно, непрехвърляемо право на ползване на съдържанието на този уебсайт, което не може да се преотстъпва. Тези материали са защитени в цял свят от съответното законодателство и международни споразумения за авторско право. Всички права са запазени. Нашите права (и правата на посочени съавтори) като автори на съдържанието на нашия Уебсайт трябва винаги да бъдат спазвани. Когато изтегляте или разпечатвате страници от този Уебсайт, трябва да запазите и вземете предвид всички бележки, свързани с авторското право или други права на интелектуална собственост. Нямате право да използвате имената на Дружествата или техни търговски марки без предварително разрешение от съответното Дружество. Нямате право частично или изцяло да разпространявате, въвеждате изменения или да използвате съдържанието на Уебсайта, включително цялото съдържание, изображения, аудио и видео материали, за публични или търговски цели без предварително писмено съгласие на Дружествата. Вие потвърждавате и се съгласявате, че освен ако законодателството не предвижда друго, цялото съдържание, публикувано на Уебсайта, е обект на законите за авторското право и не може да се използва без разрешение от Дружествата и съответния автор по начин, който не съответства на настоящите Условия за ползване или разпоредбите, предвидени в текста на съответния Уебсайт. Дружествата и други трети лица не могат да Ви преотстъпват или прехвърлят лични интереси, имуществени интереси или пълномощия, свързани с търговски марки, патенти, имуществени права и други права на интелектуална собственост, посочени като такива на Уебсайта.”

  2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

  Този уебсайт и предоставяните чрез него услуги са насочени към международна аудитория от медицински специалисти в Европейския съюз и не са предназначени за медицински специалисти в САЩ или Канада. Можете да посещавате и използвате Уебсайта на своя отговорност. Съдържанието на този уебсайт има за цел да представи само обща информация и не представлява медицински съвет или диагноза, на които можете да разчитате. Съдържанието не трябва да се тълкува като съвет или препоръка и информацията не трябва да се използва като основа за вземане на решения или предприемане на действия, като това важи и за публикуваната на Уебсайта медицинската информация, която не може да замени изчерпателните медицински съвети, предоставяни според индивидуалните нужди на всеки пациент. Този Уебсайт и неговото съдържание нямат за цел да заменят получаването на съвет или поставянето на диагноза от медицински специалист, така че за въпроси, свързани със здравословното Ви състояние, винаги трябва да търсите помощ от компетентен медицински специалист. Този Уебсайт може да съдържа неточности или печатни грешки. Запазваме си правото без предизвестие да променяме, коригираме и/или подобряваме текущото съдържание, както и програмите и продуктите, описани в информацията. Полагаме разумни усилия, за да актуализираме информацията на нашия Уебсайт, но не заявяваме и по никакъв начин не гарантираме, изрично или по подразбиране, че съдържанието на нашия уебсайт е точно, пълно или актуално. Ако сте бизнес потребител или медицински специалист, всички подразбиращи се условия, гаранции, твърдения или други условия, свързани с този Уебсайт или съдържанието, му се изключват. Ако сте частен потребител, нашият Уебсайт се предоставя само за домашно и частно ползване, като Вие се съгласявате да не използвате Уебсайта за търговски или бизнес цели. По никакъв начин не изключваме и не ограничаваме нашата отговорност към Вас, когато това е в противоречие със закона. Доколкото приложимото законодателство разрешава това, Дружествата и другите лица, участващи в разработването и функционирането на уебсайта, не носят отговорност за неизправности, повреди, загуба на данни или грешки в съдържанието на Уебсайта, които могат да възникнат пряко, непряко или случайно и които са свързани с установяването на връзка, сърфиране или изтегляне на съдържание при посещение на Уебсайта. Можем временно или окончателно да спрем или да ограничим достъпа до Уебсайта или до част от него поради бизнес основания или по експлоатационни причини, без да е необходимо да даваме обяснение или предизвестие.”

  3. ЛИНКОВЕ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

  Всички линкове към други уебсайтове и източници, предоставени от трети страни, са поместени на нашия Уебсайт единствено с цел да предоставят обща информация. Тези линкове не трябва да се възприемат като одобрение от наша страна на съответните уебсайтове или на информацията в тях. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези уебсайтове или източници. Този Уебсайт може да съдържа информация и материали, качени от други потребители, включително информационни полета, стаи за чат или форуми. Такъв вид информация и материали не са проверени и не са одобрени от нас. Мненията, изразени от други потребители на нашия Уебсайт, не отразяват нашето мнение или ценности.”

  4. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

  Докато използвате Уебсайта, се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби. Очакваме от потребителите на Уебсайта да спазват законите, както и да уважават правата и достойнството на другите лица. Нямате право да използвате Уебсайта и услугите, които предлагаме чрез него:

  по начин, който нарушава приложимите закони или разпоредби;

  по начин, който е неправомерен или е свързан с измама, който е с незаконна цел, с цел измама или води до измама;

  с цел да навредите, да се опитате да навредите или по друг начин да нарушите законовите права или достойнството на други лица;

  с цел тормоз, обида, сплашване или унижение на друго лице;

  с цел да се представяте за друго физическо или юридическо лице, включително, но не само представител на Дружеството;

  с цел разпространяване или изпращане на непоискани или неоторизирани рекламни или други промоционални материали или на други подобни непоискани предложения;

  с цел да създадете фрейм или огледално копие на част от Уебсайта;

  с цел да създадете база данни, като изтегляте и запазвате съдържание от Уебсайта;

  с цел умишлено прехвърляне на данни, изпращане или качване на материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, рекламен софтуер или други вредоносни програми или подобен компютърен код, създаден да повлияе неблагоприятно на функционирането на компютърен софтуер или хардуер; или

  с цел да получите неразрешен достъп до нашия Уебсайт, до сървъра, на който се съхранява нашия уебсайт, или до друг сървър, компютър или база данни, свързани с нашия Уебсайт. В случай на такова нарушение ще уведомим съответните правоохранителни органи и ще им сътрудничим, като разкрием самоличността Ви.

  При използване на Уебсайта, се съгласявате да не го използвате:

  по начин, който нарушава приложимите закони или разпоредби;

  по начин, който е неправомерен или е свързан с измама, който е с незаконна цел, с цел измама или води до измама; с цел да навредите, да се опитате да навредите или по друг начин да нарушите законовите права или достойнството на други лица;

  с цел тормоз, обида, сплашване или унижение на друго лице;

  с цел да се представяте за друго физическо или юридическо лице, включително, но не само представител на Дружеството;

  с цел разпространяване или изпращане на непоискани или неоторизирани рекламни или други промоционални материали или на други подобни непоискани предложения;

  с цел да създадете фрейм или огледално копие на част от Уебсайта;

  с цел да създадете база данни, като изтегляте и запазвате съдържание от Уебсайта;

  с цел умишлено прехвърляне на данни, изпращане или качване на материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, рекламен софтуер или други вредоносни програми или подобен компютърен код, създаден да повлияе неблагоприятно на функционирането на компютърен софтуер или хардуер; или

  с цел да получите неразрешен достъп до нашия Уебсайт, до сървъра, на който се съхранява нашия уебсайт, или до друг сървър, компютър или база данни, свързани с нашия Уебсайт. В случай на такова нарушение ще уведомим съответните правоохранителни органи и ще им сътрудничим, като разкрием самоличността Ви.

  Не е позволено да възпроизвеждате, пресъздавате, копирате или препродавате която и да е част от нашия Уебсайт в противоречие с разпоредбите на нашите Условия за ползване.

  Не е позволено да осъществявате неоторизиран достъп, да се намесвате, повреждате или пречите на:”

  o която и да е част от Уебсайта;

  o оборудване или мрежа, на която се съхранява нашият Уебсайт;

  o какъвто и да е софтуер, използван за работата на нашия Уебсайт; или

  o оборудване, мрежа или софтуер, притежавани или използвани от трета страна.


  В случай че научим за извършвани от Вас действия, за информация или материали, които са публикувани, разпространени или станали достъпни по друг начин чрез или във връзка с Уебсайта и при нарушение на настоящите Условия за ползване, имаме право, но не сме задължени да премахнем или блокираме достъпа до такава информация или материали, или незабавно да спрем достъпа Ви до нашите уебсайтове. Също така имаме право да разкриваме самоличността Ви на трети лица, които претендират, че съдържание, публикувано или качено от Вас на нашия Уебсайт, нарушава тяхно право на интелектуална собственост или правото им на неприкосновеност на личния живот.

  5. ТЕХНИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

  За да осигурим поверителност, експлоатационна надеждност, достъпност и отказоустойчивост на нашия Уебсайт, ние прилагаме най-съвременните технически и организационни мерки за сигурност. Ние обаче разбираме добре, че не е възможно да се постигне 100% сигурност и за това не можем да гарантираме, че нашият Уебсайт е напълно защитен или че е без програмни грешки (бъгове), уязвимости на „нулевия ден”, зловреден софтуер или вируси. Ваша е отговорността да конфигурирате своите информационни технологии, компютърни програми и платформи по подходящ начин, за да имате достъп до нашия уебсайт и да го използвате правилно. Препоръчително е да използвате защитна стена и софтуер за защита от зловреден софтуер. До степента, разрешена от закона, ние не поемаме отговорност и не можем да бъдем държани отговорни за щети, нанесени на компютъра Ви или друго Ваше имущество по време на посещение, осъществяване на връзка с Уебсайта, използване или разглеждане на съдържанието му, включително за странични инциденти, които могат да възникнат при изтегляне на даден материал, данни, текст, изображения, видео или аудио материали. Освен това до степента, разрешена от закона, ние не носим отговорност за преки или непреки щети, загуби или разходи, които могат да възникнат вследствие на неправилно функциониране или техническа неизправност на Уебсайта или други подобни причини.”

  6. ЗАЩИТА И ДОСТЪПНОСТ НА ДАННИТЕ

  Нашата Политика за поверителност („Политика за поверителност”) и нашата Политика за използване на бисквитки („Политика за използване на бисквитки”) описват условията, които спазваме при обработване на личните данни, които събираме от Вас или които Вие ни предоставяте. Когато влизате в този Уебсайт, трябва да сте запознати и да спазвате условията на Политиката за поверителност и Политиката за използване на бисквитки. Условията на Политиката за поверителност и Политиката за използване на бисквитки са неразделна част от настоящите Условия за ползване. Някои от услугите, предлагани на Уебсайта, не изискват предварителна идентификация, поради което Ви предоставяме достъп до съдържанието на тези Услуги, без да е необходимо да разкривате самоличността си. В някои случаи обаче, за да посетите определени раздели, е необходимо да удостоверим самоличността Ви и това, че имате право на достъп до съответните раздели (особено ако сте медицински специалист и Ви предоставяме конкретно съдържание, което според приложимото законодателство е предназначено за медицински специалисти). В случай че не желаете да предоставите изискваните от Вас лични данни, Вие приемате възможността, че вероятно няма да получите достъп до определени раздели от Уебсайта.
  Следните раздели в този Уебсайт са достъпни само за регистрирани потребители (най-вече пациенти и медицински специалисти, за които е предназначено съдържанието):

  съдържание с професионална информация за медицински специалисти, публикувано на здравните страници в Уебсайта;

  материали, достъпни само за тези потребители, на които лекарственият продукт е предписан от медицински специалист и които вече разполагат с лекарствения продукт.

  Достъпът до нашия Уебсайт е безплатен. Не гарантираме, че нашият Уебсайт или каквото и да е съдържание в него ще бъде достъпно винаги и без прекъсвания. Можем временно или окончателно да спрем или да ограничим достъпа до нашия Уебсайт или до част от него поради бизнес основания или по експлоатационни причини. Стремим се своевременно да Ви уведомяваме за всяко спиране или ограничаване на достъпа.
  Ако сте избрали или сте получили потребителски идентификационен код, парола или друга информация, използвана за потвърждаване на самоличността Ви, трябва да считате тази информация за поверителна. Не трябва да я разкривате на трети страни. Ако имаме основателна причина да считаме, че не сте спазили някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване, имаме право да деактивираме Вашия потребителски идентификационен код или парола по всяко време, независимо дали те са били избрани от Вас или предоставени от нас.
  Ако знаете или имате съмнения, че някой друг освен Вас е научил потребителския Ви идентификационен код или парола, трябва незабавно да ни уведомите на: [email protected].

  7. ЛИНКОВЕ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ДРУЖЕСТВАТА, ФРЕЙМОВЕ

  Можете да създавате линкове към нашия Уебсайт, при условие че действията Ви са добросъвестни и законосъобразни, без да са в ущърб на или за сметка на нашата репутация. Нямате право да създавате линкове по начин, който предполага наличие на взаимовръзка, одобрение или потвърждение от наша страна, ако такова не съществува.

  8. СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ

  Неспазването на настоящите Условия за ползване представлява съществено нарушение на условията, в съответствие с които имате право да използвате нашия Уебсайт и може да доведе до предприемане на едно или всички от следните действия:

  незабавно временно или трайно отнемане на правото Ви да използвате нашия Уебсайт;

  незабавно временно или трайно премахване на публикация или материал, качени от Вас на нашия Уебсайт;

  издаване на предупреждение;

  започване на съдебно производство срещу Вас за възстановяване чрез обезщетение на всички разходи (включително, но не само разумно направени административни и правни разходи), произтичащи от такова нарушение;

  предприемане на други съдебни действия срещу Вас; или

  разкриване на информация пред правоприлагащите органи, доколкото смятаме, че това е необходимо.”

  9. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

  Освен ако законодателството не предвижда друго, тези Условия за ползване, техният предмет и оформление (и всички извъндоговорни спорове или претенции) се регулират от законодателството. И двете страни се съгласяват, че местните съдилища ще имат изключителна юрисдикция.

  10. ЗА ВРЪЗКА С НАС

  Ако имате въпроси относно Уебсайта или настоящите Условия за ползване, свържете се с Дружествата чрез формата ЗА ВРЪЗКА С НАС.

  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).