Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

EPA 2021 Polypharmacy

wooden-background

Безопасност при полипрагмазия

  • Въведение
  • Цели
  • Методи
  • Резултати
  • Заключение

In this section

Апостериорен анализ, изследващ профила на безопасност на cariprazine при едновременно приложение с други антипсихотични средства във фазата на кръстосано титриране

Zs. B. Dombi, Á. Barabássy, I. Laszlovszky, B. Sebe, B. Szatmári, G. Németh
Richter Gedeon Plc., Medical Division, Будапеща, Унгария


ВЪВЕДЕНИЕ

Въпреки че препоръките във водещите ръководства са в подкрепа на монотерапията с антипсихотични средства при шизофрения1, комбинацията от антипсихотични средства (полипрагмазия) е често срещана в ежедневната клинична практика2,3. Това е особено вярно в случай на смяна на лекарства, където по време на фазата на кръстосано титриране пациентът получава две или дори повече лекарства през определен период от време4. Прилагането на повече от едно лекарство обаче повишава вероятността за поява на нежелани ефекти5.
Установено е, че cariprazine, допаминов D3 рецепторен парциален агонист с преференциално свързване с допаминовите D3/Dрецептори, се характеризира с добра поносимост при остра шизофрения при пациенти с шизофрения и преобладаващи негативни симптоми6, но профилът на безопасност на лекарството все още не е анализиран в комбинация с други антипсихотици.

ЦЕЛИ НА ПРОУЧВАНЕТО:

Целта на настоящия постер е да се изследват нежеланите лекарствени събития (НЛС), при едновременно приложение на cariprazine с други антипсихотични средства по време на периода на кръстосано титриране в рандомизирано проучване.

МЕТОДИ

Данни за НЛС от рандомизирано, двойно-сляпо, паралелно-групово, активно-контролирано проучване (EudraCT номер: 2012-005485-36) при възрастни пациенти с шизофрения и преобладаващи негативни симптоми са анализирани през първите две седмици от периода на двойно-сляпо лечение, през който е извършвано постепенно кръстосано титриране на cariprazine (3-6 mg дневно) и други антипсихотици (включително amisulpride, aripiprazole, fluphenazine, haloperidol, olanzapine, paliperidone, quetiapine и risperidone).
След края на периода на кръстосано титриране следва 24-седмичен период на монотерапия с cariprazine.

РЕЗУЛТАТИ

Общо в анализа са включени 230 пациенти (Таблица 1). Около половината от пациентите са мъже (54%), а средната възраст за групата е 40 години. Средната давност на шизофренията от диагнозата до включването в проучването е 12 години. Повече от половината от пациентите са приемали антипсихотици преди включването (56%). По-голямата част от тях са лекувани с olanzapine (16%), risperidone (13%) и aripiprazole (6%).

Таблица 1: Демографски характеристики на изходно ниво

Демографски данни
Брой пациенти, n230
Мъже, n (%)124 (53,9%)
Средна възраст, n (SD)40,2 (10,5)
Средна продължителност на шизофренията, n (SD) 12,0 (8,1)
Предходно антипсихотично лекарство, n (%)129 (56,1)
Amisulpride9 (3,9)
Aripiprazole13 (5,7)
Fluphenazine5 (2,2)
Haloperidol7 (3,0)
Olanzapine36 (15,7)
Paliperidone9 (3,9)
Quetiapine12 (5,2)
Risperidone30 (13,0)
Други антипсихотични средства8 (3,5)8 (3,5)

Общо, по време на двуседмичния период на кръстосано титриране, при 17,8% от пациентите е възникнало най-малко едно НЛС (Таблица 2). След двуседмичния период на кръстосано титриране при 45,6% от пациентите е възникнало най-малко едно НЛС (включително при пациенти, които не са приемали преди това антипсихотични лекарства). Най-често срещаните НЛС през периода на кръстосано титриране са гадене (2,6%), безсъние (2,2%), главоболие (2,2%), акатизия (1,7%) и безпокойство (1,3%). След периода на кръстосано титриране повечето пациенти са имали безсъние (7,4%), акатизия (7,0%) и главоболие (6,5%).

Таблица 2: НЛС по време на и след* периода на кръстосано титриране, засягащи повече от 1% от пациентите

НЛС, n (%) По време на кръстосаното титриране След* кръстосаното титриране
Общо41 (17,8)105 (45,6)
Гадене6 (2,6)3 (1,3)
Безсъние 5 (2,2)17 (7,4)
Главоболие5 (2,2)15 (6,5)
Акатизия4 (1,7)16 (7,0)
Безпокойство3 (1,3)2 (0,9)

* НЛС при пациентите, които не са приемали предходно антипсихотично лекарство, са изчислени в колоната „След кръстосано титриране”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • Въз основа на резултатите от апостериорния анализ при едновременно приложение на cariprazine с други антипсихотични лекарства не се наблюдава неочакван профил на безопасност, нито припокриващи се токсични ефекти, което показва, че няма вероятност безопасността да бъде нарушена, ако полипрагмазията с cariprazine е неизбежна.
  • Независимо от това, трябва да се отбележи, че резултатите са ограничени поради малкия размер на извадката и краткия период на кръстосано титриране.

ИЗТОЧНИЦИ

NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: treatment and management | Guidance and guidelines | NICE. National Institute of Clinical Excellence (2014).

Ballon, J. & Stroup, T. S. Polypharmacy for schizophrenia. Curr. Opin. Psychiatry 26, 208–213 (2013).

Gallego, J. A., Bonetti, J., Zhang, J. & Kane, J. M. Prevalence and correlates of antipsychotic polypharmacy: A systematic review and meta-regression of global and regional trends from the 1970s to 2009. Schizophr. Res. 23, 125–131 (2012).

Barnes, T. R. E. & Paton, C. Antipsychotic polypharmacy in Schizophrenia: Benefits and risks. CNS Drugs 25, 383–399 (2011).

Stahl, S. M. Antipsychotic polypharmacy, Part 1: Therapeutic option or dirty little secret? J. Clin. Psychiatry 60, 425–426 (1999).

Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).

ОПОВЕСТЯВАНЕ

Проучванията са финансирани от Gedeon Richter Plc. Г-жа Dombi, д-р Barabássy, д-р Sebe, д-р Laszlovszky, д-р Szatmári и д-р Németh са служители на Gedeon Richter Plc. Благодарим за приноса на G. Vass за резюмето и по-ранните обсъждания на тази работа.

РЕЗЮМЕ

Въведение

Въпреки, че монотерапията е за предпочитане, във всекидневната клинична практика полипрагмазията често е неизбежна поради необходимостта от интензифициране на лечението или фази на кръстосано титриране с по-кратки или по-дълги припокривания на две или повече лекарства. Прилагането на повече от една лекарствена терапия обаче често е свързано с повече нежелани ефекти.

Цели

Целта на настоящия апостериорен анализ е да се изследват нежеланите лекарствени събития, (НЛС) при едновременното приложение на cariprazine с други антипсихотични лекарства.

Методи

Данни за нежеланите лекарствени събития, от рандомизирано, двойно-сляпо, паралелно-групово, активно-контролирано проучване (EudraCT номер: 2012-005485-36) при възрастни пациенти с шизофрения и преобладаващи негативни симптоми са анализирани през първите две седмици от периода на двойно-сляпо лечение, през който е извършвано постепенно кръстосано титриране между cariprazine (3-6 mg дневно) и други антипсихотични средства (включително amisulpride, aripiprazole, fluphenazine, haloperidol, olanzapine, paliperidone, quetiapine и sertindole). След това е последвала 24-седмична монотерапия с cariprazine.

Резултати

По време на двуседмичния период на кръстосано титриране, при 17,83% от пациентите е възникнало най-малко едно НЛС. НЛС са в съответствие с добре установените данни за безопасност, катонай-често срещани са: гадене (2,61%), безсъние (2,17%), главоболие (2,17%), акатизия (1,74%) и безпокойство (1,3%) са. Повечето събития са леки по тежест (66,1% леки, 32,2% умерени, 1,7% тежки (безсъние)).

Заключение

Макар че заключението не е категорично и е ограничено от малкия обем на извадката, при едновременно приложение на cariprazine с други антипсихотични средства не се наблюдава неочакван профил на безопасност или припокриващи се токсични ефекти. Това е важно откритие, ако периодично или по-продължително едновременно приложение на други антипсихотици е неизбежно при лечение с cariprazine.

Представен на 29-ия Европейски конгрес по психиатрия, 10-13 април 2021 г., виртуален

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).