Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Роля на канабиса при терапевтично резистентна шизофрения

  В този раздел:

  Psychiatry Research

  Association of smoked cannabis with treatment resistance in schizophrenia
  Arsalan, A. et al.
  Psychiatry Research 278 2019; 242–247
  „При различни проучвания е установено, че употребата на канабис е свързан с непридържане към лечението и по-висока честота на рецидиви. В този документ е представено влиянието на употреба на канабис по отношение на отговора към лечението при пациенти с шизофрения от Пакистан. Честотата на резистентност към лечението е над 60%. Продължителната употреба на канабис има връзка с резистентността към терапията. Включени са само случаи, при които придържането към лечението не е било проблем.”

  Шизофренията засяга пациентите по различен начин – симптомите могат да са различни при различните индивиди, като съществуват няколко основни причини, повечето от които все още не са известни.2 При приблизително една трета от пациентите се наблюдава незначителен отговор или липса на отговор към терапията.4 Поради това продължаващите проучвания са изключително важни за разширяване на разбирането за терапевтично резистентна шизофрения.

  Разпространението на употребата на канабис при пациенти с шизофрения е високо.5 Въпреки че връзката между шизофренията и употребата на канабис не е напълно изяснена, е ясно установено, че употребата на канабис повишава риска от възникване на психоза и появата на рецидиви.6 Употребата на канабис има отношение и към резистентност към лечението7, но основният механизъм остава неизяснен.
  В проучване през 2019 г. Arsalan et al. изследва влиянието на употребата на канабис върху резултатите от лечението на шизофрения при кохорта от пациенти от Пакистан, където производството и трафикът на канабис са широко разпространени.8 Проучването е проведено при 230 пациенти в болнични условия, където по-висок процент пациенти с шизофрения са развили резистентност към обичайно използваните антипсихотици. Изследвани са честотата и предикторите за резистентност към лекарствена терапия при съобщавана от пациентите предходна или настояща употреба на канабис. Пациентите са разделени на две групи въз основа на терапевтичния отговор към различни дози антипсихотици; с отговор към лечението и резистентни към лечението. Резултатите подкрепят хипотезата, че употребата на канабис е свързана с понижена ефективност на антипсихотиците9, но причинно-следствената връзка между употребата на канабис и шизофренията все още остава много спорен въпрос.

  Заключението е, че канабисът е свързан с липса на отговор към антипсихотици, което се обяснява с необходимостта от по-високи дози от лекарството при пациенти, които са употребявали или употребяват канабис, и с допълнителните остри интоксикационни ефекти след употребата на канабис.8 Въз основа на литературата, възможно обяснение би могло да бъде, че канабисът взаимодейства с канабиноидните рецептори, което може да повлияе на ефективната допаминова блокада при активиране.10 „Допаминовата хипотеза за шизофрения” посочва, че шизофренията корелира със свръхактивна допаминова система в мозъка и по-конкретно свръхактивацията на D2-допаминергичните рецептори.15 Има няколко доказателства, показващи сложно взаимодействие между канабиноидната рецепторна система и допаминергичната система.10 Следователно, когато първата се активира при употреба на канабис, втората може да се свръхактивира и да причини или обостри психоза.10,12

  Освен това в проучването на Arsalan има ясно разграничени подгрупи в групата на терапевтично резистентна шизофрения, като при някои хора резистентността се проявява още в началото на лечението, докато при други – по-късно.8 Авторите изследват как началото на заболяването и отговорът към лечението се влияят от продължителността на нелекуваната психоза, възрастта, като всички те по-рано са оценявани като рискови фактори, но не е установена връзка.13,14 Ограничения на проучването са недостатъчни данни за продължителността на нелекуваната психоза, малка извадка от пациенти и липса на диагностично и статистическо ръководство за употреба на канабис при психични разстройства, което да се използва от лекари и психиатри като стандарт за диагностициране на психични заболявания.15

  Въз основа на всичко това са необходими допълнителни проучвания при по-голяма популация и различни етноси за потвърждаване на тези открития. Ако употребата на канабис е причина за резистентност към лечението при шизофрения, то потенциално тя може да стане цел на стратегиите за лечение в бъдеще.

  Източници

  1. Vita and Barlati. Curr. Opin. Psychiatry 2018; 31: 246–255.
  2. http://pnl.bwh.harvard.edu/education/what-is/schizophrenia/ [accessed on 10th October 2019]
  3. Case et al. Psychol Med. 2011; 41(6): 1291–1300.
  4. Wimberley et al. Lancet Psychiatry 2016; 3: 358–366.
  5. Hartz et al. JAMA Psychiatry 2014; 71: 248–254.
  6. Schoeler et al. Lancet Psychiatry 2016; 3: 215–225.
  7. Lazary Curr. Pharm. Des. 2012; 18: 4890–4896.
  8. Arsalan et al. Psychiatry Research 278 (2019) 242–247
  9. Swartz et al. Schizophr. Res. 2008; 100: 39–52.
  10. Diviant et al. Medicines (Basel). 2018; 5(3): 86.
  11. Grunder and Cumming. Neurobiol Scizophr. 2016; 109-124.
  12. Müller-Vahl and Emrich. Expert Rev Neurother. 2008; 8(7):1037-48.
  13. Emsley et al. J. Clin. Psychopharmacol. 2013; 33: 80–83.
  14. Vita et al. Front Pharmacol. 2019;10:402.
  15. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm [accessed on 10th October 2019]
  Login to Unlock

  НАЧАЛНИ ДОЗИ НА REAGILAНАЧАЛНИ ДОЗИ НА НАШИЯ ПРОДУКТ

  (COD: 300020/R15. Представено в AIFA 16/04/2020) REAGILA е показан за лечение на шизофрения при възрастни пациенти. Това обхваща всички видове симптоми на шизофНаучете повече за началните дози от първия епизод до рецидив

  повече…
  Login to Unlock

  ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И…ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И…

  Психозата е проблем с психичното здраве, при който засегнатият временно тълкува света по различен начин в сравнение с хората около него. Счита се за симптом, неПсихозата е проблем с психичното здраве, при който засегнатият временно тълкува света по различен начин в сравнение с хората около него. Счита се за симптом, не

  повече…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).