Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

REAGILA при дългосрочно лечение на шизофрения

 • Cariprazine е ефективно дългосрочно лечение1
 • Cariprazine предотвратява появата на рецидиви и поддържа състоянието на ремисия при дългосрочно лечение1-2
 • Поради дългия полуживот на cariprazine пациентите са защитени дълго време от появата на рецидив, дори след прекратяване на лечението с cariprazine 3

В този раздел:

Какво да правим след овладяване на острите симптоми

Необходимо е атипичните антипсихотици да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения. Острата екзацербация на психотичните симптоми по време на рецидив води до дългосрочни последствия, които биха могли да засегнат мозъка и да влошат дългосрочните резултати4-6. Продължителното антипсихотично лечение понижава риска от поява на рецидив с приблизително 70%7, което показва защо липсата на придържане към терапията се счита за най-важният фактор 8. Пропускането на прием на лекарството за кратък период от 1 до 10 дни е свързано с повишен риск от хоспитализация9.


Дългосрочна ефикасност на cariprazine (идентификатор в ClinicalTrials.gov: NCT01412060; ЕСDRA CT номер: 2011-002048-29)1

Дългосрочното лечение с cariprazine е оценено при мултинационално, многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, паралелно-групово проучване във фаза 3 с прилагане на променливи и фиксирани дози. Пациентите с остри симптоми на шизофрения са стабилизирани посредством 20-седмично открито лечение с cariprazine 3-9 mg дневно. През двойно сляпата фаза, стабилизираните пациенти са рандомизирани (1:1) – приемат плацебо (n = 99) или cariprazine (n = 101) в същите фиксирани дози по време на отворената фаза. Продължителността на двойно-сляпото лечение е 72 седмици и то завършва за всички активни пациенти, когато последният рандомизиран пациент завърши 26-седмичния период на лечение или при ранно прекратяване (включително рецидив)1.

Източници: Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016)1 (Графиката е изготвена въз основа на текстови данни)


Основната цел за оценка на ефикасността е времето до първи рецидив по време на двойно-сляпото лечение. Рецидив се дефинира по следните критерии1:

Критерии на скáлата за оценкаКлинични критерии за рецидив
Повишение с ≥ 30% на общия резултат по PANSS при пациенти с резултат ≥ 50 при рандомизацията или повишение с ≥ 10 точки при пациенти с резултат < 50 при рандомизацията;Психиатрична хоспитализация поради влошаване на шизофренията
Скор > 4 по който и да е от елементите на PANSS при оценката по време на рандомизацията (налудности, мисловна дезорганизация, халюцинаторно поведение, подозрителност/преследване, враждебност, липса на сътрудничествоУмишлено самонараняване или агресивно/буйстващо поведение
Повишение на скора по CGI-S с ≥ 2 точки спрямо рандомизациятаКлинично значими суицидни/хомицидни мисли

CGI-S = Скáла за Клиничните общи впечатления – Подобрение; PANSS = Скáла за позитивни и негативни симптоми.


Времето до рецидив е значимо по-дълго при cariprazine спрямо плацебо

По време на двойно-сляпото лечение времето до рецидив е значимо по-дълго при cariprazine в сравнение с плацебо (HR = 0,45 [95% доверителен интервал, 0,28–0,73], P = 0,001). Само 24,8% от пациентите, лекувани с cariprazine, в сравнение с 47,5% от пациентите, лекувани с плацебо, отговарят на критериите за рецидив, при което се получава брой пациенти, които е необходимо да бъдат лекувани, = 51. Лечението с cariprazine в дозов диапазон (т.е. 3–6 mg дневно) също така е свързано със значимо по-дълго време до рецидив в сравнение със съответната плацебо група (т.е. участници, които са били стабилизирани на cariprazine 3-6 mg дневно по време на откритата фаза; P = 0,026, HR [95% CI] = 0,49 [0,25, 0,93])3.


Крива на Kaplan-Meier за кумулативната честота на рецидиви през периода на двойно-сляпо лечение

Kaplan-Meier Curve of Cumulative Rate of Relapse During the Double-Blind Treatment PeriodKaplan-Meier Curve of Cumulative Rate of Relapse During the Double-Blind Treatment Period

Източници: Адаптирано по Correll, C. U., Jain, R. & Meyers, J. E. Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizophrenia: indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation. Neuropsychiatr. Dis Treat 15, 2537–2550 (2019)3.


Състоянието на ремисия е значително по-дълго при cariprazine спрямо плацебо


Дългосрочната ремисия, също както превенцията от появата рецидиви, е дългосрочна цел на лечението при шизофрения. Трайната ремисия е изключително важна за оценка на отговора към лечението, като се акцентира върху стабилността на симптомите при пациенти с шизофрения през продължителни периоди от време. Работната група за ремисия при шизофрения (RSWG) е разработила оперативни критерии за ремисия, които се състоят от симптоматичен компонент и времеви компонент. Симптоматичният компонент изисква пациентите да имат скор, съответстващ на степен на тежест лека или по-добра (≤ 3) по 8 отделни елемента на PANSS; а времевият компонент изисква симптоматичните критерии да бъдат изпълнени през ≥ 6 последователни месеца. Важно е, че при тази дефиниция на ремисия се използва абсолютен праг на тежестта на симптомите, а не степен на подобрение спрямо скора на изходно ниво2.
За анализите симптоматична ремисия се дефинира като скор ≤ 3 (лека степен) по следните 8 елемента на PANSS: маниерност и позиране (G5), необичайно мисловно съдържание (G9), притъпен афект (N1), апатично социално оттегляне (N4), липса на спонтанност и реч (N6), налудности (P1), мисловна дезорганизация (P2) и халюцинаторно поведение (P3). Трайната ремисия включва изпълнение на критериите за ремисия по време на текущите и всички предходни визити по време на двойно-слепия период или през ≥ 6 последователни месеца. Загуба на ремисия се дефинира като пациенти, които вече не отговарят на критериите за ремисия или които прекъсват участието си поради рецидив2.
През периода на двойно-сляпо лечение времето до загуба на трайна ремисия е значимо по-дълго (P = 0,0020) при cariprazine спрямо плацебо (коефициент на риска = 0,51); 60,5% от лекуваните с cariprazine и 34,9% от лекуваните с плацебо пациенти запазват състоянието си на ремисия до последната визита (отношение на вероятностите [OR] = 2,85; P = 0,0012; брой пациенти, които е необходимо да бъдат лекувани [NNT] = 4). Почти два пъти повече пациенти, лекувани с cariprazine (39,6%), в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо (21,2%), отговарят на критериите за симптоматична ремисия при всички визити ≥ 6 последователни месеца непосредствено преди/включително последната визита по време на двойно-слепия период (OR = 2,44; P = 0,0057; NNT = 6). Повече пациенти, лекувани с cariprazine (41,6%), в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо (27,3%), запазват състоянието си на ремисия през всеки период с продължителност ≥ 6 поредни месеца (OR = 1,90, P = 0,0379; NNT = 7)2.

Estimated percentage of patients in remissionEstimated percentage of patients in remission

Източници: Адаптирано по Correll, C. U. et al. Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizophrenia: A post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial. J. Clin. Psychiatry 80, 18m12495 (2019)2.

Percentage of patients who met remission criteriaPercentage of patients who met remission criteria

Източници: Адаптирано по Correll, C. U. et al. Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizophrenia: A post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial. J. Clin. Psychiatry 80, 18m12495 (2019)2.


Cariprazine – дълъг полуживот

Cariprazine и неговите активни метаболити имат полуживот от 1 до 3 седмици, който е значимо по-дълъг от този на всеки друг перорален антипсихотик (7-91 часа)3. При пациентите, преминали на плацебо в двойно сляпата фаза, само при 5% е възникнал рецидив през първите 4 седмици в сравнение с 8%-34% от пациентите в проучвания за превенция на рецидиви на други атипични антипсихотици. Освен това кривите на Kaplan-Meier за лекарството и за плацебо се разделят по време на 6-7 седмици, докато разделяне на кривите при други атипични антипсихотици се наблюдава по-рано (1-4 седмици). Това важи и за препоръчителния дозов диапазон 3–6 mg дневно: пациентите на плацебо са защитени от рецидив до 8.3 седмици след прекъсване на терапията с cariprazine3.
Тези резултати показват, че съществуват остатъчни ефекти от лечението след прекратяване на приема на cariprazine. Това има клинично значение, тъй като при cariprazine се поддържа терапевтично ниво и действието му продължава, дори ако пациентите периодично пропуснат няколко приема на лекарството3.


COD: 300020/R08. Представено в AIFA 16/04/2020

Източници

 1. Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).
 2. Correll, C. U. et al. Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizophrenia: A post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial. J. Clin. Psychiatry 80, 18m12495 (2019).
 3. Correll, C. U. et al. Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizophrenia: Indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 15, 2537–2550 (2019).
 4. Shepherd, M., Watt, D., Falloon, I. & Smeeton, N. The natural history of schizophrenia: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychol. Med. Monogr. Suppl. Monograph, 1–46 (1989).
 5. Cahn, W. et al. Psychosis and brain volume changes during the first five years of schizophrenia. Eur. Neuropsychopharmacol. 19, 147–151 (2009).
 6. Andreasen, N. C., Liu, D., Ziebell, S., Vora, A. & Ho, B. C. Relapse duration, treatment intensity, and brain tissue loss in schizophrenia: A prospective longitudinal MRI study. Am. J. Psychiatry 170, 609-615- (2013).
 7. Lindenmayer, J. P. et al. Medication nonadherence and treatment outcome in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder with suboptimal prior response. J. Clin. Psychiatry 70, 990–996 (2009).
 8. Ayuso-Gutiérrez, J. L. & Del Río Vega, J. M. Factors influencing relapse in the long-term course of schizophrenia. Schizophr. Res. 28, 199–206 (1997).
 9. Weiden, P. J., Kozma, C., Grogg, A. & Locklear, J. Partial compliance and risk of rehospitalization among California medicaid patients with schizophrenia. Psychiatr. Serv. 55, 886–891 (2004).
 10. Reagila SmPC.

CNS Spectrums

Mechanism of action of cariprazine
Stahl SM
CNS Spectr 2016; 21: 123–127
“… след спиране на приема на cariprazine активното лекарство се елиминира след няколко седмици. Това би могло да бъде потенциално предимство при шизофрения, заболяване, за което се знае, че се характеризира с липса на комплаъйнс. Това означава, че пропускането на прием от време на време не оказва толкова опустошителен ефект по отношение на рецидивите колкото при молекулите с кратък полуживот, но това тепърва трябва да се докаже в клинични проучвания.”
Login to Unlock

КАК ДЕЙСТВА REAGILA?КАК ДЕЙСТВА НАШИЯТ ПРОДУКТ?

(COD: 300020/R06. Представено в AIFA 16/04/2020) Cariprazine има висок афинитет към допаминовите D3 и D2 рецептори, както и към серотониновите 5 HT2B и 5 HT1A, Научете повече за механизма на действие

повече…
Login to Unlock

REAGILA ПРИ ОСТРА ШИЗОФРЕНИЯНАШИЯТ ПРОДУКТ ПРИ ОСТРА ШИЗОФРЕНИЯ

(COD: 300020/R07. Представено в AIFA 16/04/2020) След като се постави диагнозата шизофрения, лекарите, пациентите и семействата трябва да вземат важни решения вСлед като се постави диагнозата шизофрения, лекарите, пациентите и семействата трябва да вземат важни решения във връзка с лечението. Въпреки че интуитивно може

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).