Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Негативни симптоми:

 • Негативните симптоми се описват като понижаване на функциите, свързани с мотивацията или изразяването на емоции.
 • Въпреки че пациентите може да изглеждат тъжни и затворени в себе си, негативните симптоми не са депресивни симптоми; Те са основна група симптоми, които водят до нарушено личностно и социално функциониране.
 • Негативните симптоми са основно 5: притъпен афект, алогия, анхедония, социална изолация и аволиция; Притъпен афект и алогия са свързани с понижена експресивност, а анхедония, социална изолация и аволиция – с понижена мотивация и удоволствие.

В този раздел:

Основен домейн при шизофрения

Негативните симптоми са свързани понижаване на функциите, свързани с мотивацията или изразяване на емоциите. Данните не подкрепят идеята за обща патофизиология, обуславяща произхода на негативните и позитивните симптоми, а проучванията показват, че негативните симптоми са независими от позитивните симптоми, когнитивните, дезорганизационното поведение и депресията1,2.
Негативните симптоми могат да причинят значими дефицити по отношение на мотивацията, комуникацията и функционирането3. Откакто Eugene Bleuler описва заболяването през 1950 г., тези фундаментални дефицити са признати като важен аспект на патологията при шизофрения: „Безразличие към всичко – към приятели и взаимоотношения, към работа или развлечение, към задължения и права, добър или лош късмет … безизразни лица, изгърбени, външен вид, показващ безразличие … Способността за работа, за самообгрижване е понижена…Те вече не изпитват необходимост да правят нещо по собствена инициатива или по нареждане на някой друг…”4
Въпреки че може да е трудно негативните симптоми да бъдат разпознати, особено ако са леки, те не са просто обикновена тъга5,6.


Основни негативни симптоми:

Притъпен афект, алогия, анхедония, социална изолация и аволиция са петте основни негативни симптоми7:


Понижено изразяване на емоции
(това, което се наблюдава отвън)

Притъпен афект се нарича понижаването в цялостното изразяване на емоциите чрез мимики, глас и жестове. По отношение на гласовото изразяване проучванията показват, че пациентите с шизофрения имат спонтанно и доброволно гласово изразяване на емоции, характеризиращо се с по-малка точност, (понижени промени на силата и тоналността на гласа и скоростта на речта) в сравнение със здрави пациенти. По отношение на експресивните дефицити, включващи лицевото изразяване и жестовете, се съобщава за цялостно понижение на невербалното поведение на пациентите. Експресивните жестове с ръцете, раменете, лицето и главата са важна част от човешката комуникация и социалното общуване, които допринасят за по-добро разбиране7.

Diminished emotional expression, definition of negative symptom in schizophrenia: affect bluntedDiminished emotional expression, definition of negative symptom in schizophrenia: affect blunted

Алогията представлява дефицит в количеството на речта. Тя се оценява чрез клинично интервю, при което се измерва спонтанната продуктивност на речта на пациента или дали той/тя дава само кратки, едносрични отговори. Метаанализ на проучвания показва, че при пациентите с шизофрения има значимо понижение на този аспект на речта в сравнение със здрави контроли. В този контекст алогия не означава бедно съдържание на речта, при което пациентът може да произнася много думи и дълги изречения, които дават малко информация7.

Diminished emotional expression, definition of negative symptom in schizophrenia: alogiaDiminished emotional expression, definition of negative symptom in schizophrenia: alogia

Понижена мотивация и удоволствие
(това, което пациентът изпитва вътрешно)

Социална изолация се дефинира като намалена инициатива за установяване на близки взаимоотношения с останалите. Тя представлява липса на желание за социални контакти, а не просто отдръпване от социален живот, поради налудности и халюцинации, подозрителност – вторични негативни симптоми на шизофренията7.

Reduced motivation and pleasure, definition of negative symptom in schizophrenia: asocialityReduced motivation and pleasure, definition of negative symptom in schizophrenia: asociality

Анхедония е намалена способност да се изпитват приятни емоции. Тя се счита за основна характеристика както на депресията, така и на шизофренията.
Изглежда, че анхедонията има 2 различни аспекта при шизофрения – консумативна анхедония (невъзможност за изпитване на удоволствие в момента), която остава относително незасегната при пациенти с шизофрения, и антиципативна анхедония (невъзможност да се предвиди бъдещо удоволствие). Антиципативната анхедония е характерна проява на негативните симптоми, която води до невъзможност за очакване на възнаграждение и понижава нормалната мотивация на пациента за търсене на приятни преживявания7,8. Проучванията показват, че няма разлика между пациентите с шизофрения и здравите контроли по отношение на субективните им реакции към стимули с емоционален заряд (при консумативна анхедония) за разлика от антиципативната анхедония. Механизмите, които стоят в основата на тези дефицити, могат да бъдат обяснени с нарушена епизодична памет, пречеща на способността на пациента да си припомни предходни приятни преживявания7.

Reduced motivation and pleasure, definition of negative symptom in schizophrenia: anhedoniaReduced motivation and pleasure, definition of negative symptom in schizophrenia: anhedonia

Аволицията е понижено иницииране на целенасочена дейност и постоянство при изпълнението ѝ, което води до понижение на ангажирането с дейности, свързани с работа, училище, ежедневни дейности и хобита. Няма съгласие относно степента на припокриване между термините аволиция, понижен стремеж, липса на мотивация и апатия и те често се считат за взаимозаменяеми. В рамките на шизофренията аволицията се характеризира с понижение на интереса към иницииране и участие в дейности, което не се придружава от чувство на вина, тъга или неудовлетвореност. Обикновено пациентите не изпитват липса или необходимост да започват или да се занимават систематично с дейности. За разлика от това понижението на инициативността и целенасочените дейности може да бъде вторично на фактори като депресивно настроение (аволицията е придружена от чувство на тъга или вина) или липса на възможности (пациентът може да няма никаква или почти никаква възможност за участие в дейности)7.

Reduced motivation and pleasure: definition of negative symptom in schizophrenia: avolitionReduced motivation and pleasure: definition of negative symptom in schizophrenia: avolition

Съгласно проучванията отсъствието на социална мотивация е най-честият негативен симптом, следван от понижено изразяване на емоции и алогия9–11.


Два стабилни фактора при негативните симптоми

В литературата са описани няколко групи негативни симптоми, като има данни в подкрепа на модели, които обикновено се състоят от 2 до 5 фактора, като най-стабилните и многократно използвани са следните12:

понижено изразяване на емоции (празен ефект, алогия)

понижена мотивация и удоволствие (анхедония, социална изолация, аволиция)

Тези фактори могат да бъдат свързани с различни невробиологични и психосоциални нарушения 13.


Класификация на негативните симптоми

Освен това негативните симптоми могат да се класифицират въз основа на тяхната причина (първични, вторични), интензитет (изразени, преобладаващи) или продължителност (персистиращи).

Негативни симптоми
ПървичниФактор: шизофрения, основен симптом
ВторичниФактор причина: антипсихотично лечение, други симптоми на шизофрения, депресия, околна среда
ИзразениФактор интензивност: повече негативни симптоми в сравнение с позитивните симптоми
ПреобладаващиФактор интензивност: високо ниво на негативни симптоми, ниско ниво на позитивни симптоми
ПерсистиращиФактор време: наличие в продължение на повече от 6 месеца – 1 година

Счита се, че първичните негативни симптоми са основни симптоми при шизофрения, които персистрират през периодите на ремисия и имат собствен патофизиологичен механизъм15. За разлика от тях вторичните негативни симптоми са последица от позитивни симптоми, депресия или фактори на околната среда16,17.

Определенията „изразени” и „преобладаващи” описват интензитета на негативните симптоми при даден пациент. Симптомите са „изразени”, ако при пациента има повече негативни симптоми в сравнение с позитивни симптоми (Критерии: 1. Резултат ≥ 4 при най-малко 3 или ≥ 5 при поне 2 въпроса по подскáлата на PANSS за негативни симптоми; или 2. Резултат по подскáлата на PANSS за негативни симптоми > 3 на въпрос 1 и въпрос 6 и най-малко един трети въпрос с резултат > 3 и максимум два въпроса с резултат > 3 по подскáлата за позитивни симптоми)18,19.

Симптомите са „преобладаващи”, ако доминират в клиничната картина, а позитивните симптоми са незначителни (Критерии: 1. Резултат ≥ 4 при най-малко 3 или ≥ 5 при най-малко 2 въпроса от 7-те въпроса по подскáлата за негативни симптоми и резултат по подскáлата на PANSS за позитивни симптоми < 19; 2. Резултат по подскáлата на PANSS за негативни симптоми ≥ 6 точки над резултата по подскáлата на PANSS за позитивни симптоми; 3. Резултат по подскáлата на PANSS за негативни симптоми най-малко 21 и най-малко 1 точка над резултата по подскáлата за позитивни симптоми и 4. Интуитивна дефиниция, резултат по подскáлата за негативни симптоми, по-голям от резултата по подскáлата за позитивни симптоми)18,19.

Персистиращите негативни симптоми се дефинират като най-малко един негативен симптом с умерена или голяма тежест, който персистира в продължение на повече от една година20. За целите на клиничните проучвания продължителността трябва да бъде повече от 6 месеца19.

Източници

 1. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 2. Wallwork, R. S., Fortgang, R., Hashimoto, R., Weinberger, D. R. & Dickinson, D. Searching for a consensus five-factor model of the Positive and Negative Syndrome Scale for schizophrenia. Schizophr. Res. 137, 246–250 (2012).
 3. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizophrenia: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).
 4. Bleuler, E. Dementia praecox or the group of schizophrenias. Dementia praecox or the group of schizophrenias (1950).
 5. National Institutes of Mental Health (NIMH). Schizophrenia. (2017). Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizophrenia-booklet/index.shtml.
 6. Fischer, B. A. & Buchanan, R. W. Schizophrenia: Clinical Manifestations, Course, Assessment and Diagnosis. UpToDate (2017). Available at: www.up-to-date/schizophrenia.
 7. Marder, S. R. & Galderisi, S. The current conceptualization of negative symptoms in schizophrenia. World Psychiatry 16, 14–24 (2017).
 8. Strauss, G. P., Waltz, J. A. & Gold, J. M. A review of reward processing and motivational impairment in schizophrenia. Schizophr. Bull. 40, S107-116 (2014).
 9. Lyne, J. et al. Prevalence of item level negative symptoms in first episode psychosis diagnoses. Schizophr. Res. 135, 128–133 (2012).
 10. Peralta, V. & Cuesta, M. J. Dimensional structure of psychotic symptoms: An item-level analysis of SAPS and SANS symptoms in psychotic disorders. Schizophr. Res. 38, 13–26 (1999).
 11. Selten, J. P., Wiersma, D. & Van den Bosch, R. J. Distress attributed to negative symptoms in schizophrenia. Schizophr. Bull. 26, 737–744 (2000).
 12. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizophrenia: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).
 13. Bucci, P. & Galderisi, S. Categorizing and assessing negative symptoms. Curr. Opin. Psychiatry 30, 201–208 (2017).
 14. Liemburg, E. et al. Two subdomains of negative symptoms in psychotic disorders: Established and confirmed in two large cohorts. J. Psychiatr. Res. 47, 718–725 (2013).
 15. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 16. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Alphs, L. D. Treatment of negative symptoms. Schizophr. Bull. 11, 440–452 (1985).
 17. Hasan, A. et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance. World J. Biol. Psychiatry 13, 318–378 (2012).
 18. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizophrenia – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 19. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizophrenia. (2012).
 20. Galderisi, S. et al. Persistent negative symptoms in first episode patients with schizophrenia: Results from the European First Episode Schizophrenia Trial. Eur. Neuropsychopharmacol. 23, 196–204 (2013).

Acta Psychiatrica Scandinavica

Negative symptoms of schizophrenia: a problem that won’t go away.
Stahl SM, Buckley PF.
Acta Psychiatr Scand. 2007; 115:4-11.
„Негативните симптоми могат да направят пациента тих, сдържан, така че понякога обгрижващите лица ги определят като по-добри аспекти на заболяването, а не като такива, повлияващи личностното и социално функциониране на пациента.”

Негативни симптоми: Какво представляват?

Негативните симптоми могат да бъдат класифицирани в 2 или 5 групи: понижено изразяване на емоции (изравнен ефект, алогия) и понижена мотивация и удоволствие (анхедония, социална изолация, аволиция). Изтеглете илюстративния материал оттук

Download

References title

  What are the main negative symptoms in schizophrenia?

  Негативни симптоми: Първични спрямо вторични

  Негативни симптоми при шизофрения: първични и вторични.

  Download

  References title

   Negative symptoms in schizophrenia: primary and secondary.

   Негативни симптоми – класификация

   Изразени, преобладаващи и персистиращи негативни симптоми при шизофрения

   Download

   References title

    Prominent, predominant and persistent negative symptoms in schizophrenia
    Login to Unlock

    НЕГАТИВНИ СИМПТОМИ – ТРУДНОСТИНЕГАТИВНИ СИМПТОМИ – ТРУДНОСТИ

    Въпреки че отдавна е установено, че негативните симптоми са независим симптомен домейн и се различават от позитивните симптоми, неврокогницията и социалната когВъпреки че отдавна е установено, че негативните симптоми са независим симптомен домейн и се различават от позитивните симптоми, неврокогницията и социалната ког

    повече…
    Login to Unlock

    REAGILA И ЕЖЕДНЕВНО ФУНКЦИОНИРАНЕНАШИЯТ ПРОДУКТ И ЕЖЕДНЕВНО ФУНКЦИОН…

    (COD: 300020/R10. Представено в AIFA 16/04/2020) Подобрението на негативните симптоми трябва да бъде придружено с подобрено функциониране на пациента, за да се Подобрението на негативните симптоми трябва да бъде придружено с подобрено функциониране на пациента, за да се счита, че промяната е клинично значима при пациен

    повече…
    Showing 0 result(s).
    Please log in to see 0 more result(s).