Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт
wooden-background

Cariprazine и повишаване на телесното тегло

 • При клинични проучвания повишаването на телесното тегло, свързано с cariprazine, е сравнимо с това при плацебо1
 • Тъй като при някои пациенти, лекувани с cariprazine, са наблюдавани потенциално клинично значими промени на телесното тегло е необходим редовен контрол1
 • Cariprazine е неутрален по отношение на метаболизма: при клинични проучвания честотата на хиперлипидемия, хипергликемия и захарен диабет е сравнима с тази при плацебо2-4

В този раздел:

Антипсихотици и повишаване на телесното тегло

При пациентите с шизофрения има по-голяма склонност към наднормено тегло или затлъстяване в сравнение с хората от общата популация5. Освен това при голям брой пациенти с шизофрения се наблюдава клинично значимо повишаване на телесното тегло след започване на терапия с антипсихотик. Повишаването на телесното тегло е проблем за пациентите, тъй като допринася за развитие на захарен диабет тип 2, дислипидемия и хипертония, които водят до риск от сърдечно-съдови събития6. Наднорменото тегло също повлиява придържането към терапията, способността за участие в дейности за рехабилитация5 и самоуважението. Вероятността за повишаване на телесното тегло при някои антипсихотици е по-висока отколкото при други. Съобщава се за честота на клинично значимо повишение на телесното тегло (с ≥ 7%), свързано с лечение с атипичен антипсихотик, в диапазона от 8,1% (aripiprazole)9 до 22,2% (olanzapine)10.


Какво трябва да се направи по отношение на телесното тегло?

Теглото трябва да се следи при всички пациенти с шизофрения1. Индексът на телесната маса (ИТМ,BMI) се счита за най-широко признатия стандарт за определяне на необходимостта от интервенция5. Обиколката на талията на пациента също може да бъде информативна по отношение на телесното тегло; при жените с обиколка на талията ≥ 90 см и при мъжете с обиколка на талията ≥ 100 см съществува повишен риск от високо артериално налягане, диабет тип II, дислипидемия и метаболитен синдром11.

BMI12,13Weight Status
18.5 to 24.9Normal weight
25.0 to 29.9Overweight
30 or higherObese

Пациентите и обгрижващите лица трябва да бъдат запознати с потенциала за повишение на телесното тегло и свързаните с това рискове за здравето5. Фамилната анамнеза за затлъстяване или диабет е допълнителна индикация, че повишаването на телесното тегло може да бъде свързано с неблагоприятни рискове за здравето при конкретен пациент5. Пациентите също трябва да бъдат насърчавани да следят теглото си5.
Теглото и ИТМ трябва да се записват преди започване или промяна на приема на лекарство и при всяка визита през първите 6 месеца след започване или промяна на приема на лекарство5. Когато телесното тегло на пациента се стабилизира, теглото и ИТМ трябва да се следят на всяко тримесечие при пациенти с нормално тегло и по-често, ако пациентът е с наднормено тегло. Пациентите, които се проследяват на интервали с продължителност повече от 1 месец, трябва да бъдат инструктирани да се самонаблюдават и да уведомяват своя лекар, ако теглото им започне да се повишава5. Ако настъпи наддаване на телесното тегло, интервенциите могат да включват хранителен режим и физическа активност, и/или смяна на лекарствата 14,15.


Има ли добър избор?

Както при всички антипсихотици, при лечение с cariprazine са наблюдавани промени в телесното тегло1. Когато се вземат предвид всички проучвания на cariprazine при шизофрения, се наблюдава леко повишение на телесното тегло с 1 kg (в краткосрочен и дългосрочен план)1. В прицелния дозов диапазон 1,5-6 mg дневно се съобщава за потенциално значимо повишение на телесното тегло при 9% от пациентите, лекувани с cariprazine в дългосрочното проучване1. Освен това 5,1% от пациентите са имали странични събития, свързани с повишение на телесното тегло в групата на cariprazine, в сравнение с 1,5% в групата на плацебо16. Колективно тези данни показват, че cariprazine е в долния край на йерархията на повишаване на телесното тегло в резултат на употребата на атипични антипсихотици3.

Placebo
n=683
Cariprazine 1.5-6 mg
n=2048
Weight gain10.9 kg1.1 kg
Weight gain ≥7%17.1%9.8%

Метаболитни промени

Наред с добрия профил по отношение на телесното тегло, изглежда, че cariprazine не оказва клинично значими странични ефекти по отношение на метаболитните параметри. Средната (SD) промяна на повечето метаболитни параметри спрямо изходното ниво в разрешения за употреба дозов диапазон е малка и не е клинично значима4.
Честотата на пациентите със странични събития, свързани с хиперлипидемия, е приблизително 1% при всички групи на лечение. Честотата на пациентите със странични събития, свързани с хипергликемия и захарен диабет, е < 1% при лечение с cariprazine и 1% при плацебо16.
В сравнение с плацебо, в краткосрочните проучвания преминаването от нормални към високи нива на липидите и глюкозата като цяло е сходно при плацебо и cariprazine2.
Като цяло резултатите от проучванията показват, че cariprazine може да бъде добър избор за лечение на пациенти с шизофрения и проблеми с телесното тегло или метаболизма, които могат да усложнят съпътстващи заболявания като сърдечно-съдови заболявания или диабет2-4.


COD: 300020/R14. Представено в AIFA 16/04/2020

Източници

 1. Reagila SmPC.
 2. Earley, W. et al. Safety and tolerability of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A pooled analysis of four phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Int. Clin. Psychopharmacol. 32, 319–28 (2017).
 3. Leucht, S. et al. Sixty years of placebo-controlled antipsychotic drug trials in acute schizophrenia: Systematic review, Bayesian meta-analysis, and meta-regression of efficacy predictors. Am. J. Psychiatry 174, 927–942 (2017).
 4. Citrome, L. Cariprazine in schizophrenia: Clinical efficacy, tolerability, and place in therapy. Adv. Ther. 30, 114–126 (2013).
 5. Marder, S. R. et al. Physical health monitoring of patients with schizophrenia. Am. J. Psychiatry 161, 1334–1349 (2004).
 6. Kapur, S. & Marques, T. R. Dopamine, striatum, antipsychotics, and questions about weight gain. JAMA Psychiatry 73, 107–108 (2016).
 7. Padmavati, R., McCreadie, R. G. & Tirupati, S. Low prevalence of obesity and metabolic syndrome in never-treated chronic schizophrenia. Schizophr. Res. 121, 199–202 (2010).
 8. Musil, R., Obermeier, M., Russ, P. & Hamerle, M. Weight gain and antipsychotics: A drug safety review. Expert Opin. Drug Saf. 14, 73–96 (2015).
 9. Abilify [package insert]. Rockville, MD: Otsuka America Pharmaceutical, Inc https://www.otsuka-us.com/media/static/Abilify-PI.pdf (2018).
 10. Zyprexa [package insert]. Indianapolis, IN: Lilly USA, LLC https://pi.lilly.com/us/zyprexa-pi.pdf (2018).
 11. Janssen, I., Katzmarzyk, P. T. & Ross, R. Body Mass Index, Waist Circumference, and Health Risk. Arch. Intern. Med. 162, 2074–2079 (2002).
 12. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Heal. Organ. – Tech. Rep. Ser. (2000).
 13. National Heart Lung and Blood Institute & National Institutes of Health (NIH) National Heart, Lung, and Blood Institute, N. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. The Evidence Report, NIH Publication No. 98-4083. WMJ official publication of the State Medical Society of Wisconsin (1998) doi:10.1001/jama.2012.39.
 14. Aquila, R. Management of weight gain in patients with schizophrenia. J. Clin. Psychiatry 63, 33–36 (2002).
 15. Ball, M. P., Coons, V. B. & Buchanan, R. W. A program for treating olanzapine-related weight gain. Psychiatr. Serv. 52, 967–969 (2001).
 16. EMA. Reagila Assessment Report. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.

Advances in Therapy

Cariprazine in Schizophrenia: Clinical Efficacy, Tolerability, and Place in Therapy.
Citrome L.
Adv Ther. 2013; 30(2):114–26.
„Логичните кандидати за лечение с cariprazine са възрастни с шизофрения, при които метаболитният или сърдечно-съдовият риск е проблем и при които наддаването на телесното тегло трябва да бъде сведено до минимум или избегнато.”
Login to Unlock

КАК ДЕЙСТВА REAGILA?КАК ДЕЙСТВА НАШИЯТ ПРОДУКТ?

(COD: 300020/R06. Представено в AIFA 16/04/2020) Cariprazine има висок афинитет към допаминовите D3 и D2 рецептори, както и към серотониновите 5 HT2B и 5 HT1A, Научете повече за механизма на действие

повече…
Login to Unlock

СХЕМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С …СХЕМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С …

(COD: 300020/R16. Представено в AIFA 16/04/2020) Крайната цел при лечението на шизофрения е възстановяването, което включва ремисия на симптомите в допълнение кКрайната цел при лечението на шизофрения е възстановяването, което включва ремисия на симптомите в допълнение към адекватно самообгрижване, подобрено социално и

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).