Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

EPA 2021 Patient engagement

wooden-background

Ефект на cariprazine върху ангажираността на пациента

 • Цели
 • Методи
 • Резултати
 • Заключение
 • Източници

Post hoc анализ на проучване във фаза 3 при пациенти с преобладаващи негативни симптоми

István Laszlovszky, Zsófia Borbála Dombi, Ágnes Balogh, Ágota Barabássy, Balázs Szatmári, György Németh
Gedeon Richter Plc., Будапеща, Унгария

ВЪВЕДЕНИЕ

Дефицитът на мотивация е важен аспект на липсата на подобрение при пациентите с шизофрения, особено при пациентите с преобладаващи негативни симптоми (ПНС). Следователно тяхното подобрение зависи не само от намаляването на симптомите и по-доброто социално функциониране, но и от  ангажираността на пациента, която е основен, но по-малко изследван аспект на успешното лечение. Ангажираността на пациента се състои от четири основни компонента, а именно социален, емоционален, когнитивен и физически и може да се характеризира с 11-те айтъми (Таблица 1) на Скáлата за позитивни и негативни симптоми (PANSS) [1].

ЦЕЛИ НА ПРОУЧВАНЕТО:

Да се изследва и сравни ангажираността на пациента при пациенти с ПНС, лекувани с cariprazine или risperidone, и да се характеризира с общия скор по PANSS-11.

МЕТОДИ

В това проучване във фаза 3 [2] пациенти, страдащи от ПНС на шизофрения (PANSS-FSNS ≥ 24), са рандомизирани на 26-седмично лечение с cariprazine или с risperidone (прицелна доза съответно 4,5 и 4 mg дневно). За сравнение на ефектите на двете лекарства по отношение на ангажираността на пациента е използвана скáлата PANSS-11 [1]. Промяната спрямо изходното ниво (CfB) на определени елементи и на общия скор по PANSS-11 са анализирани, като е използван подходът смесен модел с многократни измервания, без корекция за множественост.

Таблица 1: Елементи на общия скор по PANSS-11 за ангажираността на пациента

Image caption.

Фигура 1: Ангажираност на пациента във времето въз основа на промяната на общия скор по PANSS-11

фигура 1

Фиигура 2: Ангажираност при пациенти с ПНС въз основа на елементите на PANSS

фигура 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 • Cariprazine значимо подобрява ангажираността на пациента при пациенти с ПНС на шизофрения в сравнение с risperidone въз основа на общия скор по PANSS-11.
 • Подобрението на общия скор по PANSS-11 зависи от времето и е статистически значимо при cariprazine след седмица 14.
 • При cariprazine се наблюдава по-голямо подобрение при почти всички изследвани елементи на PANSS в сравнение с risperidone.
 • Тези резултати показват, че лечението с cariprazine може да подобри не само симптомите и ежедневното функциониране на пациентите с ПНС, но и ангажираността им към техния живот и лечение.

РЕЗУЛТАТИ

 • Средната промяна спрямо изходното ниво (CfB) на общия скор по PANSS-11, изчислена по метода на най-малките квадрати (LS), е -11,20 (SD = 0,43) при пациентите, лекувани с cariprazine, и -9,44 (SD = 0,45) при пациентите, лекувани с risperidone, като средната разлика, изчислена по метода на най-малките квадрати (LS) е -1,79 (95% CI = -3,01, -0,56)  (p = 0,004) в подкрепа на cariprazine.
 • Подобрението на ангажираността на пациента, измерено чрез общият скор по PANSS-11, показва ясна промяна във времето в полза на cariprazine в сравнение с risperidone. Подобрението е статистически значимо от седмица 14 нататък (Фигура 1).
 • Повечето промени в елементите на PANSS-11 са статистически значими (N1, N2, N3, N4, N5, G16) или най-малкото числено по-високи (N6, G7, G13) при cariprazine спрямо risperidone (Фигура 2).

ИЗТОЧНИЦИ

 1. Ismail, Z., Pedersen, A.M., Thase, M.E. et al., 2020. Schizophr Bull 46 (Suppl 1), S208-S209.
 2. Németh, G., Laszlovszky, I., Czobor, P., et al., 2017. Lancet 389, 1103-1113

ОПОВЕСТЯВАНЕ

 • Проучването е финансирано от Gedeon Richter Plc.
 • Д-р Laszlovszky, г-жа Dombi, г-жа Balogh, д-р Barabássy, д-р Szatmári и д-р Németh са служители на Gedeon Richter Plc.

Представен на 29-ия Европейски конгрес по психиатрия, 10-13 април 2021 г., виртуален

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).