Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Връзка между възпаление и шизофрения

  В този раздел:

  Current Psychiatry Reports

  Recent Advances in the Early Intervention in Schizophrenia: Future Direction from Preclinical Findings
  Hashimoto
  Current Psychiatry Reports 2019; 21: 75
  „През изминалото десетилетие се засили интересът към потенциалната полза от ранна интервенция при шизофрения. При пациентите с шизофрения се наблюдава когнитивно увреждане в продължение на няколко години преди началото на психозата. Авторът обсъжда последните теми относно превенция на шизофренията.”

  Достижения в ранната интервенция при шизофрения

  През последните няколко десетилетия нараства интересът към ранна интервенция и превенция на шизофренията, тема разгледана неотдавна от Hashimoto и публикувана в списание „Current Psychiatry Reports”.1 Когнитивното увреждане е една от най-важните характеристики на заболяването и при проучванията е доказано, че се появява рано, много години преди началото на психозата и се влошава след нейната появата.1 Следователно ранната интервенция и ранното лечение на когнитивните симптоми може да се използват като превенция и да се окажат обещаващ терапевтичен подход.
  При проучванията се разглеждат особеностите на ранното когнитивно увреждане и е установено, че то е свързано с висок възпалителен профил.1,2 По-конкретно при проучвания с позитронно-емисионна томография (PET) е установена висока микроглиална активност в мозъка на пациенти с шизофрения, която е индикатор за възпалителен отговор.2 Освен това изследователите, работещи с кохорти от хора и модели с мишки, доказват, че имунната активация на майката (MIA) и следователно възпалението по време на бременността причиняват дългосрочен когнитивен дефицит на потомството в зряла възраст.1 Следователно възпалението е свързано с риск от възникване на психоза по-късно в живота и това заключение е довело до разглеждане на възможността за използване на редица противовъзпалителни лекарства за лечение на болестта.
  Последните данни от предклинични проучвания показват позитивни резултати, свързани с противовъзпалителното лечение на юноши с висок риск от възникване на шизофрения. По-конкретно, някои съединения могат да предотвратят появата на поведенчески отклонения и имунореактивност към парвалбумин в медиалната префронтална област на мозъчната кора (Фигура 1) на потомство в зряла възраст след MIA.1 В таблицата по-долу са обобщени потенциалните кандидат-съединения за интервенция, техния механизъм на действие, животните, при които са изпитани в предклинични проучвания и съответната литература:1

  Medial prefrontal cortexMedial prefrontal cortex

  Фигура 1. Изображение на медиалната префронтална област на мозъчната кора

  Източници: Адаптирано по National Institute of Mental Health


  Потенциални кандидати за интервенция при психоза

  СъединениеМеханизъм на действиеОсновни заключения
  D-serineNMDAR
  агонист
  Добавянето му през юношеството може да доведе до превенция на когнитивни дефицити в потомството в зряла възраст след MIA5
  Лекарствено средство за шизофреноподобни поведенчески отклонения в зряла възраст, причинени от неонатално нарушение на сериновата рацемаза6
  Натриев бензоатDAO
  инхибитор
  Допълнителна терапия при ранна психоза (протокол за рандомизирано контролирано проучване)7
  7,8-дихидроксифлавон (DHF)TrkB
  агонист
  Лечението по време на продромалната фаза през юношеството предотвратява възникване на психоза в потомството в зряла възраст след MIA8
  Лечението по време на бременността предотвратява когнитивните дефицити в потомството в зряла възраст след MIA9
  Предотвратява повишаването на нивата на C1q в префронталната област на мозъчната кора в потомството в зряла възраст след MIA10
  Сулфорафан (SFN) или прекусроса му глюкорафанинNrf2
  агонист
  Приемът на екстракт от кълнове на броколи, богати на сулфорафан, по време на юношеството може да предотврати индуцираните от фенциклидин когнитивни дефицити в зряла възраст11
  Глюкорафанин, приеман с храната, предотвратява възникването на психоза в потомството в зряла възраст след MIA12
  TPPUИнхибитор на разтворимата епоксидна хидролазаРазтворимата епоксидна хидролаза има основна роля в нарушенията на невропсихическото развитие на потомството след MIA13

  MIA = имунна активация на майката; DAO = D-аминокиселинна оксидаза; NMDAR = N-метил-D-аспартат рецептор

  Източници: Адаптирано по Hashimoto. Current Psychiatry Reports. 21, 75 (2019)1


  В заключение, като се има предвид ролята на възпалението в когнитивно увреждане, ранната интервенция с използване на противовъзпалителни съединения изглежда е обещаващ подход .14 Резултатите от предклинични проучвания дават основания за разработването на нови терапевтични схеми, които за първи път ще доведат до революция в клиничната практика, като се постигне превенция на прогресията на шизофрения и се облекчи здравната система чрез отпадане на необходимостта от контрол на пациенти с хронично заболяване през целия живот. Интересно лонгитудинално проучване показва, че при хора с ултрависок риск от психоза честотата на преминаване към психоза е 9,6% след 6 месеца и 29,1% след 3 години, като е по-ниска при хора с висок риск.15 Ранната интервенция с безопасни противовъзпалителни средства може да бъде от полза при последната група. В бъдеще е необходимо да се проведе допълнително рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на споменатите по-горе съединения при млади хора с висок риск от психоза, за да се потвърди тази хипотеза.1

  Предложен механизъм за ранна интервенция с употреба на противовъзпалителни съединения

  Maternal Immune ActivationMaternal Immune Activation

  MIA: Имунна активация на майката

  Източници: Адаптирано по Estes and McAllister. Science. 353:772–7 (2016)14

  Източници

  1. Hashimoto. Current Psychiatry Reports. 2019;21:75
  2. Bloomfield et al. Am J Psychiatry. 2016;173:44–52
  3. Berger et al. BMJ. 2003; 326
  4. Hayashida et al. Heliyon 5. 2019; e02037
  5. Fujita et al. Sci Rep. 2016;6:37261
  6. Hagiwara et al. PLoS One. 2013;8:e62438
  7. Ryan et al. Trials. 2017;18:165
  8. Han et al. Sci Rep. 2016;6:36087
  9. Han et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2017;267:479–83
  10. Han et al. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2017;15:64–7
  11. Shirai et al. PLoS One. 2015;10:e0127244
  12. Matsuura et al. Sci Rep. 2018;8:2158
  13. Ma et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2019
  14. Estes and McAllister. Science. 2016;353:772–7
  15. Schultze-Lutter et al. Eur Psychiatry. 2015;30:405–16

  Интервю с проф. Pallanti

  (COD; 300020/R24, Submitted to AIFA 30/03/2020)

  Проф. Pallanti представя новите тенденции и цели при психиатричното лечение.

   Login to Unlock

   ПОГЛЕД ОТБЛИЗО НА НЕГАТИВНИТЕ СИМПТ…ПОГЛЕД ОТБЛИЗО НА НЕГАТИВНИТЕ СИМПТ…

   Негативните симптоми са симптоми на загуба или липса на нормалната функция, свързана с мотивация и интерес или изразяване на емоции. Данните не подкрепят идеятаНегативните симптоми са симптоми на загуба или липса на нормалната функция, свързана с мотивация и интерес или изразяване на емоции. Данните не подкрепят идеята

   повече…
   Login to Unlock

   REAGILA КОНТРОЛ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМП…НАШИЯТ ПРОДУКТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ НЕГАТИВН…

   (COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020) Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофНегативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофизиология при шизофрения, или като вторични симпт

   повече…
   Showing 0 result(s).
   Please log in to see 0 more result(s).