Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Преминаване към лечение с друг антипсихотик при шизофрения: Защо, кога и как?

 • Типичните и атипичните антипсихотици могат да се характеризират с различна ефективност и нежелани ефекти. Препоръчително е да се прилага монотерапия, но при необходимост са възможни и комбинации.

В този раздел:

Антипсихотици

Антипсихотиците са въведени през 50-те години на миналия век за овладяване на психотични епизоди като зрителни или слухови халюцинации и налудности.1 Те се използват главно за контрол на позитивните симптоми на шизофрения, но дългосрочната им употреба може да бъде свързана с резистентност към лечението или поява на странични ефекти като неволеви двигателни нарушения, тремор, сънливост, метаболитни промени и наддаване на телесното тегло2,3.


Видове антипсихотици

Типичните антипсихотици като haloperidol и chlorpromazine са първите, които са разработени и все още се използват за лечение4. При тези лекарства обаче съществува висок риск от странични ефекти, някои от които могат да бъдат доста сериозни.5 Наблюдават се силно изразени екстрапирамидни симптоми (ЕПС) – паркинсонизъм, дистония и акатизия.6 Други често срещани странични състояния, свързани с тяхната употреба, са сухота в устата, скованост на мускулите и дискинезия.4

Атипичните антипсихотици са по-нови лекарства разрешени за употреба през 90-те години на миналия век и са се превърнали в предпочитан избор при психотични епизоди.5 Те са „атипични”, тъй като се различават от „конвенционалните” или първо поколение антипсихотици по клиничния си профил и по-малката вероятност да предизвикват странични ефекти.7 Обикновено са с по-добър профил на поносимост, въпреки че може да се наблюдават известни странични събития като акатизия, метаболитни промени и гърчове.5

С откриването на clozapine през 1959 г., първият атипичен антипсихотик, разрешен за употреба,8 стана ясно, че това лекарство е по-малко вероятно да предизвиква ЕПС при хора в клинично ефективни дози в сравнение с някои други видове антипсихотици, като то е било широко достъпно в продължение на десетилетия като единственото лекарство, разрешено за употреба за лечение на терапевтично резистентна шизофрения.9


Промяна на терапията: защо?

Промяната на терапията – дозата и стратегията трябва да се изследват за всеки отделен случай и трябва да се вземат предвид клиничните проучвания и данни от реалната клинична практика, например от обсервационни проучвания. В случай на неефективна терапевтична схема първата промяна трябва да включва постепенно повишаване на дозата до горната граница на разрешената доза, ако има поносимост.3


Промяна на терапията: кога и как?

Преминаване към лечение с друг антипсихотик може да се обмисли в следните случаи:12

Оптимизирането на дозата на антипсихотика и/или приемането на лекарството продължително време не е довело до желан терапевтичен отговор

Наблюдават се рецидиви въпреки доброто придържане към лекарствената терапия

Липса на поносимост към антипсихотика и силно изразени нежелани ефекти

Дозата на антипсихотика не може да бъде намалена поради риск от клинично влошаване

Няма вероятност страничният ефект от лечението да изчезне при по-ниски дози

По молба на пациента и/или обгрижващото лице

Необходимост от намаляване на разходите за лекарства

Липса на придържане към терапията

Преминаване към друг антипсихотик може да се извърши най-рано две седмици след започване на прием на антипсихотик13. Данните от проучвания с преминаване при пациенти с шизофрения с незадоволителен отговор към антипсихотична монотерапия показват сравнима ефикасност по отношение на позитивните и негативните симптоми, но не се препоръчва период без прием на лекарство между прекратяването на предишния антипсихотик и започването на следващия поради риска от рецидив.15 По-конкретно, има различни методи за преминаване, които са посочени в Таблица 1.15


Промяна на терапията: възможни подходи

СтратегияОписаниеРисковеКак да се контролира рискът
Директно преминаванеСпира се употребата на първия антипсихотик, а на следващия ден се започва следващия.
Риск от възникване на симптоми след прекратяване на употребата на първия антипсихотик.
Значим риск от лекарствени взаимодействия.
Необходим е експертен опит.
Обмислете характеристиките на отделните лекарства.
Трябва да се избягва, ако е възможно, при преминаване от clozapine.
Кръстосано титриранеДозата на първия антипсихотик постепенно се понижава, а дозата на втория постепенно се повишава до терапевтичната доза.
Най-често използваната стратегия в клиничната практика.
Осигурява известен баланс между свеждане до минимум на риска от рецидив и свеждане до минимум на риска от нежелани ефекти по време на припокриването.
Възможност за лекарствени взаимодействия поради различната фармакокинетика.Необходим е експертен опит.
Продължаване с по-бавно титриране и последващо прекратяванеУпотребата на първия антипсихотик продължава при обичайната доза, втория антипсихотик се титрира постепенно до почти терапевтична доза, след това употребата на първия антипсихотик постепенно се намалява и се спира, а дозата на втория се повишава до терапевтичната му доза.
Значимо припокриване на двата антипсихотика с вероятност за нежелани ефекти по време на преминаването.
Планираното прекратяване на първия антипсихотик може никога да не се осъществи или може да не бъде достигната терапевтична доза на второто антипсихотично средство.
Използването се ограничава до пациенти с висок риск от рецидив.

Източници: Адаптирано по Keks, Schwartz and Hope. Aust Prescr. 42(5), 152–157 (2019)15


Проучванията показват, че независимо кой от подходите за промяна в терапията е прилаган, няма значими разлики в никой от клиничните резултати, включително тремор, дискинезия, замаяност, екстрапирамидни симптоми и странични събития, възникнали при лечението. Освен това има данни, че повечето пациенти с шизофрения или шизоафективно разстройство, които към момента приемат няколко антипсихотици, може безопасно да преминат към антипсихотична монотерапия без клинично влошаване, но при други пациенти се налага комбинация от няколко антипсихотици.18

Източници

 1. Ortiz‐Orendain et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 2017(6): CD009005.
 2. Finkel et al. Pharmacology 2009; p.151-153
 3. Hatta et al. Ther Adv Psychopharmacol. 2018; 8(6): 173–183.
 4. Stevens et al. Psychiatry (Second Edition) 2011; p.24-25
 5. Mackin et al. BMJ 2011; 342
 6. https://www.mentalhelp.net/medications/typical-antipsychotics/
 7. Willner et al. StatPearls Publishing 2019; NBK448156
 8. Stroup et al. Am J of Psych 2016;173(2):166‐73
 9. https://www.uptodate.com/contents/pharmacotherapy-for-schizophrenia-acute-and-maintenance-phase-treatment
 10. Leucht et al. Lancet 2013; 382:951–962
 11. Taylor et al. Journal of Psychopharm 2000;14(4):409‐18
 12. https://www.psychiatrictimes.com/cme/switching-antipsychotics-why-when-and-how [Accessed on 22nd November 2019]
 13. Samara et al. J Psychiatry. 2015; 172(7):617-29
 14. Zink et al. J Psychopharmacol 2008; 23(3):305-314
 15. Keks, Schwartz and Hope. Aust Prescr. 2019 Oct; 42(5):152–157
 16. Sajatovic et al. Ther Adv Psychopharmacol 2016; 6:355–368
 17. Takeuchi et al. Schizophr Res 2017; 189: 4–8
 18. Borlido et al. J Clin Psychiatry 2016; 77:e14–e20
 19. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178/chapter/1-Recommendations [Accessed on 22nd November 2019]
Login to Unlock

СХЕМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С …СХЕМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С …

(COD: 300020/R16. Представено в AIFA 16/04/2020) Крайната цел при лечението на шизофрения е възстановяването, което включва ремисия на симптомите в допълнение кКрайната цел при лечението на шизофрения е възстановяването, което включва ремисия на симптомите в допълнение към адекватно самообгрижване, подобрено социално и

повече…
Login to Unlock

НАЧАЛНИ ДОЗИ НА REAGILAНАЧАЛНИ ДОЗИ НА НАШИЯ ПРОДУКТ

(COD: 300020/R15. Представено в AIFA 16/04/2020) REAGILA е показан за лечение на шизофрения при възрастни пациенти. Това обхваща всички видове симптоми на шизофНаучете повече за началните дози от първия епизод до рецидив

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).