Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Акатизия

 • Акатизия е най-честата странична реакция, свързана с лечението на cariprazine1
 • При клинични проучвания акатизията и ЕПС, свързани с cariprazine, са най-често леки до умерени1
 • Акатизия се развива в началото на лечението и е зависима от дозата2,3
 • Честотата на прекратяване на приема поради акатизия и ЕПС е ниска1
 • Използват се анти-ЕПС лекарства (включително propranolol) за контрол на акатизията2,3
 • При повечето пациенти с подходящо лечение се постига контрол на свързаната с cariprazine акатизия2,3

В този раздел:

Трябва ли да се безпокоим?

Акатизията е често срещан страничен ефект на антипсихотичното лечение. Обикновено се счита за двигателно разстройство или екстрапирамидно нарушение, характеризиращо се с моторни признаци и сензорни нарушения (например чувство на вътрешно безпокойство, непреодолима нужда от движение)4. Докладваното разпространение на акатизия при лечение с антипсихотици от второ поколение варира в широки граници, но може да бъде доста високо в зависимост от лекарството5,6. Рисковите фактори за свързана с лекарството акатизия са по-висока доза на лекарството или бързо титриране. Първоначалната препоръка за лечение е намаляване на дозата, което би облекчило дискомфорта на пациента и би допринесло за придържането към терапията. Определени лекарства, включително бета-блокери (например propranolol и metoprolol) и антихолинергични лекарства (например biperiden, trihexyphenidyl и benztropine) също биха могли да се прилагат за овладяване на акатизията4.


Екстрапирамидни симптоми

Често съобщавани странични реакции са екстрапирамидните симптоми, предимно акатизия2,3. Това показват данните от от 4 краткосрочни, 6-седмични проучвания (RGH-MD-03 [NCT00404573], RGH-MD-16 [NCT00694707], RGH-MD-04 [NCT01104766], RGH-MD-05 [NCT01104779])3 и 2 дългосрочни, 48-седмични открити проучвания за оценка на безопасността, съответно (RGH-MD-17 [NCT00839852], RGH-MD-11 [NCT01104792])2.
2 048 пациенти, лекувани с cariprazine в дозов диапазон 1,5-6 mg дневно и 683 пациенти, лекувани с плацебо, честотата на акатизия е 14,6% при cariprazine и 3,4% при плацебо7. Повечето случаи са с лека до умерено изразена акатизия и рядко водят до прекратяване на участието в проучването1. Това доказва, че акатизията е събитие, което може да бъде добре контролирано в клиничната практика2,3.

ParameterPlacebo
N=683
n (%)
Cariprazine
N=2048
n (%)
Patients with Akathisia (n)23 (3.4)299 (14.6)

Как се контролира акатизията?

За първа поява на акатизия обикновено се съобщава през първите 6 седмици от лечението, като се наблюдава зависимост от дозата7, което означава, че вероятността за акатизия при ниски дози cariprazine е по-малка (1,5 mg: 7,8%, 3 mg: 15,7%, 4,5 mg: 9,1%, 6 mg: 18,0%)7.
По-голямата част от пациентите са приемали анти-ЕПС лекарства за контрол на симптоми на акатизия/ вътрешно безпокойство2,3; най-често се използват propranolol заедно с diphenhydramine, benztropine или еквивалент2,3.
Средната продължителност на акатизията е 24 дни при пациентите на лечение с cariprazine и 29 дни при пациенти, лекувани с плацебо, в краткосрочните проучвания3.


Има ли проблем, свързан със суицидно поведение, при пациентите с акатизия?

Неуспешното идентифициране на акатизия и нарастващата тежест на акатизия са свързани с появата и/или влошаването на суицидни мисли, агресия и буйство8. Важно е да се отбележи, че не е наблюдавана връзка между акатизия и тенденцията към суицидно поведение при лечение с cariprazine.
Нито един от пациентите, починали поради извършено самоубийство (0,3%) по време на програмата за клинична разработка на cariprazine, не е имал висок скор за акатизия. Безопасна употреба на продукта в контекста на ранно откриване и смекчаване на възникнала при лечението акатизия/вътрешно безпокойство и превенция на суицидно поведение трябва да се гарантира чрез индивидуален режим на приложение с внимателно наблюдение по време на започване на лечението и най-ниски ефективни поддържащи дози7.


COD: 300020/R13. Представено в AIFA 16/04/2020

Източници

 1. Reagila SmPC.
 2. Nasrallah, H. A. et al. The safety and tolerability of cariprazine in long-term treatment of schizophrenia: A post hoc pooled analysis. BMC Psychiatry (2017) doi:10.1186/s12888-017-1459-z.
 3. Earley, W. et al. Safety and tolerability of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A pooled analysis of four phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Int. Clin. Psychopharmacol. 32, 319–28 (2017).
 4. Lohr, J. B., Eidt, C. A., Alfaraj, A. A. & Soliman, M. A. The clinical challenges of akathisia. CNS Spectr. 20, 1–16 (2015).
 5. Kumar, R. & Sachdev, P. S. Akathisia and second-generation antipsychotic drugs. Curr. Opin. Psychiatry 22, 293–299 (2009).
 6. Kane, J. M. et al. Akathisia: An updated review focusing on second-generation antipsychotics. J. Clin. Psychiatry 70, 627–643 (2009).
 7. EMA. Reagila Assessment Report. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.
 8. Salem, H., Nagpal, C., Pigott, T. & Teixeira, A. L. Revisiting Antipsychotic-induced Akathisia: Current Issues and Prospective Challenges. Curr. Neuropharmacol. 15, 789–798 (2017).

Current opinion in Psychiatry

Akathisia and second-generation antipsychotic drugs.
Kumar R, Sachdev PS
Curr Opin Psychiatry 2009; 22(3):293-99.
„Въпреки че акатизията е по-малко разпространена при антипсихотици от второ поколение в сравнение с лекарствата от първо поколение, тя остава важна от клинична гледна точка и всички лекари трябва да бъдат запознати с нейното разпознаване и контрол.”
Login to Unlock

КАК ДЕЙСТВА REAGILA?КАК ДЕЙСТВА НАШИЯТ ПРОДУКТ?

(COD: 300020/R06. Представено в AIFA 16/04/2020) Cariprazine има висок афинитет към допаминовите D3 и D2 рецептори, както и към серотониновите 5 HT2B и 5 HT1A, Научете повече за механизма на действие

повече…
Login to Unlock

ПОДДРЪЖАЩИ ДОЗИ НА REAGILAПОДДРЪЖАЩИ ДОЗИ НА CARIPRAZINE

(COD: 300020/R17. Представено в AIFA 16/04/2020) Въз основа на ефикасността и поносимостта при клиничните проучвания разрешеният за употреба дозов диапазон на RВъз основа на ефикасността и поносимостта при клиничните проучвания, разрешеният за употреба дозов диапазон на cariprazine за лечение на шизофрения при възрастн

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).