Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

REAGILA контрол на ежедневното функциониране

 • Cariprazine е по-ефективен по отношение на подобрението на функционирането при пациенти с негативни симптоми в сравнение с друг антипсихотик1
 • Ефектите на cariprazine по отношение на функционирането могат да се оценят при различни ежедневни дейности1
 • При пациентите, лекувани с cariprazine, се наблюдава по-голямо подобрение по отношение на тежестта на заболяването в сравнение с пациентите, лекувани с други антипсихотици1

В този раздел:

Негативни симптоми и функциониране

Необходимо е подобрението на негативните симптоми да води до подобрено функциониране на пациента, за да се отчете, че промяната е клинично значима при пациенти с шизофрения2. Персистиращите негативни симптом се свързват с по-лоши резултати от лечението, независимо от антипсихотичната терапия. Специфичните области на функциониране, които се засягат от негативната симптоматика са справяне в професията, домакинска работа, социални взаимоотношения, развлекателни дейности и качество на живот3. Няколко показателя за функциониране са включени в проучването за негативни симптоми, при което се прави оценка на cariprazine спрямо risperidone, така че да може да се определи дали подобреното функциониране е резултат от подобрението на негативните симптоми1.


Скáла за личностно и социално функциониране

Скáлата за личностно и социално функциониране (PSP), първоначално получена от SOFAS, (Скáла за оценка на социалното и професионалното функциониране) на Morosini et all (2000), се състои от четири основни поддомейна4:

Социално полезни дейности (например домакинска работа, доброволчески труд), включително работа и учене

Лични и социални отношения (т.е. партньорски, семейни отношения, приятели)

Самообгрижване (т.е. лична хигиена, грижа за външния вид)

Възмущаващо и агресивно поведение

Степента на тежест се оценява по шестточкова скáла: от липсва = 1 (което означава, че няма проблеми в това измерение), леко (2), изразено (3), подчертано (4), тежко (5) до много тежко (6) затруднение в дадената област. По-нисък резултат е по-благоприятен.
От оценките на четирите домейна може да се създаде един общ скор по 100-точкова скáла. Оценки от 100 до 91 показват отлично функциониране във всички 4 области; от 90 до 81 показват добро функциониране във всички 4 области; от 80 до 71 показват само леки затруднения; от 70 до 31 показват изразени, подчертани и тежки увреждания от различна степен; докато при оценка под 30 функционирането на човека е толкова лошо, че е необходима интензивна подкрепа или надзор.
Промяна с 8-10 точки е обсъдена като клинично значима разлика5,6; понижение с 10 точки на скора по PSP е клинично значимо за запазване на функционирането при пациенти, стабилизирани с приложение на антипсихотична терапия.


Промяна спрямо изходното ниво на общия скор по PSP

Промяната на общия скор по PSP от изходното ниво на седмица 26 е оценена като вторичен параметър за оценка на ефикасността на cariprazine спрямо risperidone1. Средната промяна на общия скор по PSP, изчислена по метода на най-малките квадрати, от изходното ниво на седмица 26, е значимо по-голяма при cariprazine (14,30) в сравнение с risperidone (9,66); разликата в полза на cariprazine е статистически значима от седмица 10 до седмица 26. Средната разлика, изчислена по метода на най-малките квадрати, (LSMD) е 4,63 (95% CI, 2,71 – 6,56; P < 0,0001; размер на ефекта = 0,48). Освен това чрез post hoc анализи на общия скор по PSP е установено, че значимо по-голям процент от пациентите, лекувани с cariprazine (57,8%), в сравнение с пациентите, лекувани с risperidone (42,7%), са имали > 10 точки подобрение на скора по PSP (P = 0,0010) и по-висок процент от пациентите на лечение с cariprazine (68,8%) в сравнение с пациентите на лечение с risperidone (55,6%) са преминали към по-добра категория на тежест по PSP до седмица 26 (P = 0,00095)1.

Източници: Адаптирано по Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017)1.


Промяна спрямо изходното ниво на подскáлите на PSP

Промяната от изходното ниво на седмица 26 на специфични области на функциониране е оценена чрез подскáлите на PSP; скорът по подскáлите на PSP е в диапазона от 1 до 6, като по-ниският резултат е по-благоприятен1. LSMD (95% CI) са статистически значими в полза на cariprazine спрямо risperidone за поддомейните на PSP самообгрижване (-0,20 [-0,34, -0,06], P = 0,0044), лични и социални взаимоотношения (-0,24 [-0,37 , -0,10], P = 0,0009) и обществено полезни дейности (-0,35 [-0,50, -0,20], P < 0,0001). Промените са малки и са сходни при cariprazine и risperidone по отношение на поддомейна възмущаващо и агресивно поведение, което може да се очаква, като се има предвид, че пациенти с психотични симптоми и буйстващо поведение са изключени от участие в проучването. Cariprazine отново превъзхожда risperidone по отношение на подобрението на клинично значими функции, които оказват положително влияние върху ежедневните дейности при пациентите с шизофрения1.

Източници: Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017), Supplementary appendix1 (Graphic elaboration from text data)


Общо клинично подобрение

Общо подобрение също е доказано чрез наблюдаваните значими разлики в промяната спрямо изходното ниво при cariprazine спрямо risperidone по скáлите за Клиничните общи впечатления – Подобрение (CGI-I) и Тежест (CGI-S)1. При подскáлата за Клиничните общи впечатления – Подобрение (CGI-I) лекарят трябва да прецени доколко се е подобрило или влошило заболяването на пациента спрямо изходното ниво, като оценките са в диапазона от 1 (много голямо подобрение) до 7 (много, много по-лошо). Подскáлата за Клиничните общи впечатления – Тежест (CGI-S) се използва от лекаря за регистриране на тежестта на заболяването към момента на оценката, като скорът е в диапазона от 1 (нормално, няма заболяване) до 7 (при най-тежко болните пациенти)7.
Разликата в скора по CGI-I на Седмица 26 е статистически значима в полза на cariprazine (2,53) спрямо risperidone (2,89; P < 0,0001), а честотата на отговор по CGI-I (скор 1 [много голямо] или 2 [голямо]) подобрение) е значимо по-висока при пациентите, лекувани с cariprazine (48,5%), в сравнение с пациентите, лекувани с risperidone (34,1%; P = 0,0003). Освен това подобрената тежест на заболяването е доказана чрез значима разлика в средната промяна спрямо изходното ниво на CGI-S при cariprazine спрямо risperidone (cariprazine = -0,95; risperidone = -0,74; LSMD = -0,21 [–0,36, -0,06]; P = 0,0052)1.

CGI-SCGI-S

Източници: Адаптирано по Németh Gy. Lancet 2017;389:1103-1113 (table 2)¹.


Защо е важно подобреното функциониране?

За да бъде клинично значимо, подобрението на негативните симптоми трябва да оказва положително влияние върху живота на пациента2. При пациенти, които имат проблеми с ежедневните дейности, справянето в професията, взаимоотношенията и социалното участие, се очаква възстановяване на функционирането, когато настъпи възстановяване от негативните симптоми3. Заедно резултатите от тези показатели за функционирането и общото състояние от проучването на cariprazine при негативни симптоми спрямо risperidone подкрепят очакването, че подобрението на негативните симптоми при cariprazine е клинично значимо, както и статистически значимо1. Функционалното подобрение може значимо да допринесе за рехабилитацията на пациентите и способността им за участие в програми на общността за психично здраве, като помага на пациентите да постигнат подобрено благосъстояние и по-добро качество на живот.


COD: 300020/R10. Представено в AIFA 16/04/2020

References

 1. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 2. EMA. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizophrenia. (2012).
 3. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizophrenia: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).
 4. Morosini, P. L., Magliano, L., Brambilla, L., Ugolini, S. & Pioli, R. Development, reliability and acceptability of a new version of the DSM- IV Social Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) to assess routine social functioning. Acta Psychiatr. Scand. 101, 323–329 (2000).
 5. Juckel, G. Personal and Social Performance Scale. in Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research (ed. Michalos, A. C.) (Springer, 2014). doi:10.1007/978-94-007-0753-5.
 6. Nicholl, D. et al. Personal and social functioning in schizophrenia: Defining a clinically meaningful measure of maintenance in relapse prevention. Curr. Med. Res. Opin. 26, 1471–1484 (2010).
 7. Guy, W. The clinician global severity and impression scales. ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology (1976).
 8. Reagila SmPC

Lancet

Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial.
Németh G, Laszlovszky I, Czobor P, Szalai E, Szatmári B, Harsányi J, Barabássy Á, Debelle M, Durgam S, Bitter I, Marder S, Fleischhacker WW.
Lancet 2017; 389(10074):1103-1113.
„Cariprazine има потенциал да промени клиничната практика, като осигурява възможност за лечение на пациенти с преобладаващи негативни симптоми на шизофрения. Монотерапията с cariprazine не само подобрява преобладаващите негативни симптоми при пациенти с шизофрения, но и ефектът е клинично значим, както се вижда от подобреното функциониране на пациентите.”
Login to Unlock

REAGILA КОНТРОЛ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМП…НАШИЯТ ПРОДУКТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ НЕГАТИВН…

(COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020) Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофНегативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофизиология при шизофрения, или като вторични симпт

повече…
Login to Unlock

ПРОБЛЕМЪТ ПСЕВДОСПЕЦИФИЧНОСТПРОБЛЕМЪТ С ПСЕВДОСПЕЦИФИЧНОСТ

(COD: 300020/R11. Представено в AIFA 16/04/2020) Въпреки че cariprazine е първият и единствен антипсихотик, за който е доказана ефикасност спрямо друг антипсихоВъпреки че cariprazine е първият и единствен антипсихотик, за който е доказана ефикасност спрямо друг антипсихотик при голямо проучване със специален дизайн за

повече…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).