Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

REAGILA първичните и вторичните негативни симптоми: проблем с псевдоспецифичността

 • Cariprazine е ефективен при целия спектър от симптоми при шизофрения1,5-7
 • Контролът на негативните симптоми при лечение с cariprazine не се дължи на подобрение на контрола на позитивните симптоми1
 • Контролът на негативните симптоми не се дължи на подобрение на контрола на депресивните симптоми1
 • Контролът на негативните симптоми не се дължи на подобрение на ЕПС1

В този раздел:

Какъв е проблемът с псевдоспецифичността?

Въпреки че cariprazine е първият и единствен антипсихотик, за който е доказана ефикасност спрямо друг антипсихотик при голямо проучване със специален дизайн за оценка на пациенти с шизофрения с преобладаващи, персистиращи негативни симптоми1, при няколко антипсихотици е наблюдавана ефикасност по отношение на негативните симптоми спрямо плацебо или други антипсихотици при проучвания на пациенти с общи симптоми на шизофрения2.


И така, каква е разликата?

За съжаление, подобрението на негативните симптоми, което се наблюдава по време на екзацербация на шизофрения, е съмнително и не доказва действителен ефект от лечението по отношение на негативните симптоми. Причината се корени в разликата между първичните (т.е. присъщите на шизофрения) и вторичните (т.е. възникващи поради други фактори) негативни симптоми. Включването на пациенти с вторични негативни симптоми в клинични проучвания води до усложнения и неправилно тълкуване на това кое е или не е пряк терапевтичен ефект по отношение на негативните симптоми. Ако пациентите не са стабилни и са налице вторични негативни симптоми, възможно е очевидното подобрение на негативните симптоми всъщност да се дължи на едновременно подобрение на други симптоми (т.е. депресия, психоза, екстрапирамидни симптоми), а не на подобрение на самите негативни симптоми3.

Този проблем се нарича псевдоспецифичност.


Как могат да бъдат доказани действителните ефекти от лечението по отношение на негативните симптоми?

Проучване с добре разработен дизайн за оценка на негативните симптоми при шизофрения трябва да докаже, че подобрението по отношение на негативните симптоми не е свързано с подобрение на други симптоми4. Това може да се постигне чрез използване на специфични включващи и изключващи критерии и показатели за резултат, които оценяват промените в симптомите, на които би могла да се дължи псевдоспецифична промяна.
В проучването за негативни симптоми на cariprazine спрямо risperidone1 е позволено участие на възрастни пациенти (18-65 години) с диагноза шизофрения и потвърдени преобладаващи негативни симптоми и ниски нива на позитивни симптоми. Използвани са строги включващи и изключващи критерии, за да се гарантира, че промяната в негативните симптоми е действителна, а не е резултат от псевдоспецифичен ефект1.

Общи включващи критерии1
Пациентите трябва да са в стабилно състояние в продължение на най-малко 6 месеца преди скрининга (т.е. да нямат хоспитализация в психиатрична болница, остра екзацербация или лишаване от свобода)
Преобладаващи негативни симптоми в продължение на 6 месеца (въз основа на медицинската документация или по преценка на изследователя)
PANSS фактор скор за негативни симптоми (PANSS-FSNS) ≥ 24 при скрининга и по време на въвеждащия период
Скор ≥ 4 по най-малко 2 от 3 основни елементи на PANSS за негативни симптоми (изравнен афект, пасивно или апатично себезатваряне, липса на спонтанност и поток на речта)
Скор по PANSS-FSNS, който се отклонява с по-малко от 25% от скора, получен по време на скрининга през въвеждащия период
Общи изключващи критерии
Нестабилно състояние
PANSS фактор скор за позитивни симптоми (PANSS-FSPS) ≥ 16
Повишаване на скора по PANSS-FSPS с 25% или повече по време на въвеждащия период
Специфични изключващи критерии за псевдоспецифичност
Позитивни симптоми: скор ≥ 4 по 2 или повече позитивни елемента на РANSS: налудности, халюцинации, идеи за величие, подозрителност или мисли с необичайно съдържание
Умерени или тежки депресивни симптоми: Общ резултат по Скáлата за оценка на депресията при шизофрения Calgary (CDSS) > 6
Клинично значими симптоми на паркинсонизъм: по преценка на изследователя или резултат > 3 за сумата от първите осем елемента от Скáлата на Simpson-Angus [SAS].

Реално подобрение на негативните симптоми = Малка промяна в показателите за псевдоспецифичност1

Не са наблюдавани разлики между cariprazine и risperidone по отношение на промяната на PANSS-FSPS спрямо изходното ниво, което доказва, че резултатите за негативни симптоми не се дължат на подобрение на позитивните симптоми.

Real negative symptom improvementReal negative symptom improvement

Източници: Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–13 (2017)1 (Graphic elaboration from text data)


В съвкупност тези резултати изключват непреки ефекти, свързани с подобрение на позитивните, депресивните или екстрапирамидните симптоми, като фактор за подобрение на негативните симптоми, което показва, че подобрението на негативните симптоми при cariprazine не е псевдоспецифичен ефект.


COD: 300020/R11. Представено в AIFA 16/04/2020

Източници

 1. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 2. Krause, M. et al. Antipsychotic drugs for patients with schizophrenia and predominant or prominent negative symptoms: a systematic review and meta-analysis. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 268, 625–639 (2018).
 3. Buchanan, R. W., Breier, A., Kirkpatrick, B., Ball, P. & Carpenter, W. T. Positive and negative symptom response to clozapine in schizophrenic patients with and without the deficit syndrome. Am. J. Psychiatry 155, 751–760 (1998).
 4. Marder, S. R., Daniel, D. G., Alphs, L., Awad, A. G. & Keefe, R. S. E. Methodological issues in negative symptom trials. Schizophr. Bull. 37, 250–254 (2011).
 5. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 6. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 7. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 8. Reagila SmPC.

Lancet

Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial.
Németh G, Laszlovszky I, Czobor P, Szalai E, Szatmári B, Harsányi J, Barabássy Á, Debelle M, Durgam S, Bitter I, Marder S, Fleischhacker WW.
Lancet 2017; 389(10074):1103-1113.
„…показателите за псевдоспецифичност показват, че подобрението на преобладаващите негативни симптоми при пациентите, лекувани с cariprazine, е независимо от подобрението на други симптоми (т.е. позитивни, депресивни, екстрапирамидни), за които е известно, че оказват влияние върху негативните симптоми.”1
Login to Unlock

REAGILA КОНТРОЛ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМП…НАШИЯТ ПРОДУКТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ НЕГАТИВН…

(COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020) Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофНегативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофизиология при шизофрения, или като вторични симпт

повече…
Login to Unlock

REAGILA И ЕЖЕДНЕВНО ФУНКЦИОНИРАНЕНАШИЯТ ПРОДУКТ И ЕЖЕДНЕВНО ФУНКЦИОН…

(COD: 300020/R10. Представено в AIFA 16/04/2020) Подобрението на негативните симптоми трябва да бъде придружено с подобрено функциониране на пациента, за да се Подобрението на негативните симптоми трябва да бъде придружено с подобрено функциониране на пациента, за да се счита, че промяната е клинично значима при пациен

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).