Посетете този раздел

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публичен сайт

Трудности при постигане на контрол на негативните симптоми при шизофрения

 • Негативните симптоми могат да са трудни за разпознаване като част от шизофренията, те рядко са причина пациентите да търсят помощ и продължава да има трудности при тяхното диагностициране и лечение 1,2.
 • Негативните симптоми са основен симптом на шизофренията и разпространението им е много различно (приблизително 5%-60%) в зависимост от прилаганите критерии за тяхното дефиниране 3.
 • Негативни симптоми могат да възникнат по-рано в сравнение с позитивните симптоми и да продължат да съществуват или да се влошат в хода на заболяването от началото (продромална фаза) към средата (когато се комбинират с позитивни симптоми) до края (резидуална фаза)4,5.

В този раздел:

Разпознаване и разпространение на негативните симптоми

Въпреки, че отдавна е установено, че негативните симптоми се различават от позитивните симптоми, и когнитивните, тяхното разпознаване и диагностициране може да бъде трудно. Например значимите дефицити в афекта, мотивацията, общуването и социалното функциониране лесно може да бъдат объркани с депресия или когнитивни нарушения1, което ограничава потенциала за подходящо лечение на симптомите и подкрепа за пациента. Разпознаването и лечението им е от съществено значение, тъй като те са причина за дългосрочната ивалидизация на ациентите с шизофрения6,7. Тежестта на негативните симптоми се проявява в трудности със справяне в професията и успех в ученето, участие в домакинската работа, социални взаимоотношения и изграждане на трайни връзки, ангажираност в дейности и качество на живот8, което показва важността на осигуряването на ефикасно лечение с цел подобрение на социалното и личностно функциониране на пациента.

Prevalence of negative symptoms in schizophreniaPrevalence of negative symptoms in schizophrenia

Разпространение на негативните симптоми при шизофрения


Оценено е, че разпространението на негативните симптоми може да е различно в зависимост от критериите, използвани за определяне на популацията. Например при голяма извадка пациенти от клинични проучвания при шизофрения Rabinowitz et al. установяват, че 8,1% до 62,3% от пациентите отговарят на различни критерии за изразени негативни симптоми; аналогично 10,2 до 50,2% от пациентите отговарят на различни критерии за преобладаващи негативни симптоми3.
 
Независимо от използваните критерии наличието на негативни симптоми е много често при пациенти с шизофрения. При голямо ретроспективно проучване с анализ на моментното състояние е установено, че 52% от пациентите имат един или повече негативни симптоми, като себезатварянето и емоционалното отчуждение са най-често наблюдаваните негативни симптоми9,10. При отделно проучване за оценка на пациенти в рутинната клинична практика се установяват подобни резултати, като 61% от стабилизираните амбулаторни пациенти с шизофрения имат най-малко 1 умерено тежък или по-тежък негативен симптом; най-честите симптоми са себезатваряне (48%), емоционално отчуждение (42%) и трудности в общуването (39%), като 19% от пациентите имат всички 5 негативни симптома12. Освен това приблизително 13% от пациентите, на които е направена оценка в това проучване, имат негативни симптоми, класифицирани като първични негативни симптоми.
Когато популацията се ограничава до пациенти само с първични негативни симптоми, които са постоянни или персистиращи (т.е. синдром на дефицит), изчисленото разпространение е 25-30% при пациентите в клинични извадки и 14-17% при пациенти в извадки от популацията13. Въз основа на колективните епидемиологични данни е изчислено, че разпространението на първичните трайни негативни симптоми вероятно е в диапазона 15%-20%11.


Проява на негативни симптоми в хода на заболяването5

Negative Symptoms Across the Disease CourseNegative Symptoms Across the Disease Course


Негативните симптоми се съобщават като най-чест първи признак на шизофрения14, като те се проявяват през продромалната фаза, която предшества първия епизод на психоза и може да продължи от няколко дни до няколко години15. Всъщност се съобщава, че 73% от пациентите имат негативни симптоми преди началото на позитивните симптоми, а при 20% от пациентите негативни симптоми възникват в рамките на няколко седмици след появата на позитивните симптоми4. Негативни симптоми обаче могат също да се проявят и през психотичната фаза на заболяването и поради това, когато позитивните симптоми са придружени от понижено изразяване на емоциите, себезатваряне и функционално влошаване16, е необходимо специално внимание за диагностициране на негативни симптоми. С времето позитивните симптоми намаляват поради лечението или естествения ход на заболяването и отново се проявяват по-изразени негативни симптоми, като негативните симптоми преобладават в най-голяма степен през резидуалната фаза на шизофренията11.

Negative Symptoms Across the Disease CourseNegative Symptoms Across the Disease Course

Източници: Адаптирано по World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases. Online version; 2016. https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F20-F29 Shepherd M, Watt D, Falloon I, Smeeton N. The natural history of schizophrenia: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychological Medicine. Monograph Supplement. 1989;15:1-4617.


Въпреки типичния ход на заболяването и клиничната картина на симптоми при шизофрения, шизофренията не е хомогенно заболяване и не всички стадии на заболяването се проявяват при всички пациенти. В опит за класифициране на пациентите в зависимост от модела на заболяването са създадени 4 различни подгрупи въз основа на данните от 5-годишно проследяване на кохорта от пациенти с шизофрения. Както се вижда, някои пациенти са имали само един епизод, последван от възстановяване, а при други епизодите са чести, с повишаваща се тежест на заболяването, без намаляване на симптомите17. При пациентите в Група 3 и 4 през периода на проследяване са наблюдавани постоянни флоридни симптоми с една или повече екзацербации. На година 5 при 73% от пациентите в група 3 и 94% от пациентите в група 4 е имало симптоми на слухови халюцинации и налудности; (т. е. симптоми от първи ранг). В най-тежко засегнатата група има постепенно повишаване на остатъчната психопатология след всяка екзацербация преди постигане на стабилно ниво на тежко увреждане. Лекарите трябва да са наясно, че негативни симптоми могат да възникнат във всеки етап от хода на шизофренията; например при до 90% от пациентите с първи психотичен епизод се наблюдава най-малко 1 негативен симптом, а 35%-70% от пациентите продължават да имат клинично значими симптоми, които персистират след започване на лечение4,18,19.

References

 1. National Institutes of Mental Health (NIMH). Schizophrenia. (2017). Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizophrenia-booklet/index.shtml.
 2. Fischer, B. A. & Buchanan, R. W. Schizophrenia: Clinical Manifestations, Course, Assessment and Diagnosis. UpToDate (2017). Available at: www.up-to-date/schizophrenia.
 3. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizophrenia – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 4. an der Heiden, W., Leber, A. & Häfner, H. Negative symptoms and their association with depressive symptoms in the long-term course of schizophrenia. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 266, 387–396 (2016).
 5. Lieberman, J. A. Is schizophrenia a neurodegenerative disorder? A clinical and neurobiological perspective. Biol. Psychiatry 50, 884–897 (2001).
 6. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 7. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 8. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizophrenia: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).
 9. Sicras-Mainar, A., Maurino, J., Ruiz-Beato, E. & Navarro-Artieda, R. Impact of negative symptoms on healthcare resource utilization and associated costs in adult outpatients with schizophrenia: A population-based study. BMC Psychiatry 14, 225 (2014).
 10. Sicras-Mainar, A., Maurino, J., Ruiz-Beato, E. & Navarro-Artieda, R. Prevalence of metabolic syndrome according to the presence of negative symptoms in patients with schizophrenia. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 11, 51–57 (2014).
 11. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 12. Bobes, J., Arango, C., Garcia-Garcia, M. & Rejas, J. Prevalence of negative symptoms in outpatients with schizophrenia spectrum disorders treated with antipsychotics in routine clinical practice: Findings from the CLAMORS study. J. Clin. Psychiatry 71, 280–286 (2010).
 13. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 14. an der Heiden, W. & Häfner, H. The epidemiology of onset and course of schizophrenia. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 250, 292–303 (2000).
 15. Larson, M. K., Walker, E. F. & Compton, M. T. Early signs, diagnosis and therapeutics of the prodromal phase of schizophrenia and related psychotic disorders. Expert Rev. Neurother. 10, 1347–1359 (2010).
 16. Lyne, J. et al. Negative symptoms of psychosis: A life course approach and implications for prevention and treatment. Early Interv. Psychiatry 12, 561–571 (2018).
 17. Shepherd, M., Watt, D., Falloon, I. & Smeeton, N. The natural history of schizophrenia: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychol. Med. Monogr. Suppl. 15, 1–46 (1989).
 18. Mäkinen, J., Miettunen, J., Isohanni, M. & Koponen, H. Negative symptoms in schizophrenia – A review. Nord. J. Psychiatry 62, 334–341 (2008).
 19. Rabinowitz, J., Berardo, C. G., Bugarski-Kirola, D. & Marder, S. Association of prominent positive and prominent negative symptoms and functional health, well-being, healthcare-related quality of life and family burden: A CATIE analysis. Schizophr. Res. 150, 339–342 (2013).

Lancet Psychiatry

Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions.
Galderisi S, Mucci A, Buchanan RW, Arango C.
Lancet Psychiatry 2018 Aug; 5(8):664-677.
„Негативни симптоми се наблюдават при повече от 50% от пациентите с шизофрения, като те оказват голямо влияние върху функционирането в реалния живот и представляват значимо бреме за пациентите и техните семейства.”

Негативни симптоми – епидемиология

Прилагането на различни диагностични критерии оказва влияние по отношение на данните за честотата и разпространението на негативните симптоми при пациентите.

Download

References title

  Prevalence of negative symptoms in schizophrenia
  Login to Unlock

  НЕГАТИВНИ СИМПТОМИ: РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХ…НЕГАТИВНИ СИМПТОМИ: РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХ…

  Най-важното разграничение в лексикона, свързан с негативни симптоми, може да е това между първични и вторични негативни симптоми поради различните им клинични пНай-важното разграничение в лексикона, свързан с негативни симптоми, може да е това между първични и вторични негативни симптоми поради различните им клинични п

  повече…
  Login to Unlock

  REAGILA КОНТРОЛ НА НЕГАТИВНИТЕ СИМП…НАШИЯТ ПРОДУКТ ВЛИЯЕ ВЪРХУ НЕГАТИВН…

  (COD: 300020/R09. Представено в AIFA 16/04/2020) Негативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофНегативните симптоми на шизофрения могат да се проявят като първични симптоми, които са част от основната патофизиология при шизофрения, или като вторични симпт

  повече…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).