Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Лекарствени взаимодействия

 • Едновременното приложение на cariprazine със силни или умерени инхибитори на CYP3A4 е противопоказано1.
 • Едновременното приложение на cariprazine със силни или умерени индуктори на CYP3A4 е противопоказано1.
 • Субстрати на P-гликопротеин (P-gp) и хормонални контрацептиви могат да бъдат повлияни от cariprazine и трябва да се провежда внимателно проследяване1.
 • Cariprazine е медикамент с действие върху централната нервна система, което означава, че може да понижи артериалното налягане и сърдечната честота и да причини сънливост. Тези странични ефекти могат да бъдат засилени, когато се комбинират с други лекарствени средства, действащи върху централната нервна система1.

В този раздел:

REAGILA противопоказания

Cariprazine се метаболизира до 2 фармакологично активни метаболита: desmethyl cariprazine (DCAR) и didesmethyl cariprazine (DDCAR)1. Този метаболизъм се медиира от ензимите CYP3A4 и CYP2D62,3. Лекарствата, които променят активността на тези ензими, могат също така да повлияят на метаболизма, концентрацията на активното вещество, ефикасността и безопасността на cariprazine. Поради това едновременната употреба на cariprazine със силен инхибитор на CYP3A4 повишава експозицията на cariprazine и DDCAR в сравнение със самостоятелната употреба на cariprazine и е противопоказана3. Освен това CYP3A4 участва в образуването и елиминирането на активните метаболити на cariprazine. Ефектът на индукторите на CYP3A4 върху експозицията на cariprazine не е оценен и нетният ефект не е изяснен, поради което не се препоръчва едновременна употреба на cariprazine с индуктор на CYP3A43.


REAGILA лекарства, чиято употреба трябва да се избягва3

Клас лекарстваЛекарстваИнформация от КХП на REAGILA
Инхибитори на CYP3A4 боцепревир, кларитромицин, кобицистат, индинавир, интраконазол, кетоконазол, нефазодон, нелфинавир, позаконазол, ритонавир, саквинавир, телапревир, телитромицин, вориконазол, дилтиазем, еритромицин, флуконазол, верапамилКетоконазол, силен инхибитор на CYP3A4, води до двукратно повишаване на плазмената експозиция на общия карипразин (сумата от карипразин и неговите активни метаболити) по време на краткотраен (4 дни) едновременен прием, като трябва да се имат предвид несвързаните и несвързаните+свързаните групи. Поради продължителния полуживот на активните групи на карипразин, може да се очаква по-нататъшно повишаване на плазмената експозиция на общия карипразин при по-продължително едновременно лечение. Затова едновременното приложение на карипразин със силни или умерени инхибитори на CYP3A4 е противопоказно.
Индуктори на CYP3A4 карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, рифампицин, жълт кантарион (Hypericum perforatum), бозентан, ефавиренц, етравирин, модафинил, нафцилинЕвновременното приложение на карипразин със силни и умерени индуктори на CYP3A4 може да доведе до значително понижаване на експозицията на общ карипразин, поради което едновременното приложение на карипразин и силни или умерени индуктори на CYP3A4 е притивопоказно.

REAGILA лекарства, чието действие може да бъде повлияно от едновременна употреба и е необходимо внимателно проследяване3

Лекарствен класНаименование на лекарствотоОт лекарствената информация за REAGILA
Субстрати на P-гликопротеин (P-gp)Dabigatran, digoxinПри in vitro условия cariprazine е инхибитор на P-gp при теоретично максималната му концентрация в червата. Въпреки че клиничните последствия от този ефект не са напълно изяснени, употребата на субстрати на P-gp с тесен терапевтичен индекс може да наложи допълнително проследяване и коригиране на дозата.
Хормонални контрацептивиМоже да се видят примери на външен уебсайт.Засега не е известно дали cariprazine може да понижи ефективността на хормоналните контрацептиви със системно действие, затова жените, които използват такива контрацептиви,
трябва да прилагат допълнително бариерен метод.

REAGILA други съображения

Cariprazine е централно действащ лекарствен продукт с основни ефекти върху централната нервна система, което означава, че може да понижи артериалното налягане и сърдечната честота и да причини сънливост3. Тези странични ефекти може да се усилят при приложение в комбинация с други лекарствени средства с действие върху централната нервна система като други антипсихотици, антидепресанти (например fluoxetine, citalopram, sertraline), бензодиазепини (например alprazolam, diazepam, clonazepam) и стабилизатори на настроението (например литий, валпроат). Необходимо е повишено внимание, когато cariprazine се комбинира с алкохол и с други лекарствени продукти, които действат върху централната нервна система3.

Доказано е, че дългосрочното лечение с някои антипсихотици причинява свръхчувствителност към допамин чрез повишаваща регулация на D2 рецепторите4,5. Свръхчувствителността към допамин може да предизвика психоза и тардивна дискинезия, характеризираща се с неволни или повтарящи се движения на крайниците, езика или лицето6. Тези ефекти могат да се засилят, когато cariprazine се приема в комбинация с други антипсихотици. Освен това антипсихотиците с висок афинитет към холинергичните M1 рецептори са свързани с холинергичен „ребаунд” при преминаване към ново лечение или прекратяване на лечението.

Холинергичният „ребаунд”, който може да причини различни симптоми7, включително гадене, повръщане и тревожност, може да се засили при комбиниране на няколко антипсихотици или при режим с допълнително лечение с друго M1 свързващо средство8. Въпреки че cariprazine няма съществен афинитет към холинергичните мускаринови рецептори9, е възможно комбинирането на cariprazine със съединения с висок афинитет към M1 рецепторите да допринесе за холинергичен „ребаунд” ефект. Макар че тук са разгледани накратко потенциалните странични ефекти, които биха могли да възникнат, ако cariprazine се комбинира с други съединения, е важно да се отбележи, че cariprazine е предназначен да се прилага като лекарство за монотерапия.


Информация от линкове към външни уебсайтове

За допълнителна информация относно взаимодействието на други лекарствени продукти с cariprazine вижте и следните външни уебсайтове:
https://www.drugbank.ca/interax/drug_lookup#results

https://www.drugs.com/drug-interactions/cariprazine.html


COD: 300020/R18. Представено в AIFA 16/04/2020

Източници

 1. Mészáros, G. P., Ágai-Csongor, É. & Kapás, M. Sensitive LC-MS/MS methods for the quantification of RGH-188 and its active metabolites, desmethyl- and didesmethyl-RGH-188 in human plasma and urine. J. Pharm. Biomed. Anal. 48, 388–397 (2008).
 2. Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizophrenia (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016).
 3. Reagila SmPC.
 4. Chouinard, G. et al. Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Psychother. Psychosom. 86, 189–219 (2017).
 5. Yin, J., Barr, A., Ramos-Miguel, A. & Procyshyn, R. Antipsychotic Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: A Comprehensive Review. Curr. Neuropharmacol. 15, 174–183 (2016).
 6. Nakata, Y., Kanahara, N. & Iyo, M. Dopamine supersensitivity psychosis in schizophrenia: Concepts and implications in clinical practice. J. Psychopharmacol. 31, 1511–1518 (2017).
 7. Correll, C. U. From receptor pharmacology to improved outcomes: Individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur. Psychiatry 25, S12-21 (2010).
 8. Su, J., Barr, A. M. & Procyshyn, R. M. Adverse events associated with switching antipsychotics. J. Psychiatry Neurosci. 37, E1–E2 (2012).
 9. Kiss, B. et al. Cariprazine (RGH-188), a dopamine D3 receptor-preferring, D 3/D2 dopamine receptor antagonist-partial agonist antipsychotic candidate: In vitro and neurochemical profile. J. Pharmacol. Exp. Ther. 333, 328–340 (2010).

REAGILA – Кратка харектеристика на продукта.

Download

  SmPC featured image
  Login to Unlock

  REAGILA БЕЗОПАСНОСТ И ПОНОСИМОСТБЕЗОПАСНОСТ И ПОНОСИМОСТ

  (COD: 300020/R12. Представено в AIFA 16/04/2020) Безопасността и поносимостта на cariprazine са оценени във всички клинични проучвания в програмата за разработкНаучете повече за профила на безопасност и поносимост на нашия продукт

  повече…
  Login to Unlock

  СХЕМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С …СХЕМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С …

  (COD: 300020/R16. Представено в AIFA 16/04/2020) Крайната цел при лечението на шизофрения е възстановяването, което включва ремисия на симптомите в допълнение кКрайната цел при лечението на шизофрения е възстановяването, което включва ремисия на симптомите в допълнение към адекватно самообгрижване, подобрено социално и

  повече…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).