Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Маркери за възпаление и инфекция при шизофрения

  В този раздел:

  Molecular Psychiatry

  Cerebrospinal fluid markers of inflammation and infections in schizophrenia and affective disorders: a systematic review and meta-analysis
  Orlovska-Waast S et al.
  Molecular Psychiatry 2019; 24:869–887
  „Поставихме си за цел да направим систематичен преглед на имунологичните находки в цереброспиналната течност при шизофрения и афективни разстройства. Текущите резултати показват, че при тези заболявания може да има отклонения в цереброспиналната течност, включително признаци на нарушение на кръвно-мозъчната бариера и възпаление. Според настоящите данни обаче не може да се направи категорично заключение, тъй като всички проучвания показват най-малко някаква степен на отклонение, а при по-голямата част липсва включване на замъгляващи фактори.”  При преглед на литературата са установени 112 проучвания, при които се изследват имунно-свързани отклонения в цереброспиналната течност, от които 32 проучвания са подходящи за метаанализа. Метаанализът показва, че до 53% от хората с шизофрения и 44% от хората с афективни разстройства имат повишено съотношение между албумина в цереброспиналната течност и серума и общия белтък. Авторите изказват хипотезата, че това е показател за повишение на пропускливостта или дисфункция на кръвно-мозъчната бариера, поради което мозъкът става уязвим за вредни вещества в кръвта.

  Също така са установени доказателства за образуване на IgG в интратекалното пространство при подгрупа от пациенти с шизофрения, като се наблюдава повишение на олигоклоналните ивици в до 12,5% от случаите. Това показва наличието на възпаление, предходно възпаление, образуване на имуноглобулин или локален В-имунен отговор при тези индивиди.
  При хората с шизофрения има повишени нива наинтерлевкини (IL) в цереброспиналната течност, по-конкретно IL-6 и IL-8, които медиират различни аспекти на имунния отговор. Не се наблюдава значима разлика в нивата на цитокини при хора с афективни разстройства. Нивата на цитокините в цереброспиналната течност обикновено са по-показателни за наличието на възпаление в централната нервна система (ЦНС), но периферни цитокини като IL-6 могат да навлязат в ЦНС, ако се повиши пропускливостта на кръвно-мозъчната бариера.
  Тези открития показват, че шизофренията и други афективни разстройства могат да бъдат свързани с патология на цереброспиналната течност, по-конкретно дисфункция на кръвно-мозъчната бариера и повишени нива на маркерите за възпаление. Този систематичен преглед и метаанализ обаче показват, че има различия в находките в цереброспиналната течност, а наличието на замъгляващи фактори не винаги се отчита при всички проучвания. Поради това не е възможно да се направят категорични заключения въз основа на анализите. Авторите обаче предлагат провеждане на бъдещи проучвания с лонгитудинален дизайн, систематични методи за вземане на проби от цереброспиналната течност и оценка на голяма популация от пациенти, за да може да се направят по-категорични заключения.

  Научете повече за това как се диагностицира шизофренията и за други рискови фактори, свързани с шизофрения.

  Източници

  1. Haidich. Meta‐Analysis in Medical Research.; 2010. doi:10.1002/9780470994894
  2. Daneman, Richard; Alexander P. The Blood‐Brain Barrier. Dev Med Child Neurol. 2015. doi:10.1111/j.1469-8749.1961.tb15323.x
  3. Mok MY, Chan EYT, Wong WS, Chak SL. Intrathecal immunoglobulin production in patients with systemic lupus erythematosus with neuropsychiatric manifestations [9]. Ann Rheum Dis. 2007. doi:10.1136/ard.2006.061069
  4. Deisenhammer F, Zetterberg H, Fitzner B, Zettl UK. The cerebrospinal fluid in multiple sclerosis. Front Immunol. 2019. doi:10.3389/fimmu.2019.00726
  5. Anestakis D, Petanidis S, Kalyvas S, et al. Mechanisms and αpplications of ιnterleukins in cancer immunotherapy. Int J Mol Sci. 2015. doi:10.3390/ijms16011691
  6. https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/epidemiology-uninitiated/7-longitudinal-studies [Accessed August 2019]
  Login to Unlock

  ШИЗОФРЕНИЯ – ВСИЧКО ГЕНЕТИЧНО ОБУСЛ…ШИЗОФРЕНИЯ – ВСИЧКО ГЕНЕТИЧНО ОБУСЛ…

  Един от митовете за шизофренията е, че тя до голяма степен се счита за генетично заболяване, като затова през годините са финансирани няколко генетични проучванЕдин от митовете за шизофренията е, че тя до голяма степен се счита за генетично заболяване, като затова през годините са финансирани няколко генетични проучван

  повече…
  Login to Unlock

  КАК ДЕЙСТВА REAGILA?КАК ДЕЙСТВА НАШИЯТ ПРОДУКТ?

  (COD: 300020/R06. Представено в AIFA 16/04/2020) Cariprazine има висок афинитет към допаминовите D3 и D2 рецептори, както и към серотониновите 5 HT2B и 5 HT1A, Научете повече за механизма на действие

  повече…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).