Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Трудности при диагностициране на негативни симптоми

 • Негативните симптоми са хетерогенна група симптоми, при които може да има разлики по отношение на причината и хода във времето и лечението.
 • Използват се различни термини за описание на специфичните прояви на негативните симптоми. Първичните негативни симптоми сами по себе си са част от шизофренията, а вторичните негативни симптоми се дължат на други причини.
 • Разграничаването на първичните и вторични негативни симптоми има важни клинични последици, тъй като при първични симптоми възможностите за ефективно лечение са ограничени, а вторичните симптоми може да се повлияят от лечение на подлежащата причина.
 • Разпознаването на негативните симптоми като част от шизофренията и разграничаването им от други заболявания в клиничната практика има важни последици за лечението.

В този раздел:

Терминът „негативни симптоми” се използва за описание на понижение на нормалната функция, свързана с мотивацията и интереса (например аволиция, анхедония и социална изолация) или изразяването на емоции (например изравнен афект и алогия) при шизофрения1. В най-широк смисъл терминът се използва независимо от причината, стабилността във времето или продължителността2,3.


Първични или вторични негативни симптоми?

Най-важното разграничение е това между първични и вторични негативни симптоми поради различните им клинични последици. Първичните негативни симптоми са присъщи на подлежащата патофизиология на шизофренията и възможностите за лечение са ограничени. Вторичните негативни симптоми възникват в резултат на позитивните симптоми, странични ефекти от антипсихотичната терапия, или други фактори, свързани с лечението и заболяването2. Например негативните симптоми могат да бъдат вторични при пациент, при който настъпва себезатваряне поради преживяване на налудности за преследване или параноя, или е възможно депресията да се прояви със значима анхедония, липса на инициативност, социална изолация и забавеност на движенията. Важно е да се направи разграничаване между първични и вторични негативни симптоми, тъй като вторичните симптоми могат да се повлияят от лечение на подлежащата причина, а терапевтичните възможности по отношение първичните негативни симптоми са ограничени.


Характеристики на негативните симптоми

Използват се няколко термина за специфично описание на различни подгрупи негативни симптоми, въпреки че няма съответствие на термините в клиничните проучвания и публикации. Преобладаващи, изразени и персистиращи са част от термините, които обикновено се използват за описание на негативни симптоми2,4–8.

Често използвани термини, свързани с негативни симптоми при шизофрения

ТерминологияОписание
Негативни симптомиЛипсваща или понижена функция, свързана с мотивацията и интереса (аволиция, анхедония и социална изолация) или с експресивните функции (изравнен ефект или алогия)
Първични негативни симптомиОсновен симптом, в резултат от заболяването, който персистира по време на периодите на ремисия
Вторични негативни симптомиПоследица от позитивни симптоми, нежелани ефекти от антипсихотичното лечение, депресивни симптоми или фактори на околната среда
Преобладаващи негативни симптомиНегативни симптоми с по-голяма тежест, които възникват едновременно с позитивните симптоми
За проучванията на лекарства при негативни симптоми EMA изисква специфични включващи критерии, по отношение на преобладаващи и постоянни негативни симптоми (EMA, 2012):
• Изравнен афект, бедност на речта и аволиция
• Стабилно състояние на шизофренията в продължение на повече от 6 месеца
• Изключване на голяма депресия, ЕПС, липса на придържане към терапията
Изразени негативни симптомиКлинично значими негативни симптоми независимо от продължителността или наличието на позитивни симптоми
Дефинира повечето пациенти, които нямат ясно изразени само позитивни или само негативни симптоми или имат и двата вида симптоми
Персистиращи негативни симптомиНегативни симптоми, които не се повлияват от продължително лечение (6-12 месеца) и персистират по време на периодите на ремисия

Негативни симптоми: Различен произход … Различни подходи за лечение

Въпреки че негативните симптоми класически се описват като симптоми, свързани с шизофрения, те не се срещат единствено при това заболяване. Негативни симптоми възникват и при други соматични или психиатрични заболявания или като вторични симптоми при шизофрения9. Когато е възможно, негативните симптоми, които не са първични или присъщи на шизофренията трябва да се диагностицират, тъй като те биха могли да се повлияват.

Съображения при лечението на негативни симптоми на шизофрения

Treatment considerations in negative symptoms of schizophreniaTreatment considerations in negative symptoms of schizophrenia

References

 1. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 2. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 3. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 4. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Wagman, A. M. I. Deficit and nondeficit forms of schizophrenia: The concept. Am. J. Psychiatry 145, 578–583 (1988).
 5. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizophrenia. (2012).
 6. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 7. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 8. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizophrenia – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 9. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizophrenia: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).

Schizophrenia Research

Secondary negative symptoms – A review of mechanisms, assessment and treatment.
Kirschner M, Aleman A, Kaiser S.
Schizophr Res. 2017; 186:29-38.
„На клинично ниво често изглежда, че двата типа негативни симптоми имат сходна или дори идентична феноменология. Поради това не е лесно разграничаването им чрез скáли за негативни симптоми без допълнителна информация относно други показатели за симптомите или фактори на околната среда… В клиничната практика обаче е много важно да се познават механизмите в основата на вторичните негативни симптоми.”

В клиничната практика е много важно да се познават механизмите в основата на негативните симптоми, тъй като терапевтичните интервенции са различни.

Download

  Treatment considerations in negative symptoms of schizophrenia
  Login to Unlock

  ТРУДНОСТИ ПРИ ДИАГНОСТИКАТАТРУДНОСТИ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА

  Тъй като шизофренията не може да се диагностицира чрез кръвни изследвания или образни изследвания на мозъка на мозъка, за да се осигури точна диагноза, трябва дТъй като шизофренията не може да се диагностицира чрез кръвни изследвания или образни изследвания на мозъка на мозъка, за да се осигури точна диагноза, трябва д

  повече…
  Login to Unlock

  REAGILA И ЕЖЕДНЕВНО ФУНКЦИОНИРАНЕНАШИЯТ ПРОДУКТ И ЕЖЕДНЕВНО ФУНКЦИОН…

  (COD: 300020/R10. Представено в AIFA 16/04/2020) Подобрението на негативните симптоми трябва да бъде придружено с подобрено функциониране на пациента, за да се Подобрението на негативните симптоми трябва да бъде придружено с подобрено функциониране на пациента, за да се счита, че промяната е клинично значима при пациен

  повече…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).