Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Казус на пациентка, лекувана с cariprazine, която преди това не е приемала лекарства

Това е случай, описващ 52-седмичено лечение със cariprazine при пациент с ранно начало на шизофрения, който продължително време не е бил лекуван по отношение на психозата и негативните симптом, което обикновено предполага неблагоприятна прогноза.

Don’t have an account? Register for free with DocCheck

Описание на случай

Анамнеза на пациента / Диагноза и симптоми

23-годишната пациентка, заедно с родителите си, посещава Института по редки болести към университета „Semmelweis“. Родителите ѝ от известно време имат съмнения, че нещо не е наред с нея, но за първи път търсят медицинска помощ. Към този момент състоянието ѝ все още не е известно.

Пациентката е тиха и сдържана, затова родителите ѝ разказват историята. Първоначално пациентката посещава двуезично средно училище, където се справя много добре и участва в социалния живот с приятели и връстници. На 15-годишна възраст започва да има проблеми, свързани с трудности при изучаването на езици и запаметяването, а успехът ѝ в училище се влошава. Наблюдава се постепенна промяна на личността ѝ и тя става все по-раздразнителна и е вербално и физически враждебна към съучениците си.
През това време живее у дома си с родителите си, като не излиза с приятели и няма връзка с партньор, което води до значимо понижение на социалната ѝ активност. Веднъж пациентката казва на майка си, че чува мислите на другите хора и вероятно това са гласове. Първото психиатрично интервю и преглед показват тежко нарушение на когнитивните функции като мислене, памет и формиране на понятия. Наред с понижението на когнитивната функция се наблюдават и хипореактивност, липса на мотивация, обща психомоторна ретардация, хипобулия и липса на перспективи.

След няколко диференциално-диагностични теста е диагностицирана ранна шизофрения с преобладаващи негативни симптоми. Общият скор по PANSS на пациентката е много висок (150 точки), а скорът ѝ по CGI-S е в категорията „тежко болни“ (6 точки). Скорът по PANSS се определя предимно от негативните елементи на скáлата, поради което отговаря на критериите за преобладаващи негативни симптоми.


PANSS = Скáла за позитивни и негативни симптоми
CGI-S = Скáла за Клиничните общи впечатления


Лечение

Пациентката е хоспитализирана за 2 седмици и е започнато лечение със cariprazine в доза 1,5 mg дневно, като е извършено титриране до 4,5 mg дневно за период от 2 седмици: пациентката е приемала 1,5 mg дневно през първите 3 дни, 3 mg дневно от ден 4 до ден 12 и 4,5 mg дневно от ден 13 нататък. Докато прекарва тези две седмици в болницата, „явните негативни симптоми на пациентката като бедност на речта, психомоторна ретардация и ареактивност на афекта се подобряват; делюзиите и халюцинаторните възприятия обаче не избледняват значимо”.

Две седмици след изписването се наблюдава допълнително подобрение на когнитивната функция. Тя обръща повече внимание на дейностите на членовете на семейството и е по-комуникативна, като темпото на речта ѝ е близко до нормалното. Вече няма латентност на мисленето и забавен двигателен отговор, каквито са наблюдавани при постъпването, и пациентката може да се съсредоточи върху интервюто, показвайки задоволително време за реакция при зададен въпрос. Цялостното клинично подобрение, включително на когнитивната функция, се запазва по време на следващите визити, като е налице и съществено подобрение на функционирането при ежедневните дейности. Участието на пациентката в ежедневния живот на семейството ѝ започва да се повишава, като тя дори поема отговорност за някои домакински задължения. За първи път от години посещава фризьор, което е в голям контраст с предишното ѝ състояние на самонеглижиране.

Скорът по подскáлата на PANSS за негативни симптоми и PANSS фактор скор за негативни симптоми (PANSS-FSNS) на пациентката са се понижили съответно с 44,44% и 41,31% след 16-седмично лечение. Този казус показва, че „при пациенти с остро заболяване с преобладаващи позитивни симптоми, при които е по-вероятно да има добър отговор към лечението, 50% гранична стойност би била по-клинично значим критерий; тъй като обаче дори леко подобрение може да представлява клинично значим ефект при пациент с атипична шизофрения, е оправдано използването на гранична стойност 25%. В тази връзка наблюдаваното подобрение с 44,44% и 41,31% съответно по Подскáлата на PANSS за негативни симптоми и PANSS-FSNS се счита за ясна клинично значима промяна.

По време на лечението подобрението както на негативните, така и на позитивните симптоми се запазва и „при по-късните визити (32 и 52 седмици), общият скор по PANSS е понижен до ниво, което е близко до минималното, а понижението на скоровете за негативни симптоми е съществено (PANSS-NSS = 66,67% и PANS-FSNS = 70,00% и в двете времеви точки)”. Като цяло след 8 седмици се наблюдават леки ЕПС, но няма метаболитни, сърдечни или други нежелани ефекти, което доказва, че cariprazine се понася добре.


FSNS = Фактор скор за негативни симптоми
PANSS = Скáла за позитивни и негативни симптоми
NSS = неврологична микросимптоматика
ЕПС = екстрапирамидни симптоми


Обсъждане

Авторите правят заключението, че „единичен казус очевидно далеч не може да бъде предиктивен за ефикасността на лекарството, но резултатите, наблюдавани при този случай, са обещаващи. С дозата, препоръчителна за пациенти с негативни симптоми, клиничното състояние на този пациент, включително позитивните, негативните и когнитивните симптоми, както и социалното функциониране, са се подобрили значимо, като ефектът се запазва в продължение на повече от 12 месеца.


КОД: 300020/R34. Представено в AIFA на 12 октомври 2020 г.


CNS Drugs

Ранно начало на шизофрения с преобладаващо негативни симптоми: казус на пациентка, лекувана с cariprazine, която преди това не е приемала лекарства
Maria Judit Molnar*, Idris János Jimoh, Helga Zeke, Ágnes Palásti и Marianna Fedor
https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00477
„С дозата, препоръчителна за пациенти с негативни симптоми, клиничното състояние на нашия пациент, включително позитивните, негативните и когнитивните симптоми, както и социалното функциониране, са се подобрили значимо, като ефектът се запазва в продължение на повече от 12 месеца. Като цяло cariprazine се понася добре, като след 8 седмици са наблюдавани леки ЕПС, но без метаболитни, сърдечни или други нежелани ефекти.”
Login to Unlock

ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ REAGILAДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ ОТ НАШИЯ ПРОДУКТ

(COD: 300020/R08. Представено в AIFA 16/04/2020) Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения.Атипичните антипсихотици трябва да бъдат ефективни през целия период на заболяването при пациенти с шизофрения. Когато пациентите получат остра екзацербация на

Открийте още клинични случаи
Login to Unlock

REAGILA КОНТРОЛ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМП…НАШИЯТ ПРОДУКТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ НЕГАТИВН…

(COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020) Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофНегативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофизиология при шизофрения, или като вторични симпт

Открийте още клинични случаи

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).