Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

EPA 2021 Early safety

wooden-background

Поносимост на cariprazine в ранния стадий на шизофрения

 • Цели
 • Методи
 • Резултати
 • Заключение
 • Източници

Обобщен, апостериорен анализ на 4 двойно-слепи плацебо-контролирани проучвания във фаза II/III

Zs. B. Dombi1, K. Acsai 1 , Á. Barabássy1, B. Sebe1, I. Laszlovszky 1 , B. Szatmári 1 , M. Patel2 , W. Earley3 , G. Németh 1
1Richter Gedeon Plc., Medical Division, Будапеща, Унгария; 2 AbbVie, Global Medical Affairs, Медисън, Ню Джърси, САЩ; 3 AbbVie, Clinical Development, Медисън, Ню Джърси, САЩ

ВЪВЕДЕНИЕ

Шизофренията е хронично заболяване, характеризиращо се с нарушение на мислите, поведението, настроението и възприятието. В ранния стадий на шизофренията (който се състои от първите 3-5 години след началото на заболяването1) най-важната клинична цел освен облекчаване на психотичните симптоми и стабилизиране на пациента е превенцията на рецидив, тъй като всеки рецидив значимо понижава вероятността за постигане на предпочитаните дългосрочни резултати2.

Ранното прекратяване на приема на антипсихотични лекарства поради непоносими нежелани ефекти е една от най-честите причини за рецидив3. Когато бъдат попитани, най-важните нежелани ефекти за пациентите по отношение на комплаянса към лекарствата са повишение на телесното тегло, акатизия и сомнолентност4. Освен това, сексуалните проблеми също се считат за изключително важни и е известно, че влияят негативно на придържането към лечението5. Установено е, че cariprazine, високоефективен допаминов D3 рецепторен парциален агонист с преференциално свързване с допаминовите D3/D2 рецептори, се характеризира с добра поносимост при остра шизофрения6, но все още не са провеждани конкретни анализи при пациенти в ранен стадий.

ЦЕЛИ НА ПРОУЧВАНЕТО:

Този постер има за цел да представи безопасността и поносимостта на cariprazine при пациенти в ранен стадий на шизофрения въз основа на данни за нежеланите събития, възникнали по време на лечението (НСВЛ), прекратяването на приема и честотата на рецидиви.

МЕТОДИ

Обобщени са данните от 4 рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания (NCT00404573, NCT01104766, NCT01104779, NCT00694707) със сходен дизайн (1-седмичен период на очистване, 6-седмичен период на лечение и 2-4-седмичен период на проследяване).

За апостериорния анализ пациентите с ранен стадий на шизофрения (дефиниран като продължителност на заболяването по-малко от 5 години) са извлечени от цялата популация за оценка на безопасността и са комбинирани разрешените за употреба дози cariprazine (1,5-6,0 mg дневно). НСВЛ, честотата на рецидиви и на прекратяване на приема са анализирани спрямо плацебо.

РЕЗУЛТАТИ

Общо 169 пациенти, лекувани с плацебо (PBO) и 322 пациенти, лекувани с cariprazine (CAR), са идентифицирани като страдащи от шизофрения от по-малко от 5 години (Таблица 1). Средната продължителност на шизофрения в групите на CAR и PBO е 2,8 години. По-голямата част от включените пациенти са мъже, като средната възраст на пациентите е около 30 години.

Таблица 1: Демографски характеристики на изходно ниво

ОбщоCARPBO
Брой пациенти491322169
Мъже, n (%)347 (70,7)232 (72,0)115 (68,0)
Средна възраст, n (SD)30,4 (9,0)30,5 (8,7)30,2 (9,5)
Средна продължителност на заболяването, n (SD)2,8 (1,2)2,8 (1,2)2,8 (1,2)

Общо 67,7% от пациентите, лекувани с CAR, и 56,2% от пациентите, лекувани с PBO, съобщават за най-малко едно НСВЛ през периода на лечение (Таблица 2). Най-честите НСВЛ са безсъние (10,9% CAR; 12,4% PBO), акатизия (9,6% CAR; 2,4% PBO) и екстрапирамидни симптоми (9,3% CAR; 1,8% PBO). Въпреки че акатизията и екстрапирамидните симптоми са второто най-често срещано НСВЛ в групата на cariprazine, това е нежелан ефект, който може да се контролира чрез коригиране на дозата и осигуряване на допълнително медикаментозно лечение.

Важното е, че повишението на телесното тегло и сексуалните проблеми, едни от най-важните нежелани ефекти за пациентите в ранния стадий на шизофрения, засягат по-малко от 2% от пациентите, приемали cariprazine.

Таблица 2: % от НСВЛ

НСВЛCAR,
n (%)
PBO,
n (%)
Всички218 (67,7)95 (56,2)
Безсъние35 (10,9)21 (12,4)
Акатизия31 (9,6)4 (2,4)
Екстрапирамидни симптоми30 (9,3)3 (1,8)
Главоболие24 (7,5)16 (9,5)
Тревожност19 (5,9)7 (4,1)
Констипация15 (4,7)2 (1,2)
Замаяност13 (4,0)2 (1,2)
Шизофрения10 (3,1)9 (5,3)
Повишение на телесното тегло6 (1,9)2 (1,2)
Сексуални проблеми5 (1,6)0 (0)
Ажитация5 (1,6)5 (1,6)
Абдоминален дискомфорт5 (1,6)2 (1,2)

За прекратяване на приема поради нежелани събития се съобщава само при 8,4% от пациентите, лекувани с cariprazine и 14,8% от пациентите, лекувани с плацебо (Таблица 3). Важното е, че това показва, че нежеланите ефекти при cariprazine са сходни с тези при плацебо. При пациентите, които са продължили лечението, рецидив се наблюдава само при 3,1% от пациентите, лекувани с cariprazine и 5,3% от лекуваните с плацебо.

Таблица 3: % на прекратяване на приема

Прекратяване на приемаCAR,
n (%)
PBO,
n (%)
Общо 124 (34,3) 74 (48,8)
Нежелано събитие27 (8,4)25 (14,8)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 • Cariprazine се характеризира с добра поносимост в ранния стадий на шизофрения.
 • Честотата на прекратяване поради непоносими нежелани ефекти е ниска.
 • Рецидив се наблюдава само при малък процент от пациентите

ИЗТОЧНИЦИ

 1. Fountoulakis, K. N. et al. Staging of Schizophrenia with the Use of PANSS: An International Multi-Center Study. Int. J. Neuropsychopharmacol. 22, 681–697 (2019).
 2. Di Capite, S., Upthegrove, R. & Mallikarjun, P. The relapse rate and predictors of relapse in patients with first-episode psychosis following discontinuation of antipsychotic medication. Early Interv. Psychiatry 12, 893–899 (2018).
 3. Miller, B. J., Bodenheimer, C. & Crittenden, K. Second- generation antipsychotic discontinuation in first episode psychosis: An updated review. Clin. Psychopharmacol. Neurosci. 9, 45–53 (2011).
 4. Achtyes, E. et al. Patient preferences concerning the efficacy and side-effect profile of schizophrenia medications: A survey of patients living with schizophrenia. BMC Psychiatry 28, 1–7 (2018).
 5. De Boer, M. K., Castelein, S., Wiersma, D., Schoevers, R. A. & Knegtering, H. The facts about sexual (dys)function in schizophrenia: An overview of clinically relevant findings. Schizophr. Bull. 41, 674–686 (2015).
 6. Earley, W. et al. Safety and tolerability of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A pooled analysis of four phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Int. Clin. Psychopharmacol. 32, 319–28 (2017).

ОПОВЕСТЯВАНЕ

Проучванията са финансирани от Gedeon Richter Plc. и Allergan Plc (преди придобиването му от AbbVie). Г-жа Dombi, г-н Acsai, д-р Barabássy, д-р Sebe, д-р Laszlovszky, д-р Szatmári и д-р Németh са служители на Gedeon Richter Plc. Д-р Earley и д-р Patel (към момента на анализа) са служители на Allergan. Благодарим за приноса на G. Vass за резюмето и по-ранните обсъждания на тази работа.

РЕЗЮМЕ

Въведение

В ранния стадий на шизофренията (първите 5 години) най-важната клинична цел освен контрол на симптомите е превенцията на рецидив, тъй като всеки рецидив значимо понижава вероятността за постигане на предпочитаните дългосрочни резултати (1). Ранното прекратяване на приема на антипсихотични лекарства поради непоносими нежелани ефекти е една от най-честите причини за рецидив (2).

Цели

Този постер има за цел да представи поносимостта на cariprazine в ранния стадий на шизофрения.

Методи

Обобщени са данните от 4 рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания (NCT00404573, NCT01104766, NCT01104779, NCT00694707) със сходен дизайн (1-седмичен период на очистване, 6-седмичен период на лечение и 2-4-седмичен период на проследяване). За апостериорния анализ пациентите с ранен стадий на шизофрения (дефиниран като продължителност на заболяването по-малко от 5 години) са извлечени от цялата популация за оценка на безопасността и са комбинирани разрешените за употреба дози cariprazine (1,5-6,0 mg дневно). Нежеланите събития, възникнали по време на лечението (НСВЛ) и честотата на прекратяване на приема са анализирани спрямо плацебо.

Резултати

Общо 169 пациенти, лекувани с плацебо (PBO), и 322 пациенти, лекувани с cariprazine (CAR), са идентифицирани като страдащи от шизофрения от по-малко от 5 години. 67,7% от пациентите, лекувани с cariprazine, и 56,2% от пациентите, лекувани с плацебо, съобщават за най-малко едно НСВЛ; най-често безсъние (10,9% CAR; 12,4% PBO), акатизия (9,6% CAR; 2,4% PBO) и екстрапирамидни симптоми (9,3% CAR; 1,8% PBO). За прекратяване на приема поради нежелани събития се съобщава само при 8,4% от пациентите, лекувани с cariprazine, и 14,8% от пациентите, лекувани с плацебо. Рецидив е наблюдаван при 3,1% от пациентите, приемали cariprazine, и при 5,3% от пациентите, приемали плацебо.

Заключение

Cariprazine по принцип се характеризира с добра поносимост в ранния стадий на шизофрения; предвид ограниченията на този анализ, са необходими допълнителни изследвания.

Източници

 1. Di Capite S, Upthegrove R, Mallikarjun P. The relapse rate and predictors of relapse in patients with first-episode psychosis following discontinuation of antipsychotic medication. Early Interv Psychiatry. 2018;12(5):893-899. doi:10.1111/eip.12385
 2. Miller BJ, Bodenheimer C, Crittenden K. Second-Generation Antipsychotic Discontinuation in First Episode Psychosis: An Updated Review. Clin Psychopharmacol Neurosci 2011;9:45-53. https://doi.org/10.9758/cpn.2011.9.2.45

Представен на 29-ия Европейски конгрес по психиатрия, 10-13 април 2021 г., виртуален

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).